بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه رازی

2 هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناسی ارشد

چکیده

چکیده
خانواده مبنای شکل‌گیری زندگی اجتماعی انسان‌ها است و زوجین در خانواده نقش اصلی را بر عهده‌ دارند. رضایت زناشویی زمینه‌ی اصلی برای داشتن جامعه‌ی سالم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده شهر کرمانشاه انجام گرفت. 20 همسر جانباز از میان همسران جانباز و آزاده این شهر به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند، و به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار آماری
21--SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی به‌جز در خرده مقیاس‌های مدیریت مالی، فرزند پروری، جهت‌گیری مذهبی و دوستان مؤثر است.  از آنجا که همسران جانباز و آزاده شرایط ویژه‌ای دارند، درمان پذیرش و تعهد می‌تواند به آنان کمک کند تا سطح رضایت زناشویی خود را بالا ببرند و نگرش واقع‌بینانه‌ای در زندگی اتخاذ کنند. 
 
 

کلیدواژه‌ها


احمدی، خدابخش؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار و ملازمانی، علی. (1384). بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه، مجله طب نظامی، 7 ،2، 141-152.

احمدی، سید احمد و فاتحی زاده، مریم. (1384). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی زوجین و میزان رضایت‌مندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 2،1، 109- 120.

بشارت، محمدعلی. (1391). رابطه ترس از صمیمت و رضایت زناشویی در نمونه‌ای از زوجین ایرانی: نقش تعدیل‌کننده سبک‌های دلبستگی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 2، 1، 7-29.

پورمیدانی، سمیه؛ نوری، ابوالقاسم و شفتی، عباس. (1393). رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی. مجله خانواده پژوهی، 39، 331-344.

سلیمانیان، علی‌اکبر و نوابی نژاد، شکوه. (1376). بررسیتفکراتغیرمنطقیبراساسرویکرد شناختیونارضایتیزناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی رضا و شریفیان، محمدحسین. (1392). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه و شرم گناه. روانشناسی معاصر، 8، 1، 91-102.

سید محرمی، ایمان؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و اصغری ابراهیم آبادی، محمد جواد. (1394). تأثیر مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 5، 1، 23-24.

ثنایی ذاکر، باقر. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت

ثنایی، باقر و باقر نژاد، رضا. (1378). بررسی رضایت زناشویی در زوجینی که تمایل به طلاق دارند. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، 15، 3، 61-78.

حسینی، سید محمد؛ نظری، علی‌محمد؛ رسولی، محسن؛ شاکرمی، محمد و حسینی، سید محسن. (1393). رابطه سلامت خانواده اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده. مجله اندیشه و رفتار، 8، 32، 66-76.

چیانه، جعفر. (1386). رابطه میزان تطابق هیجان خواهی با رضایت زناشویی زوجین شهر اشنویه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

رجبی، غلامرضا؛ موسویان نژاد، خلیل و تقی پور، منوچهر. (1393). رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متأهل. دوفصلنامه مشاوره کاربردی،
4، 1، 66-49.

عامری، فردیه. (1381). بررسی تأثیر مداخلات خانواده‌درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

مدنی، یاسر و حجتی، سمیرا. (1394). تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 6، 2، 39-60.

مهدویان، فاطمه. (1386). بررسی تأثیر آموزش و ارتباط بر رضایت‌مندی زناشویی و سلامت روانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

مومنی، فرشته؛ شهیدی، شهریار؛ موتابی، فرشته و حیدری، محمود. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودشفقت ورزی. روانشناسی معاصر، 8، 2، 27-40.

هنرپروران، نازنین؛ قادری، زهرا و قبادی، کبری. (1390). مقایسه الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان متأهل شاغل در بانک‌های دولتی و زنان خانه‌دار شهر شیراز. فصلنامه زن و جامعه، 2 ،7، 103-122.

 

 

 

 

Amato, P. R., & Hohmann-Marriott, B. (2007). A comparison of high-and low- distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 62, 621-638.

Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2011). Self-compassion and relationship maintenance: the moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of Personality and Social Psychology, 100(5), 853.

Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62(4), 964-980.

Breines, J. G., & Chen, S. (2012). Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(9), 1133-1143.

Bookwala, J., Sobin, J., & Zdaniuk, B. (2005). Gender and aggression in marital relationships: A life-span perspective. Sex Roles, 52, 506-797.

