تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افزایش مؤلفه‌های سازگاری زناشویی در مبتلایان به واژینیسموس

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افزایش مؤلفه‌های سازگاری زناشویی در بیماران مبتلا به واژینیسموس انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به واژِنیسموس20 تا 35 ساله بود که به مراکز درمانی فرهنگیان شهید ابوذری و ولیعصر شهر ری مراجعه کردند. با توجه به شرایط ورود و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از زنان مبتلا به واژینیسموس به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. طرح پژوهش طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس سازگاری زناشویی (MAS) استفاده شد. به گروه آزمایش روش درمانی شناختی رفتاری واژینیسموس، در طول 12 جلسه هر هفته یک ساعت آموزش داده شد. نتایج نشان داد که آموزش درمان شناختی رفتاری در افزایش همه مؤلفه‌های سازگاری زناشویی: رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دونفری و ابراز محبت اثر معنی‌دار (05/0(P< دارد. با توجه به مزایای مداخله درمان شناختی رفتاری پیشنهاد می‌شود که این روش در مراکز تخصصی روانشناسی به طور فراگیر مورد استفاده قرار گیرد و همچنین پیشنهاد می‌شود که مراکز مشاوره پیش از ازدواج  با توجه به بسته آموزشی درمان شناختی رفتاری واژینیسموس، زوجین جوان را تحت آموزش قرار داده و با ارتقاء آگاهی و اطلاعات زوجین، از بروز اختلالات جنسی و پیامد‌های نامطلوب آن پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


آتش پور، حمید؛ آقایی، اصغر. (1383). تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی – رفتاری بر روابط زناشویی. نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، ص: 2.

اوحدی، بهنام. (1385). تمایلات و رفتارهای جنسی انسان. اصفهان: انتشارات صادق هدایت.

اعتمادی، عذرا؛ نوابی نژاد، شکوه؛ احمدی، احمد؛ فرزاد، ولی الله. (1385). بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی – رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره در شهر اصفهان. مطالعات

روانشناختی، 2(1 و2): 69-87.

بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد؛ سلنگار، رزمری. ( 2009 ). تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامه SPSS. ترجمه علی آبادی، خدیجه و صمدی، علی. چاپ هفتم، انتشارات دوران، تهران.

کجباف، محمدباقر؛ مقدس، مائده؛ آقایی، اصغر. (1390). اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی – کلامی بر سازگاری زناشویی. دانش و پژوهش در روانشناشسی کاربردی، 12(4): 30-40.

صالح زاده، مریم؛ کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ ذوالفقاری، معصومه. (1390). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان. مطالعات روانشناختی، 7(1): 11-31.

علی اکبری دهکردی، مهناز. (1389). رابطه عملکرد جنسی زنان  با سازگاری زناشویی. مجله علوم رفتاری، 4(3): 199-206.

عطاری، یوسفعلی؛ محمدی، کبری؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1388). بررسی اثربخشی آموزش راه حل‌‌محور به شیوه گروهی بر سازگاری زناشویی زوجین. دست‌آوردهای روانشناختی، 16(1): 51-66.

علویان، موید؛ فتحی آشتیانی، علی؛ عزیز آبادی فراهانی، مهدی؛ مغانی لنکرانی، مریم. (1385). ارتباط کیفیت زندگی و روابط زناشویی در مبتلایان به هپاتیت مزمن ویروسی. دوفصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 3(1 و 2): 13-20.

معین، لادن؛ غیاثی، پروین؛ مسموعی، راضیه. (1390). رابطه سخت رویی روانشناختی و سازگاری زناشویی. جامعه شناسی زنان، 2(4): 163-190.

محبی کیا، راضیه. (1387). تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سازگاری زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

نبی پور، افسانه. (1384). تأثیر آموزش مهارت‌های زناشویی ( جنسی ) بر افزایش رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

یارمحمدیان، احمد؛ بنکدار هاشمی، نازنین؛ عسگری، کریم. (1390). تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت‌های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج‌های جوان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(2): 3-12.

 

Refrences

Ahmady, Kh; Karami, Gh; Noohi, S; Mokhtari, A; Gholampour, Hamide; Rahimi, A.A. (2009). The Efficacy of Cognitive Behavioral Couple’s Therapy (CBCT) on Marital Adjustment of PTSD–diagnosed combat veterans. Europe’s Journal of Psych-ology, 2: 31-40

Beutel ME, Schumacher J, Weidner W, Brähler E. (2002). Sexual activity, sexual and partnership satisfaction in ageing men-results from a German representative community study. Andrologia, 34(1):22-8.

Crespo, E & Fernandez, f. (2004).Cognitive Brhavioural treatment of a case of vaginism and phobia about pelvice examination, Journal of psychology, 106-121.

Epstien, N.B; Chen, F & Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship and marital satisfacition in Chinese and American couples. journal of familytherapy, 37: 59-74.

Grief, A.P. (2000). Charactersiecs of families function well. Journal of family Issues, 21: 948-963.

Halford, W.K. (2001). Brief couple therapy for couples. New York: Guilford publications.

Hawkins, A.J., Carroll, J.S., Doherty, W.J., & Willoughby, B. (2004). A comprehensive framework for marriage education. Family Relations, 53(5): 547-558.

 McCabe, M.P. (2001). Evaluation of a cognitive behavior therapy program for propel with sexual dysfunction. Journal of sexual & Marital therapy, 27: 259- 271.

Meston, CM., Hull, E., Levin, RJ & Sipski, M. (2004). Disorders of orgasm in women in women, The Journal of Sexual Medicine, 1(1):66-8.

Nicolosi, A., Moreira ED., Villa, M, Glasser, DB. (2004). A population study of the association between sexual function, sexual satisfaction, and depressive symptoms in men. J Affect Disord, 82(2):235-43.

Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, Ferguson D, D'Agostino R Jr. (2000). Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther, 26:191-208.

Russell,  M. (2006). Equine Facilitated Couples Therapy and Solution Focused Couples Therapy: A Comparison Study. Prescott, Arizona.

Schutte, N.S., Malouff, J.M., Simunek, M., McKenley, J & Hollander, S. (2002). Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. Cognitionand Emotion, 16:769–785.

Spanier, G. (1976).  Measuring a dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal ofMarriage and the Family, 38(1): 15-26.

Sprecher S. (2001).  Equity and social exchange in dating couples: Associations with satisfaction, commitment and stability. J Marriage Fam. 63(3):599-613.

Sprecher S. (2002). Sexual satisfaction in premarital relationship: Associations with satisfaction, love, commitment, and stability. J Sex Res, 39:190.

Ter Kuile, M. M., Weijenborg, P.T. (2006). A cognitive-behavioral group program for women with vulvar vestibulitis syndrome (VVS): factors associated with treatment success. Journal of Sex and Marital Therapy, 32(3):199-213.

 Ter Kuile, M.M., van Lankveld, J. J.D.M., de Groot, E., Melles, R., Nefs, J., zand bergen, M. (2007). Cognitive – behavioral therapy for Women with lifelong vaginismus: Process and prognostic factors. Behaviour ReSearch and therapy, 45: 359 – 373.

Ward, E., & Ogden, J. (2010). Experencing Vaginismus – Sufferers’ beliefs about causes and effects. Sexual and Relationship Therapy, 25(4): 434 – 446.

Wiken & Moudy. (2004). marital adjustment. Journal of marital andfamily therapy, 31: 20-32.