رابطه ی سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متاهل

نوع مقاله: مقاله کاربردی

10.22055/jac.2014.12562

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک­های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی و تعارض زناشویی معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر اهواز بود. شرکت کنندگان پژوهش 250 نفر از این جمعیت بهصورت بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند و به مقیاس های رضایت زناشویی(MSC)، خصومت آشکار اولری و پورتر ((OPS، دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (AAS) و هوش هیجانی (EIS) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که سبک­های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با رضایت زناشویی و با تعارض زناشویی رابطه مثبت، و با هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و با تعارض زناشویی رابطه منفی وجود دارد (001/0 < p). تحلیل­های رگرسیون نیز نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا به صورت منفی و هوش هیجانی به صورت مثبت و سبک‌های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی به صورت مثبت و هوش هیجانی به صورت منفی به ترتیب پیش ­بین های رضایت زناشویی و تعارض زناشویی هستند (001/0 p<).
 
 

کلیدواژه‌ها


امینی، فریماه (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و خشونت­های زناشویی. پایان­نامه کارشناسی رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه اصفهان.

پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه­طلبی در نوجوانان. مجله علوم روانشناختی، دوره چهل و هفتم، شماره نهم، صص. 25-3.

حافظی، فریبا؛ جامعی­نژاد، فرحناز. (1389). رابطه بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک­های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان. یافته­های نو در روان شناسی، سال چهارم، شماره دهم، صص. 52-41.

حسینی، بیتا (1389). زمینه زوج درمانی. تهران: انتشارات جنگل.

خسروی، زهره؛ بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه؛ آزادی، شهدخت (1390). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج­های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج.  فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه­ شناسی زنان، سال دوم، شماره سوم، صص. 80-61.

دوکانه­ای فرد، فریده؛ بهبودی، معصومه؛ خیاط­خامنه، مریم (1389). بررسی سهم هر یک از مؤلفه­های هوش هیجانی در پیش بینی میزان رضامندی زناشویی دبیران زن متاهل مقطع متوسطه در شهر ایلام. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره دوم، شماره اول، صص. 89-61.

 رجبی، غلامرضا (1388). ساختار عاملی مقیاس رضایت زناشویی در کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره چهارم، صص. 358-351.

رجبی؛ غلامرضا؛ قربانی، فردین؛ خجسته مهر (1389). بررسی رابطه بین ایدئولوژی­های جنسیتی، نقش های زناشویی و هوش هیجانی با کیفیت زندگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،  سال اول، شماره 1، صص. 39-53.

شمسایی، محمد مهدی؛ نیکخواه، حمیدرضا؛ جدیدی، محسن. (1385). نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی. مجله روان­شناسی کاربردی، سال اول، شماره دوم، صص. 67-57.

صادقی، سعید (1380). بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روان­پزشکی تهران.

صلاحیان، افشین؛ صادقی، مسعود؛ بهرامی، فاطمه؛ شریفی، مریم. (1389). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی. مطالعات روان شناختی، دوره ششم، شماره دوم، صص. 17-1.

طالب­ نیری، فائقه. (1386). رابطه هوش هیجانی و تعارضات زناشویی با بهزیستی شخصی در کارمندان زن و مرد دفاتر اسناد رسمی کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران مرکزی.

عبداللهی، افسانه؛ کافی، سید موسی؛ شاهقلیان، مهناز. (1390). رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت و همسازی زناشویی. روان شناسان ایرانی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، صص.
287-279.

فرحبخش، کریم. (1383). مقایسه­ی میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه­ی دکتری، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

قلیلی رنانی، زهره. (1384). بررسی تاثیر شیوه­های گفتگوی گفتگوی مؤثر و حل مسئله بر تعارض زناشویی زوج­های شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان.

کامل­عباسی، امیررضا. (1390). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی در زنان و مردان شهرستان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

مردانی حموله، مرجان؛ حیدری، هایده. (1389). ارتباط خوشبینی و سبک­های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره هشتم، شماره اول، صص. 52-46.

مکتبی، غلامحسین؛ داوودی، ایران؛ کرد زنگنه، کاظم. (1385). بررسی رابطه ساده و چندگانه بین هوش هیجانی و تعارضات زناشویی با رضایت زناشویی. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

 

Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem-solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 10(8), 682-687.

Amato, P. R., & Hohmann-Marriott, B. (2007). A comparison of high-and low- distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 62, 621-638.

Batool, S. S., & Khalid, R. (2009). Role of emotional intelligence in marital relationship. Pakistan Journal  Psychological Research, 24(1, 2), 43-62.

Bello, R., Brandau, A., Brown, F., & Ragsdale, J. D. (2008). Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation among remarried. Journal of Communication Quarterly, 56 (1), 1-16.

Besharat, M. A. (2003). Relation of attachment style with marital conflict. Journal of Psychology Republic, 92(3), 13-40.

