نویسنده = منصور سودانی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی آموزش گروهی آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن در زوج‌ها

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-88

10.22055/jac.2017.21404.1430

طیبه فاطمی نیک؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


2. تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی و خود شناسی زنان متأهل

دوره 3، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-64

منصور سودانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید؛ کبری محمدی


3. اثر بخشی آموزش کسب معنا بر حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه

دوره 2، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-34

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ضرغام ضرغامیان