شناسایی معنای زندگی در دانشجویان: یک مطالعه‌ی پدیدارشناسی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مدرس گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه بیرجند

2 عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

3 عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند یافتن معنای زندگی یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان‌هاست. پژوهش‌های متعدد نیز آثار مثبت معنادار بودن زندگی در سلامت جسمانی و روانشناختی را نشان داده‌اند. هدف پژوهش حاضر شناسایی معنای زندگی دانشجویان و تأثیر آن در رشد و اعتلای این گروه است. نوع پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. 20 دانشجوی دانشگاه بیرجند به روش نمونه‌گیری داوطلب-هدفمند انتخاب، و از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته بررسی شدند. داده‌ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که عواملی منجلمه خانواده، اهداف، معنویت، انسان‌دوستی، عشق، دوستان و پیوند با طبیعت هفت عامل عمده‌ای هستند که به زندگی‌دانشجویان معنا می‌بخشند. بر اساس نتایج به دست آمده خانواده بنیادی‌ترین نقش را در معنا بخشیدن به زندگی دانشجویان دارد و اهداف و معنویت نیز نقشی تعیین‌کننده‌ای دارند. لازم است بنابر این خانواده‌ها و مسئولان به این عوامل توجه ویژه‌ای نمایند. در این صورت جامعه از خدمات نسلی با انگیزه که معنای زندگی خود را قبلاً پیدا کرده­اند، بهره‌مند خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


ادیب حاج‌باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش. (1389). روش‌های تحقیق کیفی. تهران: مرکز نشر علوم پزشکی (بشری).

آزاد یکتا، مهرناز. (1394). بررسی میزان اثربخشی معنادرمانی در سلامت روان مادران دارای کودکان استثنایی. مطالعات ناتوانی، 5(1)، 77-83.

ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمود رضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، 3(2)، 15-44.

فاطمه سادات؛ حمیدی‌پور، رحیم و بهاری، فرشاد. (1394). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر میزان امید و سلامت عمومی بیماران دیالیزی: شواهدی از ایران. تحقیقات علوم رفتاری، 13(2)،
288-299.

پور ابراهیم، تقی؛ اعتمادی، احمد؛ شفیع‌آبادی، احمد و صرامی، غلام‌رضا. (1386). مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی معنادرمانی با مشاوره فردی چندالگویی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن آسایشگاه‌های تهران. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 6(21)، 49-68.

حسن‌زاده، احمد؛ زهراکار، کیانوش و زارع، مهدی. (1391). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند. مطالعات روان‌شناختی، 8(1)، 67-94.

فرانکل، ویکتور. (1965). انسان در جستجوی معنا. ترجمه‌ی نهضت صالحیان و مهین میلانی (1385). تهران: درسا.

فلیک، اووه. (1956). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی (1394). چاپ هشتم. تهران:
آوای نور.

منادی، مرتضی؛ عابدی، فاطمه و طالب‌زاده شوشتری، لیلا. (1394). روش پژوهش کیفی کاربردی (در علوم اجتماعی و علوم رفتاری). تهران: جامعه‌شناسان.

نواب، زهراسادات؛ کلانتری، مهرداد و جوادزاده، افسانه. (1394). اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و مطالعات خانواده، 3(4)، 35-44.

هومن، حیدر علی. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.

 

 

Audi, R. (2005). Intrinsic value and meaningful life. Philosophical Papers, 34(3), 331–355.

Bernaud, J. L. (2016). Meaning of life as a paradigm for career counseling. Psychologie Française, 61(1), 61-72.

Bhattacharya, A. (2011). Meaning in Life: A Qualitative inquiry into the life of young adults. Psychology Studies, 56(3), 280–288.

Fegg, M. J., Kramer, M., Bausewein, C., & Borasio, G. D. (2007). Meaning in life in the Federal Republic of Germany: results of a representative survey with the schedule for meaning in life evaluation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(1), 59.

Flanagan, O. (2007). The really hard problem: Meaning in a material world. Cambridge, MA: MIT Press.

Gopnik, A. (2009). The philosophical baby: What children’s minds tell us about truth, love & the meaning of life? London: Bodley Head.

Haidt, J. (2006). The happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom. New York: Basic Books.

