اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بربهبود رضایت زناشویی زوجین و کنترل رفتار خانواده

نویسنده

 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود رضایت زناشویی زوجین و کنترل رفتار خانواده بود. بدین منظور 60 نفر(30زوج) از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره زندگی نوین در شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه با حجم مساوی (15 زوج) گمارده شدند. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، و پرسشنامه عملکرد سنجش خانواده استفاده شد. جلسات درمانی به مدت 8 جلسه 2 ساعته در 8 هفته متوالی برای گروه آزمایش اعمال شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین زوجین گروه های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای کنترل رفتار و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر زوج درمانی هیجان مدار (EFCT) بر بهبود رضایت زناشویی و بهبود کنترل رفتار خانواده در زوجین تأیید شد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مداخلات زوج درمانی هیجان مدار با تاکید بر سبک های دلبستگی باعث افزیش رضایت زناشویی زوجین و بهبود کنترل رفتار خانواده در زوجین شده است. در واقع ارتباط صحیح بین اعضای خانواده سبب افزایش کارایی و کنترل رفتار خانواده شده و زوجین واکنش متفاوتی به تعارضات زناشویی خود نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها


اصلانی، خالد (1383). نقش مهارت های ارتباطی برکارایی خانوادگی دانشجویان متاهل. فصلنامه رفاه. 115-14، اجتماعی135.

امینی، فریده(1379). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

تاملیسون، باربارا(2001)، راهنمای سنجش خانواده. ترجمه: فرشاد بهاری. سیداسماعیل مهدوی هرسینی(1383). تهران. انتشارات تزکیه.

ثنایی، باقر (1387). مقایسه سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

جاویدی، نصیرالدین. سلیمانی، علی اکبر. احمدی، خدابخش. صمدزاده، منا (1391). اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش رضایت جنسی زوجین. مجله روان شناسی سلامت. دوره1. شماره3. پاییز 1391.

جاویدی، نصیرالدین. سلیمانی، علی اکبر. احمدی، خدابخش. صمدزاده، منا (1392). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر بهبود عملکرد خانواده. مجله علوم رفتاری. دوره 7، شماره 2، تابستان 1392

خجسته مهر، رضا. شیرالی نیا، خدیجه. رجبی، غلامرضا. بشلیده، کیومرث (1392). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته. دو فصلنامه مشاوره کاربردی. 1-18،3(1).

زاده محمدی، علی. ملک خسروی، غفار( 1385). بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده. فصلنامه خانواده پژوه