اثر بخشی آموزش کسب معنا بر حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهبد چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش کسب معنا بر بهبود حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه شهر برازجان بود. نمونه اولیه این پژوهش شامل 222 نفر بودند که پس از اعلام آمادگی جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نمودند. از کسانی که نمره آنها در پرسشنامه کیفیت زندگی یک انحراف معیار پایین‌تر از میانگین بود 40 نفر به روش تصادفی انتخاب و مجدداَ به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(در هر گروه 20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش به صورت هر هفته یک بار در معرض 10 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش کسب معنا قرار گرفتند. در پایان همزمان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و پس از گذشت یک ماه آزمون پیگیری انجام شد. داده­های حاصل از پژوهش با استفاده از روش کوواریانس چندمتغیری و تک‌متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که آموزش کسب معنا بر بهبود حیطه‌های کیفیت زندگی: سلامت جسمانی، سلامت روان و روابط اجتماعی اثر دارد اما بر خلاف انتظار بر حیطه سلامت محیط تأثیری ندارد. پیگیری با فاصله یک ماه، سودمندی آموزش کسب معنا را بر حیطه‌های کیفیت زندگی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


باجلان، علی و عظیمی، لیلا. (1388). مطالعات کیفیت زندگی. اراک: انتشارات نویسنده.

فخار، فرشاد، نوابی نژاد، شکوه و فروغان، مهشید ( 1387). تأثیر مشاوره با رویکرد معنادرمانی بر سطح سلامت روان زنان سالمند. مجله سالمندی ایران، شماره 7، 67-57.

کوهسالی، معصومه، میرزمانی، محمود، کریملو، مسعود و میرزمانی، منیره سادات (1387). مقایسه سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر عقب­مانده ذهنی آموزش پذیر. مجله علوم رفتاری، شماره 2، 172-165.

کوهستانی، معصومه و میر زمانی، محمود. (1385). نشانه­های اختلال فشار روانی پس از سانحه در مادران کودکان عقب­مانده ذهنی آموزش­پذیر و مادران کودکان عادی. دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، شماره 2 و 1، 51-46.

نجات، سحرناز، منتطری، علی، هلاکوئی نائینی، کورش، محمد، کاظم و مجدزاده، رضا. (1385). استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی: ترجمه و روان­سنجی گونه ایرانی (BREF-(WHOQOL. مجله بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، شماره 4، 12-1.

نریمانی، محمد، آقا محمدیان، حمید رضا و رجبی، سوران. (1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 34 و 33، 24-15.

نصیری، حبیب­الله و جوکار، بهرام. (1387). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت­روان در زنان (گروهی از زنان شاغل فرهنگی). پژوهش زنان، شماره 2، 157-176.

 

References

Allik, H., Larsson J. O., & Smidge, H. (2006). Health-related quality of life in parents of school-age children with Asperger Syndrome or High-Functioning Autism. Health Quality Life Outcomes, 44, 105

Andreason, A. (2007). Logo therapy and spirituality, a course in Victor Frankls Logotherapy. Available at http:www.workshapers.  Org.uk.Retrieved 8/3/2007

Brasfield, C. D. (2007). An exploration of the stressors, coping resources, and resiliency of rural mothers of children with special needs. Degree of Doctor of philosophy in Counseling Psychology of Education,GeorgiaStateUniversity.

Burger, D. H. (2007). The applicability of logotherapy as an organization development intervention. Thesis submitted in the fulfillment of the requirements of the degree doctor in industrial psychology. University Of Johannesburg.

Eker,  L., &  Tüzün,  E. H. (2004).  An evaluation of quality of life of mothers of children with cerebral palsy. Disable Rehabil, 26(23), 1354-9.

Farber, W. E., Mirsalimi, H., Karen, H. A., & Mcdaniel, J. S. (2003). Meaning of illness and psychological adjustment to HIV/AIDS. Psychosomatics, 44(6), 485-491.

Fleer, J. Hoekstra, H. J., Sleijfer, D. T., Tuinma, M. A., & Weebers, J. E. (2006). The role of meaning in the prediction of psychosocial well-being of testicular cancer survivors. Quality of Life Research, 5, 705–717.

Ghanizadeh, A, Alishahi, M. J.,&  Ashkani, H. (2009). Helping families for caring children with autistic spectrum disorders. Arch Iranian Med, 12, 478-482

Heiman, T. (2002). Parents of children with disabilities: Resilience, coping, and future expectations. Journal of Development and Physical Disabilities, 14, 159-171.

Jaarsma, T. A. , Pool, G., Ranchor, A. V., & Sanderman, R. (2007). The concept and measurement of meaning in life in Dutch cancer patients. Psycho-Oncology, 16, 241-248.

Jim, H. S., & Andersen, B. L. (2007). Meaning in life mediates the relationship between physical and social functioning and distress in cancer survivors. British Journal of Health Psychology, 12, 363–381.

Jim, H. S., Purnell, J. Q. , Richardson, S. A. ,  Deanna Golden-Kreutz, D., & Andersen, B. L. (2006). Measuring  meaning in life following  cancer. Quality of Life Research, 15, 1355–1371.

Jim, L. (2004). Meaning in life mediates the relationships between physical and social functioning and distress in cancer survivors. Degree of  Doctor of Philosophy, OhioStateUniversity.

Kang, K. A. , Im, J. I. , Kim, H. S. , Kim, S. J. , Song, M. K. , & Sim, S. (2009). The effect of logo therapy on the suffering, finding meaning, and spiritual well-being of terminal cancer. Korean Acad Child Health Nurs, 15, 136-144.

Lent, R. W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment. Journal of Counseling Psychology,51, 482–509.

Lukas, E., & Zwang Hirsh, B. (2002). Logo therapy. In F. W. Kaslow(ed.), Comprehensive Hnd Book of  Psychotherapy. Vov.3. pages 333-356. NY: John Wiley of Sons.

Mapsea, A. J. (2006). Teachers’ views on providing for children with special needs in inclusive classroom. A thesis submitted in partial fulfillment requirements for the Degree of Master of Special Education. University of Waikato.

Moon, Y. L., Hwang, A. R., Choi, H. S., Park, H. R., Moon, D. H., & Kim, S. J. (2004). Hospice care for children. Seoul: Kunja Publishing Co.

Rorich, V. J. M. (2008). Support to parents with learning disabilities. Student Number, 3211-128-2.

Sjolie, T. (2002). Logo therapists view of Somatization Disorder and protocol. The IFL, 25910,24-30.

Stranadova, I. (2006). Stress and resilience in families of children with specific learning disabilities. Rev. Complut. Educ., 17, 35-50.

Tonga, E., & Duger,T. (2008). Factors affecting low back pain in mothers who have disabled children. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 21, 219-226.