تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده در نامزدها

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 پروفسور/ دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار/دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک حل تعارض سازنده و غیرسازنده در نامزدها بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه‌ی نامزدهایی بود که در سال 1394 به مرکز بهزیستی شهر اردبیل مراجعه کرده بودند، که از میان این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه، 30 نامزد انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایش (15 زوج) و گروه کنترل (15 زوج) جایگزین شدند. شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش، طی هفت جلسه، تحت آموزش مهارت‌های ارتباطی قرار گرفتند. گروه‌های آزمایش و کنترل در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری کوواریانس و نرم‌افزار آماری 21-SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نامزدهای گروه آزمایش نسبت به نامزدهای گروه کنترل از سبک‌های حل تعارض سازگارانه بهتر و از سبک‌های حل تعارض ناسازگارانه کمتری استفاده کردند. بنابر این، آموزش مهارت‌های ارتباطی در مراحل پیش از ازدواج برای جوانان به منظور ارتقای کیفیت زندگی زناشویی، اهمیت بسزایی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


اعتمادی، عذرا؛ جابری، سمیه؛ جزایری، رضوان السادات و احمدی، سیداحمد. (1393). بررسی رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با صمیمیت زناشویی در زنان شهر اصفهان. فصلنامه زن و جامعه، 5، 1، 63-74.

بنی‌جمالی، شکوه؛ نفیسی، غلامرضا و یزدی، منور. (1383). ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواده در رابطه با ویژگی‌های روانی- اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تریبتی و روانشناسی، 3، 11، 170-143.

حاجلو، نادر؛ علیزاده گورادل، جابر؛ قطبی، محمدرضا و دلاورقوام، سیما. (1393). مقایسه ابعاد عشق‌ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متاهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4، 1، 48-63.

حسینی، سیدمحمد؛ نظری، علی محمد؛ رسولی، محسن؛ شاکرمی، محمد و حسینی، سیدمحسن. (1393). رابطه‌ی سلامت خانواده‌ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض سازنده و غیرسازنده. فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 8، 32، 67-76.

حقیقی، حمید؛ زارعی، اقبال و قادری، فواد. (1391). بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 4، 557- 534.

خجسته‌مهر، رضا؛ کوچکی، رحیم و رجبی، غلامرضا. (1391). نقش واسطه‌ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیرسازنده در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و کیفیت زناشویی.  دو فصلنامهروانشناسی معاصر، 7، 2، 14-3.

خسروجاوید، مهناز؛ اصلی‌پور، عادله؛ فیروزشاد، ماریا و هدایت‌صفا، راضیه. (1394). تاثیر آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله در دختران شاهد و ایثارگر. فصلنامه طب جانباز، 7، 4، 196- 190.

خوشکام، سمیرا؛ سیداحمدی، سیداحمد و عابدی، محمدرضا. (1386). تاثیر آموزش ارتباط بر روابط زوجین شهر اصفهان. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 6، 24، 136-123.

میرمحمدصادقی، مهدی. (1393).  ازدواج، آموزش پیش از ازدواج. جلد هفتم، اصفهان: انتشارات سازمان بهزیستی کشور: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

میلر، شراد؛ میلر، فیلیپس؛ نانالی، الام و واکمن، دانیل. (1992). آموزش مهارت‌های ارتباط زناشویی، ترجمه‌ی فرشاد بهاری. (1391). چاپ چهارم، تهران: انتشارت رشد.

 

Ben-Ari, R., & Hishberg, I. (2009). Attachment style, conflict perception and adolescents, strategies of coping with Interpersonal conflict. Negotiation Journal, 25(1), 59-82.

Bryant, C. M., Conger, R. D., & Meehan, J. M. (2001). The influence of in-laws on change in marital success.Journal of Marriage and Family, 63(3), 614-626.

Buehler, C. (2014). Interparental conflict styles and youth problem behavior: a two-sample replication study. Journal of Marriage and Family, 60(1), 119–132.

Cheng, C. C. (2010). A study of inter-cultural marital conflict and satisfaction in Taiwan. International Journal of Intercultural Relations,34(4), 354-362.

Datta, P., Poortinga, Y. H., & Marcoen, A. (2003). Parental care by Indian and Belgian caregivers in their roles of daughter/daughter-in-law.Journal of Cross- Cultural Psychology, 34(6), 736-749.

Dildar, S., Aisha, S., & Sumaira, Y. (2013). Intimate enemies: marital conflicts and conflict resolution styles in dissatisfied married couples. Middle-East Journal of Scientific Research, 15(10), 1433-1439.

Hahlweg, K., & Richter, D. (2010). Prevention of marital instability and distress, results of an 11-year iongitudinal follow-up study. Behaviour Research and Therapy, 48(5), 83-377.

Helms, S. W., Sullivan, T. M., Corona, R., & Taylor, K. A. (2013). Adolescents recognition of potential positive and negative outcomes in risky dating situations. Jornal of Interpersonal Violence, 28(15), 3084-3106.

Horrocks, M. A. (2010). Financial management Practices and conflict management styles of couples in great marriages. (Master thesis). Utah State University.

Hosseinkhanzadeh, A. A., & Yeganeh, T. (2013). The effects of life skills training on marital satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84(9), 769-772.

Manap, J., Chekassim, A., Hoesni, S., Nen, S., Idris, F., & Ghazali, F. (2013). The purpose of marriage among single malaysian youth. Procedia - Social and Behavioral Sciences,82(3), 112 – 116.

Morita, H. (2003). Conflict management style of Americas and Japanese with close friendships: Differences and intriguing similarities. (Master thesis). Hawaii University.from: http:// scholarspace.manoa-hawaii.edu.

Nagaraja, A., Rajamma, N. M., & Reddy, S. V. (2012). Effect of parents' marital satisfaction, marital life period and type of family on their children mental health status. Journal Psychology, 3(2), 65-70.

Pence, E., & Dasgupta, S. D. (2006). Re-examining battering: Are all acts of violence against intimate partners the same? Duluth, MN: Praxis International.

Schudlich, T., Papp, L., & Cummings, E. (2011). Relations between spouses' depressive symptoms and marital conflict: a longitudinal investigation of the role of conflict resolution styles. Journal of Family Psychology, 25(4), 531–540.

Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., & Markman, H. J. (2013). Reasons for divorce and recollections of premarital intervention: implications for improving relationship education. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 2(2), 131-45.

Somohano, V. C. (2013). Mindfulness, attachment style and conflict resolution behaviors in romantic relationships. (Master thesis). Humboldt State University.

Sullivan, K. T., & Cobb, R. J. (2015). Relationship education and marital satisfaction in newlywed couples: a propensity score analysis. Journal Family Psychology, 29(5), 667-78.

Tam, C., Lee, T., Foo, Y., & Lim, Y. (2011).  Communication skills, conflict tactics and mental health: a study of married and cohabitating couples in Malaysia. Asian Social Science,7(6), 79-87.

Tavakolizadeh, J., Nejatian, M., & Soori, A. (2015). The effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 171,
214-221.

Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior, 29(6), 2530- 2534.

Wheeler, L. A., Kimberly, A. U., & Shawna, M. T. (2010). Conflict resolution in Mexican-origin couples: Culture, gender, and marital quality. Journal of Marriage Family, 72(4), 991–1005.