اثربخشی درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و بیوفیدبک بر عملکرد جنسی و وضعیت زناشویی مبتلایان به واژینیسموس

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه شهید صدوقی یزد

چکیده

عملکرد جنسی و رضایت زناشویی به‌عنوان عوامل مؤثر بر یکدیگر، از موضوع‌های مهم حوزه بهداشت روان محسوب می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان ترکیبی شناختی-رفتاری (CBT) و بیوفیدبک بر عملکرد جنسی و وضعیت زناشویی بیماران واژِنیسموس بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل، 20 زن مبتلا به اختلال واژینیسموس مراجعه‌کننده به درمانگاه روانپزشکی- روان‌شناسی آتیه تهران به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری جایگزین شدند. شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش در طی 8 جلسه 90 دقیقه­ای، تحت درمان ترکیبی بیوفیدبک و شناختی-رفتاری قرار گرفت و شرکت‌کننده‌های گروه کنترل درمانی را دریافت نکردند. دو گروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در متغیرهای عملکرد جنسی و وضعیت زناشویی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اختلال جنسی و ناسازگاری زناشویی شرکت‌کننده‌ها در گروه آزمایش به‌طور معناداری از گروه کنترل کمتر است. بنابراین با توجه به این حقیقت که اختلال واژینیسموس عملکرد جنسی و وضعیت زناشویی بیمار را به‌طور گسترده مختل می‌سازد، به‌کارگیری درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و بیوفیدبک می‌توان به بهبود عملکرد جنسی و وضعیت زناشویی آن‌ها کمک کرد..
 

کلیدواژه‌ها


بابا پور خیرالدین، جلیل؛ نظری، محمدعلی و رشیدزاده، لیلا (1390). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، 6، 24، 18-1.

بشارت، محمدعلی (1380). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوجین نابارور. تازه‌هایرواندرمانی، 19 و 20، 66-55.

بشارت، محمدعلی؛ حسین زاده بازرگانی، روحیه و میرزمانی، محمود (1382). مشکلات جنسی زوجین نابارور. فصلنامه‌یپژوهشدرعلومرفتاری، 2، 8-13.

جاویدی، نصیرالدین (1393). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر بهبود رضایت زناشویی زوجین و کنترل رفتار خانواده. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 3، 2، 78-65.

رحمانی، اعظم؛ مرقاتی خویی، عفت السادات؛ صادقی، نرجس و الله قلی، لیلا (1390). ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی. نشریه پرستاری ایران، 24، 70، 90-82.

سیدمحرمی، ایمان؛ قنبری هاشم‌آباد، بهرامعلی و اصغری ابراهیم‌آباد، محمدجواد (1394). تأثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 5، 1، 40-23.

قره داغی، علی؛ شفیع‌آبادی، عبداله؛ حسین رشیدی، بتول؛ فرحبخش، کیومرث و اسماعیلی، معصومه (1393). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با روان‌درمانی بین فردی بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4، 583-605.

قزلسفلو، مهدی؛ جزایری، رضوان السادات؛ بهرامی، فاطمه و محمدی، رحمت‌اله (1394). سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 5، 2، 79-96.

موسوی، مریم السادات؛ رشیدی، علیرضا و گل محمدیان، محسن (1394). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 5، 2،112-97.

 

 

 

 

 

Al-Krenawi, A. (2012). A study of psychological symptoms, family function, marital and life satisfactions of polygamous and monogamous women: The Palestinian case. International Journal of Social Psychiatry58(1), 79-86

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical manual of mental disorders (5th Ed.). American Psychiatric Association.

Bergeron, S., Corsini-Munt, S., Aerts, L., Rancourt, K., & Rosen, N. O. (2015). Female sexual pain disorders: A review of the literature on etiology and treatment. Current Sexual Health Reports7(3), 159-169.

Bergeron, S., Morin, M., & Lord, M. J. (2010). Integrating pelvic floor rehabilitation and cognitive-behavioural therapy for sexual pain: What have we learned and where do we go from here? Sexual and Relationship Therapy, 25(3), 289-298.

Bertolasi, L., Frasson, E., Cappelletti, J. Y., Vicentini, S., Bordignon, M., & Graziottin, A. (2009). Botulinum neurotoxin type a injections for vaginismus secondary to vulvar vestibulitis syndrome. Obstetrics & Gynecology114(5), 1008-1016.

Bradley, R. P. C., Friend, D. J., & Gottman, J. M. (2011). Supporting healthy relationships in low-income, violent couples: Reducing conflict and strengthening relationship skills and satisfaction. Journal of Couple & Relationship Therapy, 10(2), 97-116.

