نویسنده = رضا خجسته مهر
تعداد مقالات: 6
1. دیدگاه‌فهمی خود (SDPT) و دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT) به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-44

10.22055/jac.2018.24081.1529

رضا خجسته مهر؛ نوشین روشن روان؛ ذبیح‌اله عباس‌پور


2. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها

دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-119

10.22055/jac.2015.12561

عباس امان الهی؛ نرگس حیدری؛ رضا خجسته مهر؛ مهدی ایمانی


3. آیا دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران ادراک انصاف زنان را پیش بینی می کند؟

دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

10.22055/jac.2014.12558

رضا خجسته مهر؛ حسن نوکاریزی؛ خدیجه شیرالی نیا


4. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

رضا خجسته مهر؛ خدیجه شیرالی نیا؛ غلامرضا رجبی؛ کیومرث بشلیده


5. اثر بخشی آموزش شناختی- رفتاری گروهی به شیوه الیس بر کاهش باورهای محدودکننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

غلامرضا رجبی؛ معصومه پیردایه؛ رضا خجسته مهر


6. نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-72

رضا خجسته‌مهر؛ امین کرایی؛ ذبیح‌اله عباس‌پور؛ رحیم کوچکی