بررسی رابطه مورد خشونت قرار گرفتن با ویژگی‌های روانشناختی در زنان شهرستان زاهدان

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مورد خشونت قرار­گرفتن با ویژگی­های روانشناختی در زنان است. نمونه در دسترس مورد بررسی را 80 نفر از زنانی که به دلیل اختلافات خانوادگی به دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف شهر زاهدان مراجعه کرده و داوطلب شرکت در پژوهش بودند، تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3(MCMI-III) و پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان (VTWWI)، استفاده شد.  تجزیه و­تحلیل داده­ها با استفاده از روش همبستگی ساده و رگرسیون گام­به­گام صورت گرفت. یافته­ها نشان داد که ویژگی­های روانشناختی افسردگی­اساسی، اسکیزوئید و پارانوئید پیش‌بین خشونت روانی و افسردگی اساسی و اضطراب پیش‌‌بین خشونت فیزیکی است. اما هیچکدام از­ویژگی­های روانشناختی زنان، خشونت جنسی و­خشونت اقتصادی بر علیه آنها را پیش­بینی نکرد. از این رو یافته­های پژوهش، شواهد تجربی در این زمینه که ویژگی­های روانشناختی زنان ممکن است بر بروز خشونت علیه آنان تأثیر داشته باشد را فراهم می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


اعزازی، شهلا (1377). خشونت خانگی بازتاب ساختار اجتماعی. مجله زنان، 50، 31.

اعظم آزاد، منصوره؛ دهقان فرد، راضیه (1385). خشونت علیه زنان در تهران: نقش جامعه پذیری جنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی. مجله پژوهش زنان، 1و2، 179-159.

پناغی، لیلی؛ پیروزی، دارا؛ شیرین بیان، مینو؛ احمدآبادی، زهره (1390). نقش ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت شناختی در همسرآزاری. مجله روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 2، 135-126.

پورقاز، عبدالوهاب؛ رقیبی، مهوش (1383). بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل ترکمن استان گلستان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1، 97-73.

خسروی، زهره؛ خاقانی فرد، میترا (1383). بررسی رابطه همسرآزاری با تمایل با افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر. فصلنامه مطالعات زنان، 6، 113-99.

رضایی، آذرمیدخت؛ خدادادی، زهرا؛ میرمحمدی، لیلا (1390). رابطه بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، 3، 139-123.

ساراسون، ایروین جی؛ ساراسون، باربارا آر (1972). روان شناسی مرضی. (ترجمه بهمن نجاریان، محمدعلی اصغری مقدم و محسن دهقانی). انتشارات رشد. جلد اول، چاپ پنجم. (1383).

سیف ربیعی، محمد علی؛ رمضانی تهرانی ، فهیمه؛ حتمی، زینت نادیا (1381). همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامۀ زن در توسعه و سیاست، 4، 25-5.

شمس اسفند آباد، حسن؛ امامی پور، سوزان؛ صدرالسادات، سیدجلال (1383). همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در زنان متأهل. مجله توانبخشی، 3. 37-30.

طاهرخانی، سکینه؛ میرمحمدعلی، ماندانا؛ کاظم نژاد، انوشیروان؛ اربابی، محمد (1388). بررسی میزان خشونت‌ خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین. مجله ‌علمی پزشکی قانونی،
2، 129-123.

ظهیرالدین، علیرضا؛ خدایی فر، فاطمه (1382). بررسی نیمرخ های شخصیتی مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران سال1380. فصلنامه علمی پژوهشی فیض، 25، 7-1.

فتحی آشتیانی، علی (1388). آزمون های روان شناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران، انتشارات بعثت.

لیاقت، غلامعلی (1384). خشونت علیه زنان در خانواده تحقیقی در تهران. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 2، 179-163.

محمدخانی، پروانه؛ آزادمهر، مهدیه (1387). آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی-ارتباطی زنان قربانی خشونت خانوادگی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 27، 29-9.

محمودعلیلو، مجید؛ نعمتی سوگلی تپه، فاطمه؛ صمدی راد، بهرام (1389). رابطه ویژگی‌های شخصیت و عوامل دموگرافیک با همسرآزاری در مردان. مجله علمی پزشکی قانونی، 1، 46-40.

