نویسنده = سمیه کاظمیان
تعداد مقالات: 1
1. خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-48

10.22055/jac.2019.28700.1660

علی طالعی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ سمیه کاظمیان؛ احمد برجعلی