نویسنده = احمد امانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلری برآشفتگی زناشویی و تعارض بین‌فردی زوجین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-92

10.22055/jac.2019.27094.1622

احمد امانی؛ ماریا هادی؛ ناصر یوسفی