موفقیت شغلی ذهنی و عینی: نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ی آرزوهای شغلی صفات، شخصیت و معنویت در پیش‌بینی موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی بود. 357 (242 زن و 115 مرد) دانشجوی دانشگاه اصفهان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های موفقیت مسیر شغلی، آرزوهای شغلی، شخصیت و معنویت پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 22-SPSS و روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای آرزوهای شغلی، صفات شخصیتی وظیفه‌شناسی و برونگرایی و معنویت به‌صورت مثبت و صفت شخصیتی روان‌رنجوری به‌صورت منفی موفقیت مسیر شغلی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه­گیری کرد که موفقیت مسیر شغلی تحت تأثیر آرزوهای شغلی، شخصیت و معنویت است و به منظور افزایش آن باید به این عوامل توجه نمود.
 

کلیدواژه‌ها


آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ هوشمندجا، منیجه و پورخلیل، مجید. (1392). رابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یک دانشگاه نظامی. طب نظامی، 16(3)، 43-50.

جوکار، بهرام و رستمی، راحله. (1393). رابطه بین جهت گیریهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 4 (2)، 1-18.

ربیعی، محمد. (1394). پایستگی تحصیلی: عوامل پایدار و ناپایدار روانشناختی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 5(2)، 56-37.

سامانی، یوسف؛ بابائیان، علی و کرمی، ذبیح‌اله. (1393). بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته‌های مأموریتی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 9(37)، 9-28.

سلیمان‌پور، محمدرضا. (1393). تحلیل اثرات قابلیت‌های حرفه‌ای آموزشگران در موفقیت مسیر شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی کاربردی کشاورزی. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(4)، 181-196.

سمیعی، فاطمه؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمد رضا و حسینیان، سیمین. (1390). نظریه‌های مشاوره مسیرشغلی. اصفهان: جهاد دانشگاهی.

سمیعی، فاطمه. (1391). شناسایی سیر تحول، موانع درک شده و عوامل موثر بر آرزوهای شغلی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان. پایان نامه دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان.

سمیعی، فاطمه؛ صادقیان، علیرضا و عابدی، محمدرضا. (1393). آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 6 (1)، 53-77.

صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران و عابدی، احمد. (1393). تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی براساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 4 (1)، 19-48.

طبیبی، مریم؛ احمری طهران، هدی؛ سلطان عربشاهی، کامران؛ حیدری، سعیده؛ عبدی، زهرا و
صفایی‌پور، روح اله. (1391). ارتباط سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 7(2)، 72-78.

عبداله‌پور، میثم؛ مفخمی، زهرا؛ رجایی، علیرضا؛ جوانمرد، جواد و محمدی، مرتضی. (1395). پیش‌بینی میزان موفقیت مسیر شغلی خلبانان براساس خرده‌مقیاس‌های سی‌گانه پرسش‌نامه‌ی شخصیت نئو NEO-PI-R. اصول بهداشت روانی، 18(6)، 366-375.

فتحی، فریبرز؛ محرم‌زاده، مهرداد و سید عامری، حسن. (1393). بررسی رابطه‌ی بین آرزوهای شغلی و جامعه‌پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران. نشریه‌ی مدیریت ورزشی، 6(2)، 303-323.

مولوی، حسین. (1390). راهنمای عملی SPSS در علوم رفتاری. اصفهان: انتشارات مهرقائم.

نجاری، رضا؛ کرمانی، بهناز و فرزاد، حسین. (1393). رابطه موفقیت مسیر شغلی درونی و بیرونی با تیپ‌های شخصیتی درون‌گرا و برون‌گرا. ماهانه علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18(7)، 426-432.

نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه. (1392). نقش موفقیت مسیر شغلی ادراک شده در پیش‌بینی تعارض کار-خانواده و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 3 (1)، 51-62.

Altaf, A., & Awan, M. (2011). Moderating affect of workplace spirituality on the relationship of job overload and job satisfaction. Journal of Business Ethics, 104, 93-99.

