اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوج‌ها

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش بخشودگی بر میزان صمیمیت زوج‌ها صورت گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه) بود. جامعه‌ی آماری این مطالعه کلیه‌ی زوج‌های مراجعه‌کننده با مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره‌ی سازمان بهزیستی شهر گرگان، بودند. از بین این تعداد 30 زوج به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه‌ی صمیمیت زوج‌ها پاسخ دادند. گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش مبتنی بر بخشودگی شرکت کردند. برای بررسی داده‌ها از تحلیل کواریانس تک متغیری با کنترل نمره‌های پیش آزمون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش بخشودگی، صمیمیت زوج‌ها را در سطح کلی و ابعاد عاطفی، عقلانی، ارتباطی به طور معناداری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


اثباتی، مهرنوش. (1388). اثربخشی رویکرد زوج درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر افزایش صمیمیت و کاهش تفکر قطعینگر زوجها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

اعتمادی، عذرا. (1384). بررسی مقایسه‌ای اثربخشی رویکرد روانی- آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری و ارتباط درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین. پایان‌نامه دکتری. تهران. دانشگاه تربیت معلم.

اولیاء، نرگس. (1385). تأثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوج­ها.فصلنامه خانوادهپژوهی، سال دوم، شماره 6، صص. 135-119.

اولیری، دانیل‏؛ هیمن، ریچارد؛ جانسما، آرتور و همکاران. (1998). روان درمانی زوج­ها، طرح‌های درمان. فریده عامری (1381). چاپ اول، تهران: نشر برگ زیتون.

برنشتاین، فیلیپ. اچ؛ برنشتاین، مارسی. تی. (1986). زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری، ارتباطی. ترجمه فرامرز سهرابی. (1382). تهران: انتشارات رسا.

بک، آرون. تی. (1988). عشق هرگز کافی نیست. قراچه‌داغی (1386). چاپ 20، تهران: نشر آسیم.

بهاری، فرشاد؛ سیف، سوسن. (1379). بخشودگی؛ معرفی مدل درمانی در مشاوره ازدواج و خانواده. تهران: تازه‌ها و پژوهشهای مشاوره، شماره 2 (7 و 8)، صص. 66-49.

حسینی، اشرف السادات. (1383). بررسی بخشش در خانواده‌های اصلی و هستهای، و ارتباط آن با رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی تهران.

خمسه، اکرم؛ حسینیان، سیمین. (1387). بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مجله مطالعات زنان، سال ششم، شماره 1، صص. 53-52.

خمسه، اکرم. (1387). آموزش قبل ازدواج، راهنمای عملی برای زوجها. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء.

زندی‌پور، طیبه. (1386). بررسی ارتباط بخشش با رضایت زناشویی در بانوان دانشجوی متأهل غیربومی دانشگاه تهران. مجله‌ی مطالعات زنان، 5 (3)، صص. 122-109.

کاظمی، مریم. (1388). تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانشآموزان دبیرستانی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

هارلفورد، کیم. (2001). زوج درمانی کوتاه مدت. تبریزی (1387). چاپ دوم، تهران: انتشارات فراروان.

وست، ویلیام. (2004). رواندرمانی و معنویت. ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شرافکن. (1385). تهران: انتشارات رشد.

Alvaro, J. A. (2001). An interpersonal forgiveness and reconciliation intervention: The effect on marital intimacy. Dissertation Abstracts International, 3-B, 62, 1608.

Bagarozi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage. Brunner Rutledge. Taylor & Francis Group: USA. (15-18, 29-34, 40-41)

Baskin, T., & Enright, R. (2004). Intervention studies on forgiveness: A meta-analysis. Journal of Counseling and Development, 82 (1), 79-90

Craig, B. (2000). Intimacy in marriage: Emotionally focused marital education within the Australian seventh-day Adventist church. And submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of ministry (86-89).

Davenport, D. S. (1991). The functions of anger and forgiveness:
Guidelines for       psychotherapy with victims. Psychotherapy, 28 (1), 140-144.

Duncan, G. D. (2008). The relationship between trait forgiveness and marital adjustment in heterosexual individuals. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of PhilosophyCapellaUniversity (27-45).

Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. Washington, DC: American Psychological Association (55-58).

Goldman, D. B. (2010). Gender role orientation and the role of empathy in interventions promoting the development of interpersonal forgiveness. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. IowaStateUniversityAmes, Iowa (1-5).

Gunderson, M. S., & Patrick R. (2009). Forgiveness in romantic in relationships: Transgression resolution and the role of the offender. A Dissertation submitted to the Faculty of the GraduateSchool, MarquetteUniversity, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (72).

Jackson, S. M. (1998). The influence of forgiveness on intimacy and trust in marital and committed relationships. University of Northern Colorado, Greeley, Colorado the graduate school. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (86-92).

McCullough, M. E., Fincham, F. D., & Tsang, J. A. (2003). Forgiveness, forbearance, and time: The temporal unfolding of transgression-related interpersonal motivations. Journal of Personality and Social Psychology, (54-557).

Owen, A. D. (2008). The concept, process, and impact forgiveness among South African university students. Unpublished Masters Thesis, University of Wisconsin.

Ransley, C., & Spy, T. (2004). Forgiveness and healing process: A Central Therapeutic Concern (ed). Brunner–Rutledge. Taylor & Francis Group. (61-63).

Skinner, W .S. (1998).The function and role of forgiveness in working with couple's families: Clearing the ground. Journal of family therapy, 20, 3-19.

Spencer, W. (2006). Thoughts on marriage compatibility. Journal of Family & Marriage, (32-38).