Bookwala, J., Sobin, J., & Zdaniuk, B. (2005). Gender and aggression in marital relationships: A life-span perspective. Sex Roles, 52, 506-797.

Bracett, M. A., Warner, R. M., & Bosco, J. S. (2005). Emotional intelligence and relationship quality among couples. Personal Relationships, 12, 197-212.

Burnette, J. L., Taylor, K. W., Worthington, E. L., & Forsyth, R. (2006). Attachment and trait forgivingness: The mediating role of angry rumination. Journal of Counseling & Development, 8, 312-320.

Butzer, B., & Campbell, L. (2008). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. Personal Relationships, 15, 141-154.

Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J., & Kashy, D. A. (2005). Perceptions of conflict and support in romantic relationships: The role of attachment anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 88 (3), 510-531.

Collins, N., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644-663.

Cramer, D. (2002). Linking conflict management behaviors and relational satisfaction: The intervening role of conflict outcome satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 19 (3), 425-432.

Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American Science, 6 (4), 132-137.

Emery, R. E., & OLeary, K. D. (1982). Children’s perceptions of marital discord and behavior problems of boys and girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 10, 11-24.

Feeney, J., A. (2002). Attachment, marital interaction, and relationship satisfaction: A diary study. Personal Relationships, 9, 39-55.

Fenney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281-291.

Geist, R. L., & Gillbert, D. G. (1996). Correlation of expressed and emotion during marital conflict. Journal of Personality Individual Difference, 21, 49-60.

Ghobari Bonab, B., & Haddadi Koohsar, A. A. (2011). Relation between emotional intelligence and attachment styles in delinquent adolescents. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 30, 963 – 967.

Grych, J. H., Seid, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s. Guildford press.

Haddadi Koohsar, A. A. (2011). Relation between emotional intelligence and quality of attachment in high school administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 949 – 953.

Holley, P, (2006). The relationship between intelligence and divorce. Personality and Individual Differences, 45, 8, 738-743.

Johnson, D. R., White, L. K., & Booth, A. (1986). Dimensions of marital quality: Toward

methodological and conceptual refinement . Journal of Family Issues, 7. 31-49.

Karen, J., & Tamaren, M. A. (2010). Factor of emotional intelligence associated with marital satisfaction. New York: Cambridge University Press.

Kewcheung, S. (1996). Cognitive-behavioral therapy for marital conflict. Journal of Family Psychology, 20 (2), 256-265.

Kobak, R. R., & Hazan, C. (1991). Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 861-869.

Koochak Entezar, R., Nooraini, O., & Ghanbari Panah, A. (2011). Relation between emotional intelligence and forgiveness with marital satisfaction. International Journal of Fundamental Psychology & Social Science, 1, (2), 21-25.

Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Kristiina, M, C., Philip Hwang, F., Birgitta, G., & Wickberg, D. (2006). Romantic attachment, parenthood and marital. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24, 3, 233-240.

Lavalekar, A., Kulkarni, P., & Jagtap, P. (2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. The Journal of Social Psychology, 5, 2, 185-194.

Lemmens, G. M. D., Buysse, A. N., Heene, R., Eisler, I. V., & Demyttenaere, K. (2007). Marital satisfaction, conflict communication, attachment style and psychological distress in couples with a hospitalized depressed patient. Acta Neuropsychiatric, 19, 2, 109-117.

Lopez, J. L., Riggs, S. A., Pollard, S. E., & Hook, J. N. (2011). Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology, 25(2), 301-309.

Lyusin, D. B. (2006). Emotional intelligence as a mixed construct. Journal of Russian and East European Psychology, 44 (6), 54-68.

Mayer, J. D., Caruso, D., & salovey, P. (2000). Emotion intelligence, Inr. J. Sternberg (Ed.) Handbook of intelligence, New York, Cambridge university press.

Mehrabian, A. (2005). Manual for the Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS). Available on: http://www. kon. org/urc/v8/cherry.htm1.

Mosavi, S. E., & Iravani. M. R. (2011). A study on relationship between emotional maturity and marital satisfaction. Management Science Letters, 2, 1-6.

Najm, Q. J. (2005). Attachment styles and emotional intelligence in marital among  Pakistan men and women. Retrieved from: http: /www.tennessee. State on social support and mental health. Sunway university collage.

OLeary, K. D., & Porter, B. (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8, 287-295.

Pines, M. A. (2005). Falling in love (why we choose the loves we choose). New York and Hove: Rutledge.

Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. (1995). Emotional attention, clarity and repair: exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. Pennebaker (Ed.), Washington, DC: American Psychological Association.

Simpson, J. (1990). Influence of attachment style on romantic relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 971-980.

Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Phillips, D. (1996). Conflict in close relationships: An attachment perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 899–914.

Wong, C., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Leadership Quarterly, 13 (3), 243-274.

Yong, M. E., & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples. New York.