نویسنده = ذبیح الله کاوه فارسانی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

10.22055/jac.2018.25017.1571

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه