بررسی ویژگی‫های روان‫سنجی رغبت سنج شغلی مدل کروی فردی تریسی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‫های روان‫سنجی آزمون رغبت سنج شغلی مدل کروی فردی تریسی انجام شد. 633 معلم زن و مرد از سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهر‫کرد به صورت تصادفی طبقه‫ای‫ متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه فرم مشاغل، توانایی و تمایل به مشاغل و فعالیت‫ها بود. تحلیل داده‫ها با استفاده از آزمون گمارش تصادفی روابط فرضی مرتب (RTHOR) برای بررسی اعتبار مدل‫های دایره‫ای و نرم‫افزار RANDALL نشان داد: 1- مدل شش تیپی هالند در زنان و مردان و مقاطع سه‫گانه تحصیلی و کل نمونه از برازش مناسبی برخوردار می‫باشد. 2- مدل هشت تیپی رغبت‫های پایه در زنان، مردان، مقاطع سه‫گانه تحصیلی و کل نمونه دارای برازش مناسبی می‫‫باشد. 3- مدل کروی در هر سه فرم مشاغل، تمایل و توانمندی از برازش مناسبی برخوردار می‫‫‫باشد. و 4- ضرایب پایایی از طریق بازآزمایی و آلفای کرنباخ در حد قابل قبولی است. در مجموع، نتایج نشان دادند که از رغبت سنج شغلی که بر اساس مدل کروی فردی تریسی ساخته شده است، می‫توان برای اندازه‫گیری رغبت‫های شغلی معلمان استفاده کرد.

اکبر‫زاده، مهدی. (1388). هنجاریابی، تعیین پایایی و روایی فرم رجحان به مشاغل سیاهه کروی فردی در دانشجویان دانشگاه اصفهان.پایان‫نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی،

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان. ##

حق‫شناس، لیلا. (1385). انطباق، هنجاریابی و بررسی پایائی و روائی رغبت سنج استرانگ در دانشآموزان دبیرستانی شهر اصفهان. پایان‫نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان. ##

یزدی، سیده منوره‎‏؛ حسینیان، سیمین. (1377). بررسی مقدماتی آزمون رغبت سنج تحصیلی ـ شغلی به منظور ارایه روش نمرهگذاری جهت هدایت تحصیلی دانشآموزان سال اول متوسطه نظام جدید. تازه‫ها و پژوهش‫های مشاوره 1 (1)، صص. 97-71. ##

Brown, S., & Lent, R. (2005).Career Development And Counseling : putting theory and research to work. New Jersey.Hoboken. ##

Darcy, M. (2005). Examination of the structure of irish students’ vocational interests and competence perceptions. Journal of Vocational Behavior, 67, 321–333. ##

Darcy, M. U. A., & Tracey, T. J. G. (2007).Circumplex structure of Holland’s RIASEC: Interests  across gender and time.Journal of Counseling Psychology, 54, 17-31##

Gati, I. (1991). The structure of vocational interests. Psychological Bulletin, 109, 309–324. ##

Gottfredson, G. D. (1996). Prestige in vocational interests. Journal of Vocational Behavior, 48, 68–72. ##

Gupta, S., & Tracey, T. J. ( 2008).  Structural examination of RIASEC scales in high school students: Variation across ethnicity and method. Journal of Vocational Behavior, 72, 1-13. ##

Hedrih, V. (2008). Structure of vocational interests in srebia: Evaluation of the spherical model, Journal of Vocational Behavior, 73, 13-23. ##

Holland, J. L. (1985). Vocational Preference Inventory Manual. Odessa, FL: Psychological assessment. ##

Long, L., Watanabe, N., & Tracey, T. J. G. (2006). Structure of interests in Japan: Application of the personal globe inventory occupational scales. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 38, 222–235. ##

Long, L., Adams, R., & Tracey, T. (2005). Generalizability of interest structure to china: Application of the personal globe inventory. Journal of Vocational Behavior, 66, 66–80. ##

Long, L., Tracey, T. J. (2006). Structure of RIASEC scores in china: A structural meta-analysis. Journal of vocational Behavior, 68, 39-51. ##

Nagy, G., Trautwein, U. & Ludtke, O. (2010). The structure of vocational interests: How different methodologies lead to different conclusions. Journal of Vocational Behaviour, 76, 153-169. ##

Roe, A. (1956). The psychology of occupations.New   York: Wiley

Rounds, J., & Tracey, T. J. (1993). Prediger’s dimensional representation of Holland’s RIASEC circumplex. Journal of Applied Psychology, 78, 875–890. ##

Rounds, J., & Tracey, T. J. (1996). Cross-cultural structural equivalence of RIASEC models and measures. Journal of Counseling Psychology, 43, 310–329. ##

Rounds, J., & Tracey, T. J., & Hubert, L. (1992). Methods for evaluating vocational interest structural hypotheses. Journal of vocational Behavior, 40, 239-259. ##

Sverko, I. (2008). Spherical model of interests in Croatia. Journal of Vocational Behavihodor, 72, 14–24. ##

Sodano, S. M. & Tracey, T. J. G. (2008). Prestige in interest activity assessment. Journal of Vocational Behavior, 73, 310-317. ##

Spokane.A. R . (1985). A review of research on person-environment congruence in Holland’s theory of careers. Journal of Vocational Behavior, 26, 306-343. ##

Soh, S., & Leong, F. T. L. (2001). Cross- Cultural Validation of Holland’s theory in Singapore: Beyond Structural Validity of RIASEC. Journal of career assessment, 9 (2), 115-133 ##

Tak, J. (2004). Structure of vocational interests for korean college students. Journal of career assessment, 12 (3), 298-311. ##

Tracy, T. J. (2002). Development of interests and competency beliefs: A 1- year longitudinal study of fifth to eighth- grade students. Journal of counseling Psychology, 49, 143-163. ##

Tracey, T. J. (2002). Personal Globe Inventory: Measurement of the spherical model of interest and competence beliefs [Monograph]. Journal of Vocational Behavior, 60, 113–172. ##

Tracey, T. J. G., Rounds, J. B. (1993). Evaluating Holland’s and Gati’s vocational interest models: A structural meta-analysis. Psychology Bulletin, 113, 229-246##