نویسنده = احمد امانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-64

10.22055/jac.2017.20212.1380

ناصر یوسفی؛ بنت الهدا کریمی پور؛ احمد امانی


2. اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین

دوره 3، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-36

احمد امانی؛ رامین لطافتی بریس