Burpee, L. C., & Langer, E. J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12(1), 43-51.

Christensen, A., & Shenk, J. L. (1991). Communication, conflict, and psychological distance in nondistressed, clinic, and divorcing couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(3), 458.

Crocker, J., & Canevello, A. (2008). Creating and undermining social support in communal relationships: the role of compassionate and self-image goals. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 555.

Douglass IV, F. M., & Douglass, R. (1995). The Marital Problems Questionnaire (MPQ): A short screening instrument for marital therapy. Family Relations, 8(3), 238-244.

Dyrenforth, P. S., Kashy, D. A., Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: the relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 690.

Fitzpatrick, M. A. (1988A). Between husbands and wives. Beverly Hills: Sage.

Fitzpatrick, M. A. (1988B). A typological approach to marital interaction. In P. Noller & M. A. Fitzpatrick (Eds.), Perspectives on marital interaction (pp. 98-120). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Fitzpatrick, M. A., & Indvik, J. (1982). The instrumental and expressive domains of marital communication. Human Communication Research, 8, 195-213.

Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata within the family. Human Communication Research, 20(3), 275-301.

Gilbert, P., & Miles, J. N. (2000). Sensitivity to Social Put-Down: its relationship to perceptions of social rank, shame, social anxiety, depression, anger and self-other blame. Personality and Individual Differences, 29(4), 757-774.

Givertz, M., Segrin, C., & Hanzal, A. (2009). The association between satisfaction and commitment differs across marital couple types. Communication Research, 36(4), 561- 584.

Gottman, J. M., & Notarius, C. I. (2002). Marital research in the 20th century and a research agenda for the 21st century. Family Process, 41(2),159-197.

Guerrero, L. K., & Eloy, S. V. (1992). Relational satisfaction and jealousy across marital types. Communication Reports, 5(1), 23-31.

Jennings, L. K., & Philip Tan, P. (2014). Self-compassion and life satisfaction in gay men. Psychological Reports, 115(3), 888-895.

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 887- 904.

Lynch, T. R., Robins, C. J., & Morse, J. Q. (2001). Couple functioning in depression: the roles of sociotropy and autonomy. Journal of Clinical Psychology, 57(1), 93-103.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: activation, psychodynamics, and interpersonal processes. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 35, pp. 53-152). New Yourk: Academic press

Mongrain, M., Vettese, L. C., Shuster, B., & Kendal, N. (1998). Perceptual biases, affect, and behavior in the relationships of dependents and self-critics. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 230- 245

Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (1996). The benefits of positive illusions: Idealization and the construction of satisfaction in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 70(1), 79-88.

Neff, K. (2003A). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-101.

Neff, K. D. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself. Human Development, 52(4), 211-214.

Neff, K. D. (2003B). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.

Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2013). The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12(1), 1-21.

Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139-154.

Neff, K. D., & Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality, 41, 908–916.

Neff, K. D., Hsieh, Y. P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 4(3), 263-287.

Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y. P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(3), 267-285.

 Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48(6), 757-761.

Rusbult, C. E., Martz, J. M., & Agnew, C. R. (1998). The investment model scale: Measuring commitment level, satisfaction level, quality of alternatives, and investment size. Personal Relationships, 5(4), 357-387.

Schovanec, B., & Lee, C. (2001). Culture and divorce: The relationship of values and attitudes in a Protestant sample. Journal of Divorce & Remarriage, 36(1-2), 159-177.

Scott, A. T. (2002). Communication characterizing successful long distance marriages. (doctoral dissertation). Southern Utah University, Southern Utah, UT.

Segrin, C., & Fitzpatrick, M. A. (1992). Depression and verbal aggressiveness in different marital couple types. Communication Studies, 43(2),79-91.

Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 15-28.

Stanley, S. M., Markman, H. J., & Whitton, S. W. (2002). Communication, conflict, and commitment: Insights on the foundations of relationship success from a national survey. Family Process, 41(4), 659-675.

Weisskirch, R. S., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills predicting technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior, 29(6), 2530-2534.

Zuroff, D. C., & Duncan, N. (1999). Self-criticism and conflict resolution in romantic couples. Canadian Journal of Behavioural Science, 31(3), 137.

Yarnell, L. M. & Neff, K. D. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12(2), 146-159.