رابطه توافق پذیری و شیوه‌های فرزندپروری با رضایت از خانواده در دانشجویان

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

رضایت از خانواده، یکی از عوامل تعیین کننده‌ی سلامت روان و خشنودی دانشجویان از زندگی است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که  آیا سبک‌های والدینی و توافق پذیری، می توانتد رضایت از خانواده در دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهند؟ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه‌ی  متغیرهای شیوه­های فرزندپروری (مادری اقتدارگرایانه، پدری اقتدارگرایانه، مادری استبدادگرایانه، پدری استبدادگرایانه، پدری آزادگذارانه و مادری آزادگذارانه) و توافق­پذیری با رضایت از خانواده در دانشجویان است.  این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جامعه‌ی  پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز بودند که از بین آنها 162 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.  برای جمع­آوری داده­ها از پرسش نامه­های اقتدار والدینی(PAQ) ، پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI)- فرم کوتاه 60 ماده‌ای- و مقیاس رضایت از خانواده (FSS) استفاده شد. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی نظیر همبستگی ساده و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مادری مقتدرانه، پدری مقتدرانه، مادری آزادگذارانه، پدری آزادگذارانه و توافق‌پذیری با رضایت از خانواده رابطه‌ی معنادار مثبت و مادری مستبدانه و پدری مستبدانه با رضایت از خانواده رابطه‌ی معنادار منفی دارند. همچنین، رگرسیون گام­به­گام نشان داد که از میان کل متغیرهای پیش بین، مادری مقتدرانه، توافق­پذیری، پدری مستبدانه، و مادری ازادگذارانه در مجموع 28 درصد از واریانس رضایت از خانواده را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


حق شناس، حسن (1385). طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت :راهنمای تفسیر و هنجارها. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ##

مفردنژاد، ناهید (1390). بررسیرابطه ویژگی های شخصیتی با خود ناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوه های فرزند پروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش آموزان سال سوم دبیرستا­نهای شهرستان بهبهان در سال تحصیلی 90-1389. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدچمران اهواز. ##

 

Akinsola, E .F. (2011). Relationship between prenting style, family type, personality dispositions and academic achievement of young people in Nigeria. Ife Center for Psychological Studies & Services. ##

Buri, J. R. (1991). Parental Authority Questionnaire. Journal of Personality Assessment, 57(1), 110-119. ##

Cenkseven, F. (2012). Parenting styles and life satisfaction of Turkish adolescents. Educational Research and Reviews, 7(26), 577-584. ##

Cornelius-White, J. H. D., Garza, A. C. & Hoey, A. T. (2004). Personality, family satisfaction, and demographic factors that help Mexican American students succeed academically. Journal of Hispanic Higher Education, 3, 3270-283. ##

Costa, P. T., & McCrae, R. (1992). Revised NEO personality Inventory: NEO-PI and NEO five factor Inventory. Odessa, FL: Psychological Assessment Resourses. ##

Dyson, R., & Renk, K. (2006). Freshmen adaptation to university life: Depressive symptoms, stress, and coping. Journal of Clinical Psychology, 62, 1231–1244. ##

Fromme, K. (2006). Parenting and Other Influences on the alcohol use and emotional adjustment of children, adolescents, and emerging adults.  Psychology of Addictive Behaviors, 20, 2, 138-139. ##

Herringer, L. G. (1998). Facets of extraversion related to life satisfaction. Personality and Individual Differences, 24(5), 731–733. ##

LoBello, S. G., Underhill, A. T., Valentine, P. V., Stroud, T. P., Bartolucci, A. A. & Fine, P. R. (2003). Social integration, life and family satisfaction in survivors of injury at five years post-injury. Journal of  Rehabilitation Research and  Development, 40(4), 293–99. ##

Olson, D. H. & Wilson, M. (1982).  Family satisfaction. In Olson, D.H. & Colleagues. Families: What makes them work. Newbury Park, CA: Sage Publishing. ##

Pritchard, M. E., Wilson G. S. & Yamnitz, B. (2007). A longitudinal panel study: What predicts adjustment among college students? Journal of American College Health, 56, 15-21. ##

Schimmack, U., Oishi, S., Furr, R. M., & Funder, D. C. (2012). Personality and life satisfaction: A facet-level analysis. Society for Personality and Social Psychology, 30, 1062-1075. ##

Suldo, S., Huebner, E. S. (2004). The role of life satisfaction in the relationship between authoritative parenting dimensions and adolescent problem behavior. Social Indicators Research 66,165–195. ##

Swagler, M. A., Jome, L. M. (2005). The effects of personality and acculturation on the adjustment of North American Sojourners in Taiwan. Journal of Counseling Psychology, Volume 52, 527-536.##