بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 جهاد دانشگاهی خوزستان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأخیر سن ازدواج در زنان شاغل شهر اهواز انجام گرفته است. 400 نفر از زنان شاغل شهر اهواز به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب از میان کلیه زنان شاغل انتخاب گردیدند و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. یافته‌ها نشان داد که بین تأخیر سن ازدواج زنان و متغیرهایی مانند تحصیلات، میزان درآمد، میزان وابستگی اقتصادی خانواده پدری به درآمد زن، میزان اهمیت شرایط اقتصادی همسر، میزان توجه خانواده زن به شرایط اقتصادی داماد و میزان توقعات غیرِمادی از همسر آینده رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، علی. (1382). بررسی نظر دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در مورد برخی موانع و مشکلات ازدواج. همایش ازدواج دانشجویی، دانشگاه صنعتی اصفهان.##

امینی، ابراهیم. (1371). انتخاب همسر. چاپ اول، قم: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی. ##

آستین افشان، پروانه. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی. ##

بودن، ریمون. (1991). جامعه‌ پژوهشی، ترجمه‌ی غلامرضا کاشی، (1373)، چاپ اول، گناباد: نشر مرندیز. ##

جمشید، بهنام. (1348). جمعیت‌شناسی عمومی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##

رفیع‌پور، فرامرز. (1383). تکنیک‌های خاص تحقیق. چاپ اول، تهران: انتشارات علمی. ##

زنجانی، حبیب‌الله. (1378). جمعیت، توسعه و بهداشت باروری. چاپ اول، تهران: انتشارات بشری. ##

سالنامه آماری کشور. (1381). سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز آمار ایران. ##

سگالن، مارتین. (1998). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده. ترجمه‌ی: حمید الیاسی. (1380) چاپ دوم، تهران: نشر مرکز. ##

صدیق اورعی، غلامرضا. (1378). مسائل اجتماعی جوانان. چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی. ##

کاری، فیروزه. (1382). تأثیر تحصیلات و اشتغال بر تأخیر در سن ازدواج دختران در تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا. ##

کاشی، غلامرضا؛ قاسمی اردهائی، علی؛ ستارزاده، داوود. (1382). بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران روستایی با تأکید بر مباحث اشتغال. مهندسین مشاور طرح و منظر، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری. ##

کاظمی‌پور، شهلا. (1383). تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره دوم، شماره سه، صص 72-96. ##

کجباف، محمد باقر؛ لطیفی، زهره؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ توکلی، ماهگل. (1387). تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران. فصلنامه خانواده پژوهشی، سال چهارم، شماره 14، صص. 123-132##

گرامیان، بهروز. (1387). خانواده‌ی ایرانی در هزاره‌ی سوم. هفته‌نامه ارغوان، سال اول، شماره‌ی 16، صص. 15-23. ##

لوکاس، دیوید؛ پاول، میر. (1999). درآمدی بر مطالعات جمعیتی. ترجمه‌ی: حسین محمودیان. (1381). چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران##

محمویان، حسین. (1383). سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان. نامه علوم اجتماعی، شماره 24، صص. 27-53. ##

مهدوی، محمد صادق. (1377). بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ##

Abbasi-Shavazi, M. J. (2000). Effects of marital fertility and nuptiality on fertility transition in the Islamic Republic of Iran. Working Papers in Demography, Canberra: AustralianNationalUniversity.Working Papers##

Cooper, H. M. (1996). Sociological analysis and the variable. American Sociological Review, 21, 638- 690.##

Egle, Da., & Salehi Isfahani, J. (2009). Why are Iranian youth delaying marriage? Labor Market out comes and the timing of marriage. European Journal of Social Sciences, 10, 4, 215-234.##

Goodkind, D. (1997). The Vietnamese Double Squeeze. International Migration Review, 31, 1, 108-127.##

Ise, A., & Stevenson, B. (2008). Women's education and family behavior: Trends in marriage, divorce and fertility, Journal of Economic perspective, 12, 2, 36-52. ##

MacDonald, D., & Heuwal, F. (1994). The Real marriage squeeze: Mate selection, mortality, and the matinggradient, Sociological Perspectives, 31, 2, 169-89.##

Sajeda, A., (2006). The implications of trade liberalization for working women's marriage: Case studies of Bangladesh, Egypt and Vietnam, In: Caren Grown, Elissa Braunstein, and Anju Malhotra (eds.) Trading Women's Health and Rights? Trade Liberalization and Reproductive Health in Developing Economies (London: Zed Books), 97-120##

Schoen, R. (1983). Measuring the tightness of a marriage squeeze. Demography, 20, 1. 61-78, ##

Population Reference Bureau, National Academic Press, Washington, Dc, 2005, Available from http//: www.nap.edu.##