بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22055/jac.2011.10264

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده همسر بر روی دانشجویان انجام گرفته است. 200 دانشجوی (118 دختر و 82 پسر) دانشگاه شهید چمران به صورت نمونه‫گیری تصادفی چند مرحله‫ای از بین کلیه دانشجویان موجود در این دانشگاه برگزیده شدند و به مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر پاسخ دادند. تحلیل عاملی (تحلیل مؤلفه‫های اصلی) بر حسب چرخش متعامد (واریماکس) شش عامل را به دست داد. براساس یافته‫‫های به دست آمده ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 0/60 و عامل‫‫های‫ یکم تا ششم 0/37 تا 0/78 قابل قبول‫اند و بین نمره کل و عامل‫‫های‫ استخراج شده (به جز عامل پنجم) 0/06 تا 0/70 روایی همگرا دیده می‫شود. به علاوه، مشاهده شد که بین دانشجویان دختر و پسر فقط در عامل‫‫های‫ همخوابی و اطمینان خاطر و نه در کل مقیاس و عامل‫‫های‫ دیگر تفاوت معنادار دیده می‫شود.

کلیدواژه‌ها


Baggarozzi, D. & Rauen, P. (1981). Premarital counseling: Appraisal and status. American Journal of Family Therapy, 9 (3), 13-20.

 

Cobb, N. P., Larson, J. H., & Watson, W. L. (2003). Development of the Attitudes about Romance and Mate Selection Scale. Family Relation, 52, 3, 222-231.

Crosby, J. (1985). Reply to Myth: Perspectives on intimacy: New York: Wily.

Frazier, P. A., & Esterly, E. (1990). Correlates of relationship beliefs: Gender, relationship experience and relating satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 7, 331-352.

Guilford, J. P.(1956). Psychometric Method. New York: MacGraw-Hill.

Larson, J. H. (1992). “You are my one and only”. Premarital counseling for unrealistic beliefs about mate selection. American Journal of Family Therapy, 20, 242-253.

Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A scientifically proven method for evaluating your relationship and improving its chances for long-term success. San Francisco: Jossey-Bass.

Larson, J. H., & Holman, T. H. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237.

Larson, A. S., & Olson, D. H. (1989). Predicting marital satisfaction using PREPAPRE: A replicating study. Journal of Marriage and the Family, 15, 311-322.

Lazarus, A. A. (1985). Marital Myths. San   Luis Obispo, CA: Impact.

Lederer, W., & Jackson, D. (1968). The mirage of marriage. New York: W.W. Norton.

McGinnis, A. L. (1990). The Romance Factor. San   Francisco: Harpers.

Murray, S. L., & Holmes, J. G. (1997). A leap of faith? Positive illusions in romantic relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 586-604.

Olson, D. H. (1996). Counselors Manual for PREPARE/ENRICH. Minneapolis: Life innovations.

Seltzer, J. A. (2000). Families formed outside of marriage. Journal of Marriage and the Family, 62, 1247-1268.

Simpson, J. A., Campbell, B., & Bersheid, E. (1986). The association   between romantic love and marriage: Kephart (1967) Twice Revisited. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 3, 363-372.

Sprecher, S., & Metts, S. (1989). Development of the “Romantic Beliefs Scale” and examination of the effects of gender and gender and gender-role orientation. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 387-411.

Sprecher, S., & Metts, S. (1999). Romantic beliefs: Their influence on relationships and patterns of change over time. Journal of Social and Personal Relationship, 16, 834-851.

Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The Case for Marriage: Why marriage people are happier, healthier, and better off financially. New York: Doubleday.