Bravo, I. M., & Lmpkin, P. W. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. American Journal Family Therapy, 38, 421-432.

Ciocca, G., Limoncin, E., Di Tommaso, S. (2013). Alexithymia and veganism's: A preliminary correlation perspective. International Journal of Impotence Research, 25,113–116.

Crowley, T., Goldmeier, D., & Hiller, J. (2009). Diagnosing and managing veganism's. British Medical Journal, 338, 2284–94.

Danielsson, I., Torstensson, T., Brodda-Jansen, G., & Bohm-Starke, N. (2006). EMG biofeedback versus topical lidocaine gel: A randomized study for the treatment of women with vulvar vestibulitis.Tthe Journal Sex of Medicine85(11), 1360-1367.

Dionisi, B., & Senatori, R. (2011). Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on the postpartum dyspareunia treatment. Journal of Obstetrics and Gynecology Research37(7), 750-753.

Dogan, S., & Dogan, M. (2008). The frequency of sexual dysfunction in male partners of women with vaginismus in a Turkish sample. International Journal of Impotence Research, 20, 218–221

Elliott, S., & Umberson, D., (2008). The performance of desire: Gender and sexual negotiation in long-term marriages. Journal of Marriage and Family, 70, 391–406.

Engman, M., Wijma, K., & Wijma, B. (2010). Long-term coital behavior in women treated with cognitive behavior therapy for superficial coital pain and veganism's. Cognitive Behavior therapy39(3), 193-202.

Fugl-Meyer, K.S, Bohm-Starke, N., & Damsted Petersen, C. (2013). Standard operating procedures for female genital sexual pain. The Journal Sex of Medicine, 10, 83–93.

Glazer, H. I., Rodke, G., Swencionis, C., Hertz, R., & Young, A. W. (1995). Treatment of vulvar vestibulitis syndrome with electromyographic biofeedback of pelvic floor musculature. Obstetrical & Gynecological Survey, 50(9), 658-659.

Goldfinger, C., Pukall, C. F., Thibault-Gagnon, S., McLean, L., & Chamberlain, S. (2016). Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and physical therapy for provoked vestibulodynia: A randomized pilot study. The Journal of Sexual Medicine13(1), 88-94.

Gorchoff, S, M., John, O. P., & Helson, R. (2008). Contextualizing change in marital satisfaction during middle-age: An 18-year longitudinal study. Psychological Science, 19, 1194-1200.

 Huber, J.D., & Pukall, C.F, Boyer, S.C, Reissing, E.D., Chamberlain, S.M. (2009). “Just relax”: physicians’ experiences with women who are difficult or impossible to examine gynecologically. The Journal of Sexual Medicine, 6,791–9.

Hummel, S. B., Van Lankveld, J. J., Oldenburg, H. S., Hahn, D. E., Broomans, E., & Aaronson, N. K. (2015). Internet-based cognitive behavioral therapy for sexual dysfunctions in women treated for breast cancer: Design of a multicenter, randomized controlled trial. The Journal of Sexual Medicine15(1), 1.

Jundt, K., Peschers, U., & Kentenich, H. (2015). The investigation and treatment of female pelvic floor dysfunction. Deutsches Ärzteblatt International112(33-34), 564.

Kaplan, H.S. (1974). The New Sex Therapy: Active treatment of sexual dysfunction. New York: Brunner-Mazel.

Macey, K., Gregory, A., Nunns, D., & Das Nair, R. (2015). Women’s experiences of using vaginal trainers (dilators) to treat vaginal penetration difficulties diagnosed as vaginismus: A qualitative interview study.Journal of Womens Health, 15, 49-59.

Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Schutte, N. S., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2010). The five-factor model of personality and relationship satisfaction of intimate partners: A meta-analysis. Journal of Research in Personality44(1), 124-127.

Masheb, R. M., Kerns, R. D., Lozano, C., Minkin, M. J., & Richman, S. (2009). A randomized clinical trial for women with vulvodynia: Cognitive-behavioral therapy versus supportive psychotherapy. The Journal of Pain, 141(1), 31-40.

 McCool, M. E , Theurich, M.A, Apfelbacher, C. (2014). Prevalence and predictors of female sexual dysfunction: A protocol for a systematic review. Systematic Reviews, 3(75), 344-349.

Melles, R. J., Kuile, M. M., Dewitte, M., Lankveld, J. J., Brauer, M., & Jong, P. J. (2014). Automatic and deliberate affective associations with sexual stimuli in women with lifelong veganism's before and after therapist‐aided exposure treatment. The Journal of Sexual Medicine11(3), 786-799.