Hemphill, K. (2015). Man’s search for meaning: Viktor Frankl's psychotherapy. Journal of Biblical Counseling, 29(3), 59-68.

Henry, K. L., Lovegrove, P. J., Steger, M. F., Chen, P. Y., Cigularov, K. P., & Tomazic, R. G. (2014). The potential role of meaning in life in the relationship between bullying victimization and suicidal ideation. Youth and Adolescence, 43, 221–232.

Hill, C. E., Bowers, G., Costello, A., England, J., Houston-Ludlam, A., Knowlton, G., …., & Thompson, B. J. (2013). What’s it all about? A qualitative study of undergraduate students’ beliefs about meaning of life. Humanistic Psychology, 53(3), 386-414.

Hill, C. E., Kline, K., Bauman, V., Brent, T., Breslin, C., Calderon, M., …., & Knox, S. (2015). What’s it all about? A qualitative study of meaning in life for counseling psychology doctoral students. Counselling Psychology Quarterly, 28(1), 1-26.

Hong, S. S., & Park, H. R. (2015). Predictors of meaning in life in adolescents with leukemia. Child Health Nursing Research, 21(1), 74-81.

Hood, R. W., Hill, P. C., & Spilka, B. (2009). The psychology of religion: An empirical approach (4th Ed.). New York: Guilford.

Howell, A. J., Passmore, H. A. & Buro, K. (2013). Meaning in nature: Meaning in life as a mediator of the relationship between nature connectedness and well-being. Happiness Studies, 14, 1681–1696.

James, L. (2005). Achievement and the meaningfulness of life. Philosophical Papers, 34(3), 429–442.

Kernes, J. L., & Kinnier, R. T. (2008). Meaning in psychologists' personal and professional lives. Humanistic Psychology, 48(2), 196-220.

Kang, K. A., Im, J. I., Kim, H. S., Kim, S. J. Song, M. K., & Sim, S. (2009). The effect of logo therapy on the suffering, finding meaning, and spiritual well-being of adolescents with terminal cancer. Child Health Nursing Research, 15(2), 136-144.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Personality and Social Psychology, 90(1), 179-196.

Krause, N., & Hayward, R. (2012). Religion, meaning in life, and change in physical functioning during late adulthood. Adult Development, 19(3), 158–169.

Krause, N. & Hayward, R. (2014). Assessing stability and change in a second-order confirmatory factor model of meaning in life. Happiness Studies, 15(2), 237–253.

Lambert, N. M., Stillman, T. F., Baumeister, R. F., Fincham, F. D., Hicks, J. A., & Graham, S. M. (2010). Family as a salient source of meaning in young adulthood. Positive Psychology, 5(5), 367-376.

Lent, R. W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment. Counseling Psychology, 51(4), 482–509.

Makola, S. & Berg, H. (2009). The development of a sense of meaning in children. The International Forum for Llogotherapy, 32, 13-20.

Muijnck, W. (2013). The meaning of lives and the meaning of things. Happiness Studies, 14(4), 1291–1307.

Pinjarkar, R., & Mehrotra, S. (2014). Meaning in life and well-being in the lives of college going Indian youth. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 40(2), 237-245.

Reker, G. T., & Woo, L. C. (2011). Personal meaning orientations and psychosocial adaptation in older adults. SAGE Open.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic wellbeing. Annual Review of Psychology, 52(1), 141–166.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A new understanding of happiness and well-being and how to achieve them. London: Nicholas Brealey Publishing.

Schreiber, A. (2015). Loghotherapy in educational systems. Romanian Review of Social Sciences, 5(9), 3-20.

Stavrova, O., & Luhmann, M. (2016). Social connectedness as a source and consequence of meaning in life. Positive Psychology, 11(5), 470-479.

Steger, M. F., & Frazier, P. (2005). Meaning in life: One link in the chain from religiousness to well-being. Counseling Psychology, 52 (4), 574–582.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Van Tongeren, D. R., Hook, J. N., & Davis, D. E. (2013). Defensive religion as a source of meaning in life: A dual mediational model. Psychology of Religion and Spirituality, 5(3), 227-232.

Wolf, S. (2016). Meaning in life: Meeting the challenges. Foundations of Science, 21(2), 279-282.

Wong, P. T. P. (2010). What is existential positive psychology? International Journal of Existential Psychology and Psychotherapy, 3(1), 1-10.