کلیدواژه‌ها = پژوهش کیفی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

10.22055/jac.2018.25017.1571

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه


2. روابط بین دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان: یک پژوهش کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-106

10.22055/jac.2017.21321.1425

فرهاد خرمایی؛ نسیبه زارعی منوجان