نویسنده = غلامحسین عبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه تعارض زناشویی و نظارت والدین با انگیزه تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-50

غلامحسین عبادی؛ رضا برون