بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 جهاد دانشگاهی خوزستان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأخیر سن ازدواج در زنان شاغل شهر اهواز انجام گرفته است. 400 نفر از زنان شاغل شهر اهواز به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب از میان کلیه زنان شاغل انتخاب گردیدند و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. یافته‌ها نشان داد که بین تأخیر سن ازدواج زنان و متغیرهایی مانند تحصیلات، میزان درآمد، میزان وابستگی اقتصادی خانواده پدری به درآمد زن، میزان اهمیت شرایط اقتصادی همسر، میزان توجه خانواده زن به شرایط اقتصادی داماد و میزان توقعات غیرِمادی از همسر آینده رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، علی. (1382). بررسی نظر دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در مورد برخی موانع و مشکلات ازدواج. همایش ازدواج دانشجویی، دانشگاه صنعتی اصفهان.##

امینی، ابراهیم. (1371). انتخاب همسر. چاپ اول، قم: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی. ##

آستین افشان، پروانه. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی. ##

بودن، ریمون. (1991). جامعه‌ پژوهشی، ترجمه‌ی غلامرضا کاشی، (1373)، چاپ اول، گناباد: نشر مرندیز. ##

جمشید، بهنام. (1348). جمعیت‌شناسی عمومی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##

رفیع‌پور، فرامرز. (1383). تکنیک‌های خاص تحقیق. چاپ اول، تهران: انتشارات علمی. ##

زنجانی، حبیب‌الله. (1378). جمعیت، توسعه و بهداشت باروری. چاپ اول، تهران: انتشارات بشری. ##

سالنامه آماری کشور. (1381). سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز آمار ایران. ##

سگالن، مارتین. (1998). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده. ترجمه‌ی: حمید الیاسی. (1380) چاپ دوم، تهران: نشر مرکز. ##

صدیق اورعی، غلامرضا. (1378). مسائل اجتماعی جوانان. چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی. ##

کاری، فیروزه. (1382). تأثیر تحصیلات و اشتغال بر تأخیر در سن ازدواج دختران در تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا. ##

کاشی، غلامرضا؛ قاسمی اردهائی، علی؛ ستارزاده، داوود. (1382). بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران روستایی با تأکید بر مباحث اشتغال. مهندسین مشاور طرح و منظر، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری. ##

کاظمی‌پور، شهلا. (1383). تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره دوم، شماره سه، صص 72-96. ##

کجباف، محمد باقر؛ ل