Atkinson, C., Ford, J., Harding, N., & Jones, F. (2015). The expectations and aspirations of a late-career professional woman. Work, Employment & Society, 29(6), 1019-1028.

Cheng, S., & Yuen, M. (2012). Education and career aspirations among Chinese high school students: Validation of the Career Aspiration Scale. The Asia Pacific Education Researcher, 21 (2), 394-401.

Cho, T., & Ryu, K. (2016). The impacts of family-work conflict and social comparison standards on Chinese women faculties’ career expectation and success, moderating by self-efficacy. Career Development International, 21(3), 299 – 316.

Cooper, D., & Robertson, I. (1995). The psychology of personnel selection: A quality approach. London: Routledge.

Costa, P., & McCrae, R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI- R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Personality and Individual Differences, 12, 887-898.

Gerli F., Bonesso S., & Pizzi, C. (2015). Boundaryless career and career success: The impact of emotional and social competencies. Frontiers in Psychology, 6, 1304-1314.

Gottfredson, L. (2002). Gottfredsons's theory of circumscription: compromise and self-creation. In D. Brown & Associates (Ed.), Career Choice and Development (4th) (pp. 85-148). Canada: Jossey-Bass.

Gregor, M. A., & O,Brien, K. M. (2016). Understanding career aspirations among young women: improving instrumentation. Journal of Career Assessment, 24(3), 559-572.

Holland, N. E. (2016). Partnering with a higher power: Academic engagement, religiosity and spirituality of African American Urban Youth. Education and Urban Society, 48(4), 299-323.

Ishak, S.H. (2015). Career success studies: An examination of indicators, approach and underlying theories in literature. Science Journal of Business and Management, 3(6), 251-257.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Malik, S., Riaz, N., & Nazir, S. (2015). Personal spirituality and work attitude among doctors. Journal of Behavioral Science, 1 (25), 136-149.

McNeil, S. h. (2016). Spirituality in adolescents and young adults with cancer: A review of literature. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 33(1), 55-63.

Milliman, J., Czaplewski, A., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 426-47.

Mitroff, I., & Denton, E. (1999). A study of spirituality in the workplace. Sloan Management Review, 40(4), 83-92.

O’Brien, K. M., Friedman, S. M., Tipton, L.C., & Linn, S.G. (2000) Attachment, separation, vocational development: A longitudinal analysis. Journal of Counseling Psychology, 47 (3), 301-315.

Ramaswami, A., Carter, N. M., & Dreher, G. F. (2016). Expatriation and career success: A human capital perspective. Human Relations, 69, 1959-1987.

Rasdi, M. R., Maimunah, I., Uli, J., & Noah, S. M. (2009). Career aspirations and career success among managers in the Malaysian public sector. Research Journal of International Studies, 9, 21-35.

Santos, G. G. (2016). Career barriers influencing career success: A focus on academics’ perceptions and experiences. Career Development International, 21(1), 60-84.

Spurk, D., Abele, A., & Volmer, J. (2014). The career satisfaction scale in context: A test for measurement invariance across four occupational groups. Journal of Career Assessment, 10, 1-19.

Spurk, D., Keller, A. C., & Hirschi, A. (2016). Do bad guys get ahead or fall behind? Relationships of the dark triad of personality with objective and subjective career success. Social Psychological and Personality Science, 7(2), 113-121.

Turban, D. B., & Doherty, T. W. (1994). Role of protégé personality in receipt of mentoring and career success. Academy of Management Journal, 37(3), 688-702.

Turban, D. B., Moake, T. R., Yu-Hsien Wu, Sh., & Cheung, Y. Linking extroversion and proactive personality to career success: The role of mentoring received and knowledge. Journal of Career Development, (in press).

Walther, C. S., Sandlin, J. A., & Wuensch, K. (2016). Voluntary simplifiers, spirituality, and happiness. Humanity & Society, 40(1), 22-42.

Yang, Fu., & Chau, R. (2016). Proactive personality and career success. Journal of Managerial Psychology, 31(2), 467-482.