الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه یک مطالعه آمیخته

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه علامه

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی یک الگو برای توانمندسازی مشاوران در مدارس بود. این پژوهش به استفاده از روش‌های آمیخته انجام شد. جامعه‌ی این پژوهش مدیران، مشاوران، معلمان و دانش‌آموزان شاغل در‌آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بود. نمونه بخش کیفی براساس اشباع نظرها 48 نفر و نمونه بخش کمی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 370 نفر انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه جمع‌آوری شدند و پس از تحلیل اطلاعات به دست آمده، الگوی اولیه طراحی گردید. یافته‌ها نشان داد که عوامل درون فردی بیشتر از عوامل بین فردی و فرافردی، آسیب‌پذیری فعالیت‌های مشاوره را پیش بینی می‌کند و این امر حاکی از آن است که در بین انواع آسیب‌ها بیشترین آسیب‌ها به حوزه‌ی درون فردی فعالیت‌های مشاوره، یعنی، عملکرد مشاوران مدرسه برمی‌گردد. برهمین اساس، تدوین و معرفی یک الگوی توانمندسازی برای مشاوران مدرسه که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد مشاوره مدرسه شود برای تعدیل این عوامل ضرورت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ هوشمندجا، منیجه و پورخلیل، مجید. (1391). رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه. مجله علوم رفتاری، 6، 2، 187-181.
ابراهیمی، لقمان. (1391).  آسیبشناسی فعالیت‌های مشاوره در دوره متوسطه مدارس. گروه پژوهش و تحقیق اداره کل‌آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی.
اسلامی اندارگلی، عنایت؛ حسین زاده، جواد و‌ایزانلو،  محمد. (1392). تاثیر‌آموزش بر توانمندسازی نیروی انسانی و بهره وری. ماهنامه اصلاح و تربیت، 217، 35 -32.
افروز، غلامعلی. (1389). مشکلات اجرایی مشاورین در مدارس. مجله رشد مشاور مدرسه، 6، 2،
38- 34.
اعلائی هره دشت، غلامحسین. (1387). بررسی عملکرد مشاوران مدارس متوسطه استان گیلان. مجله مدارس کارآمد، 4، 111-108.
بازرگان، عباس؛ خرازی، خرازی و جمالی‌فر، منصوره. (1391). بررسی مقایسه‌ای‌آموزش مداوم برای توانمندسازی منابع انسانی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 1، 12-4.
توکلی، فاطمه. (1389). میزگرد بررسی مشکلات اجرایی مشاورین در مدارس. مجله رشد مشاور مدرسه، 5، 5، 38-34.
توکلی، یدالله؛ ایزدی، علی اصغر؛ مصطفی پور، فریدون؛ فولادی، عزت الله و محمدخانی، شهرام.  (1386). برنامه‌ها و فعالیت‌های راهنمایی و مشاوره در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی. تهران: انتشارات ورای دانش با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت‌آموزش و پرورش. چاپ سوم.
حسینی‌نسب، داوود؛ میکائیلی منیع، فرزانه و اقبالی قاضی جهانی، نسرین. (1389). بررسی رابطه توانمندی روان‌شناختی دبیران با تعهد سازمانی آنها در مدارس متوسطه شهر اورمیه در سال تحصیلی 89 – 88. مجله علوم تربیتی، 3، 9، 49 – 27 .
جدی، ابراهیم. (1388). بررسی رابطه توانمندسازی دبیران با تعهد سازمانی، تعهد حرفه‌ای و رفتار تابعیت سازمانی دبیران در مدارس ناحیه یک شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه ارومیه.
دوکانه‌ای‌فرد، فریده؛ شفیع آبادی عبدالله و شریفی، حسن پاشا. (1387). ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی مشاوران موفق از دیدگاه جامعه‌ی مشاوران. مجله روانپزشکس و روانشناسی بالینی (اندیشهورفتار)، 3، 10، 46-33 .
سلیمی بجستانی، حسین. (1387). راهبردهای مشاوره گروهی در مدارس: خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس. مجله مشاور مدرسه، 4، 1، 37-41 .
شکاری، عباس و حیدرزاده آرانی، سمن سا. (1390). بررسی اثربخشی‌آموزش‌های حرفه‌ای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکت‌های بیمه از نظر مهارت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی: استان اصفهان). فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4، 13، 129-109.
شاهمرادی، سمیه؛ فاتحی زاده، مریم و احمدی احمد. (1390). پیش‌بینی تعارض زناشویی از طریق ویژگی‌های شخصیتی، روانی و جمعیت‌شناختی زوج‌ها. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 43، 33-44.
شفیع‌آبادى، عبدالله. (1383). راهنمایى و مشاوره تحصیلی و شغلی: مفاهیم و کاربردها. تهران:
انتشارات سمت.
شفیع‌آبادى، عبدالله. (1388). نظریه‌پردازی انتخاب شغل براساس مکتب روانشناسی فردی. هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران: مشاوره شغلی و سازمانی، تهران، بعثت.
صالح‌نیا، منیره. (1391). بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر بهرهوری آنان. فصلنامه روانشناسی صنعتی/سازمانی، 3، 12، 76–65.
صباغیان، زهرا و آراسته، زهرا. (1391). بررسی میزان تأثیر‌آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران. دو فصلنامه مدیریت و برنامهریزی در نظام‌های‌آموزشی، 5، 8، 94-78.
صیادی، علی. (1389). تدوین برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر مدل چندمحوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران شهر رشت. پایان نامه دکتری مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
قربانی، محمود. عسگرزاده، هاشم و عباسی، بهرام. (1390). بررسی رابطه بین توانمندسازی شناختی کارکنان با بهره‌وری نیروی انسانی. ماهنامه منابع انسانی، 15، 51-42.
لیترل، جان و پترسون، جین. (2004). مشاورهی مدرسه (توصیف یک الگوی ممتاز و جدید برای مشاوران مدارس). ترجمه: کیانوش زهراکار و عباس سامی، (1392). تهران: نشر روان، چاپ اول.
منعمی مطلق، فاطمه (1387). مشاوران و چالش‌های پیش رو: مروری بر مسائل، مشکلات و چالش‌های مشاوران مدارس. مجله رشد مشاور مدرسه، 1، 44- 41.
 