Melnik, T., McGuire, H., & Hawton, K. (2012). Interventions for vaginismus. Brazil: American Psychiatric.

Ortiz-Vigon Uriarte, I. D. L., Garcia-Zapirain, B., & Garcia-Chimeno, Y. (2015). Game design to measure reflexes and attention based on biofeedback multi-sensor interaction. Sensors15(3), 6520-6548.

Piassarolli, V. P., Hardy, E., Andrade, N. F. D., Ferreira, N. D. O., & Osis, M. J. D. (2010). Pelvic floor muscle training in female sexual dysfunctions. Journal of Gynecology and Obstetrics, 32(5), 234-240.

Ramezani, S., Keramat, A., Motaghi, Z., & Khosravi, A. (2015). The relationship of sexual satisfaction and marital satisfaction with domestic violence against pregnant women. International Journal of Pediatrics, 3(5.2), 951-958.

Rosen, N. O., Bergeron, S., Sadikaj, G., Glowacka, M., Delisle, I., & Baxter, M. L. (2014). Impact of male partner responses on sexual function in women with vulvodynia and their partners: A dyadic daily experience study. Health Psychology, 33(8), 823.

Rust, I., Bennum, I., & Crowe, M. (1988). The Golombok-Rust Inventory of Marital State. Sexual and Relationship Therapy, 25(1), 54-56.

Rust, J., & Golombok, S. (1985). The Golombok‐Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS). British Journal of Clinical Psychology24(1), 63-64.

Rust, J., Bennun, I., Crowe, M., & Golombok, S. (1990). The GRIMS. A psychometric instrument for the assessment of marital discord. Journal of Family Therapy12(1), 45-57.

Seo, J. T., Choe, J. H., Lee, W. S., Kim, K. H. (2005). Efficacy of functional electrical stimulation biofeedback with sexual cognitive-behavioral therapy as treatment of vaginismus. Urology, 66(2), 300-302.

Shindel, A. W., Nelson, C. J., Naughton, C. K., Ohebshalom, M., & Mulhall, J. P. (2008). Sexual function and quality of life in the male partner of infertile couples: Prevalence and correlates of dysfunction. The Journal of Urology, 179(3), 1056-1059.

Simonelli, C., Eleuteri, S., Petruccelli, F., & Rossi, R. (2014). Female sexual pain disorders: dyspareunia and vaginismus. Current Opinion in Psychiatry, 27(6), 406-412.

Ter Kuile M. M. 1., Melles, R., De Groot, H. E, Tuijnman-Raasveld, C.C, Van Lankveld, J. J. (2013). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: A randomized waiting-list control trial of efficacy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 1127–1136.

Ter Kuile, M. M., Both, S., & Van Lankveld, J. J. (2010). Cognitive behavioral therapy for sexual dysfunctions in women. Psychiatric Clinics of North America, 33(3), 595-610.

Valeska, M.P., Oscar, A., Sergio, M., Antonio, E. N Adriana, C.S. (2013). Sex therapy for female sexual dysfunction. International Archives of Medicine, 6, 37-46.

Van Lankveld, J. J. D. M., & Van Koeveringe, G. A. (2003). Predictive validity of the Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) for the presence of sexual dysfunctions within a Dutch urological population. International Journal of Impotence Research15(2), 110-116.

Van Lankveld, J. J., & Ter Kuile, M. M. (1999). The Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS): Predictive validity and construct validity in a Dutch population. Personality and Individual Differences26(6), 1005-1023.

Van Lankveld, J. J., Everaerd, W., & Grotjohann, Y. (2001). Cognitive‐behavioral bibliotherapy for sexual dysfunctions in heterosexual couples: A randomized waiting‐list controlled clinical trial in the Netherlands. Journal of Sex Research38(1), 51-67.

Van Lankveld, J. J., Ter Kuile, M. M., De Groot, H. E., Melles, R., Nefs, J., & Zandbergen, M. (2006). Cognitive-behavioral therapy for women with lifelong vaginismus: A randomized waiting-list controlled trial of efficacy. Journal of Consulting and Clinical Psychology74(1), 168.

Werner, M.A., Ford, T., Pacik, P. T., Ferrara, M., & Marcus, B. S. (2014). Botox for the treatment of vaginismus: A Case Report. Journal Women’s Health Care, 3(2), 132-137.

Wijma, B., & Wijma, K. (1997). A cognitive behavioral treatment model of vaginsmus. Scandinav Journal Behavioral Therapy, 26(4), 145-56.