مشاک، رؤیا؛ حیدری، علیرضا (1387). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با سبکهای عشق (صمیمیت، لذت و تعهد) در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز، همایش روانشناسی و کاربرد آن در جامعه، 14 آذر 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 19-1.

معزی، معصومه؛ اعظمی، مهران؛ شاکری، مصطفی؛ پورحیدر، بهروز (1387). همسرآزاری و ارتباط آن با سلامت روان زنان-استان چهارمحال و بختیاری-1385. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 16، 26-20.

همتی، رضا (1384). بررسی فراوانی همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در منطقه اسلام آباد زنجان، سال 1382. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 5، 43-36.

 

References

Aklimunnessa, k., Khan, M. M. H., Kabir, M. & Mori., M. (2007). Prevalence and Correlates of domestic Violence by husbands against Wives in Bangladesh: evidence from a national Survey. Journal of Jmhg, 4, 52-63.

Babu, B. V. & Kar, S.K. (2010). Domestic Violence in Eastern India: Factors associated With Victimization and Perpetration. Journal of Public Health, 124, 136-148.

Barnett, O. W., Miller-Perrin, C. L. & Perrin, R. G. (1997). Family Violence Across The life Span: An Introduction, thousand OaskCA: Sage Publicaltion.

Coker, A. L., Smith, P. H., Thompson, M. P., Mckeown, R. E., Bethea, L. & Davis, K. E. (2002). Social Support Protects Against The Negative Effects Of Partner Violence on Mental Health. Journal Of Women's Health & Gender-Based Medicine, 11, 465-478.

Coolidge, F. L. & Anderson, L. W. (2002). Personality profiles of women in multiple abusive relationships. Journal of Family Violence, 17, 117-131.

Corvo, K. & Johnson, P. (2012). Sharpening Ockham's Razor: The Role of Psychopathology and Neuropsychopathology in the Perpetration of Domestic Violence. Aggression and Violent Behavior, Available online 22 November 2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2012.11.017.

Diop-Sidibe, N., Campbell, J. C. & Becker, S. (2006). Domestic Violence against Women in Egypt-Wife beating and Health Outcomes. Social Science & Medicine, 62, 1260-1277.

Ellsberg, M. (1999). Domestic violence and Emotional Distres  among Nicaraguan women. Journal of American psychologist, 54, 30-35.

Haj Yahia. M. M. (1999). Wife abuse and its psychological consequences as revealed by the first Palestinian National survey on violence against Women. Journal of family psychology, 13, 642-662.

Haqqi, S. & Faizi, A. (2010). Prevalence of Domestic Violence and associated Depression in married Women at a Tertiary Care hospital in Karachi. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1090-1097.

Hugl-Wajek, J. A., Cairo, D., Shah, S. & McCreary, B. (2009). Violence: Recognition, Management, and Prevention. Journal of Emergency Medicine, 2, 3-15.

Mechanic, M. B., Weaver, T. L. & Resick, P. A. (2008). Mental health consequences of intimate partner abuse: A multidimensional assessment of four of the five factors model of personality. Journal of Marriage and the Family, 61, 651-680.

Mikaeili, N., Abdi, R. & Ghamari Givi, H. (2010). An investigation of Wife-abuse and its relationship With Womens mental health. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1115-1118.

Perez-Testor, C., Castillo, J. A., Davins, M., Salamero, M. & San-Martino, M. (2007). Personality profiles in a group of battered women: Clinical and care implications. Journal of Family Violence, 22, 73-80.

Sansone, R. A., Chu, J. & Wiederman, M. W. (2007). Suicide Attempts and Domestic Violence Among Women Psychiatric Inpatients. Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 11, 163-166.

Torres, A., Garcia-Esteve, L., Navarro,P., Tarragona, M. J., Imaz, M. J., Gutiérrez, F., Santos, C.,  Ascaso, C., Martin-Santos, R. & Subirà, S. (2010). P02-397– Personality profile or postraumatic stress disorder? personality characteristics in women victim of chronic intimate partner violence. Journal of European Psychiatry, 25, 1413-1418.

Whisman, M.A., Uebelacker, L.A. & Weinstock, L.M. (2007). Psychopathology and marital satisfaction: The importance of evaluating both partners. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 27, 830-838.