 
 
 
Abdul Rahman. A. M. (2013). A guidance and counseling model practiced within Malaysia scools .International Journal of Education and Research,1, 4, 1- 12.
Alavi, M., Boujarian, N., & Tajudin Ninggal M. (2012). The challenges of high school counselors in work place. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4786– 4792.
Anagbogu, M. A., Nwokolo, C. N., Anyamene, A. N., Anyachebelu, F. E., & Umezulike R. Q. (2013). Professional challenges to counselling practice in primary schools in Anambra State, Nigeria: The way forward. International Journal of Psychology and Counselling, 5(5), 97-103.
ASCA. (2012). The ASCA national model: A framework for school counselor programs (3rd. Ed). Alexandria, VA: American School Counselor Association.
Buser, J. K., Buser, T. J., Gladding, S., & Wilkerson, J. (2012). The creative counselor: Using the SCAMPER Model in Counselor Training. Journal of Creativity in Mental Health, 6, 256–273.
Chiang, C. F., & Hsieh, T. S. (2012). "The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior". International Journal of Hospitality Management, 31,180-190.
Cooper, M. (2013). School-based counselling in UK Secondary Schools: A review and critical evaluation. University of Strathclyde. p. 34.
D’Amato, R. C., Van Schalkwyk, G. J., Zhao, B. Y., & Hu, J. (2013). Understanding the development of school psychology in Mainland China. School Psychology International, 34, 131–144.
Fernandez, S., & Moldogaziev, T. (2010). Empowering public sector employees to improve performance:Does it work? American Review of Public Administration, 41, 23-47.
Fernandez, S., & Moldogaziev, T. (2013). Using employee empowerment to encourage innovative behavior in the public sector. Journal of Public Administration Research and Theory, 23, 155-187.
Gallant, D. J., & Zhao, J. (2011). High School Students’ Perceptions of School Counseling Services: Awareness, Use, and Satisfaction. Counseling Outcome Research and Evaluation, 2(1), 87-100.
Heidari, M., Alhani, F., Kazemnejad, A.,Moezzi, F. (2007). The effect of empowerment model on quality of life of Diabetic adolescents. Iranian Journal of Pediatrics, 17(1), 88-96.
Low, P. K. (2009). Considering the Challenges of Counselling Practice in schools. International Journal for the Advancement of Counselling, 31, 71-79.
Low, S. K., Kok, J. K., & Lee, M. N. (2013). A holistic approach to schoolbased counseling and guidance services in Malaysia. School PsychologyInternational, 34, 190–201.
Meyerson, S. H. L., & Kline, T. H. J. B. (2007). Psychological and environmental empowerment: Antecedents and consequences. Leadership & Organization Development Journal, 29, 5, 444- 460.
Militello, M., & Janson, C. H. (2012). The urban school reform opera: The obstructions to transforming school counseling Practices. Education and Urban Society, 2(3), 1–30.
Modo, F. N., & George, I. N. (2013). Professional Challenges to counseling practice in Akwa Ibom State. Journal of Education and Practice, 4(3), 83-89.
Oye, N. D., Obi, M. C., Mohd T. N., & Bernice, A. (2012). Guidance and counseling in Nigerian secondary schools: The role of ICT. International Journal of Modern Education and Computer Science, 8, 26-33.
Paul, G. (2010). The Louisiana School Counseling Model. Educational program consultant, high school initiative.
Schmidt, J. (2007). What realy matters in Shcool Counselor empowerment: A response to Hipolite-Delgado and Lee. Professional scool counseling, 10(4), 344-351.
Shaterloo, A., & Mohammadyari, Gh. (2011). Students counselling and academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 625–628.
Wai Ching, S. (2014). The need for guidance and counselling training for teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 113, 36 – 43.
Wang, Y., & D’Amato, R. C. (2013). Providing comprehensive school psychology services in the Republic of Taiwan. School Psychology International, 34(2), 145–153.