تاثیر برنامه‌های آموزش خانواده بر فرزندپروری والدین: یک مطالعه فرا-تحلیل

نوع مقاله: مقاله کاربردی

نویسنده

دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف استفاه از روش فرا-تحلیل، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش­ها در مورد میزان تأثیر آموزش خانواده بر فرزندپروری والدین انجام گردید. از میان 26 پژوهش در مورد آموزش برنامه‌های تأثیر خانواده، 20 پژوهش برای مطالعه فراتحلیل برحسب بخش‌های مختلف روش‌شناختی تحقیق مانند پرسش‌ها و فرضیه­های پژوهش، اهداف، جامعه آماری، نمونه‌گیری، روش پژوهش، روش‌های آماری، روایی و پایاییِ پرسشنامه­ها انتخاب شدند. نتایج با استفاده از ترکیب اندازه اثر به روش اشمیت و هانتز نشان داد که برنامه آموزش خانواده در ابعاد کنترل ناهنجاری رفتاری فرزندان، تربیت دینی و اخلاقی فرزندان، تربیت جنسی، افزایش آگاهی تربیتی والدین، بهبود ارتباط والدین با مدرسه، بهبود روابط خانوادگی و افزایش آگاهی والدین در مورد مراحل رشد فرزندان مؤثر است، اما آموزش خانواده در ابعاد تربیت عاطفی/اجتماعی، عملکرد تحصیلی فرزندان و افزایش آگاهی والدین در زمینه مراقبت بهداشتی مؤثر نیست. بنابر این با استفاده از این اطّلاعات می­توان در زمینه طرح ریزی برنامه­های آموزش والدین، دانش آموزان و مداخلات  پیشگیرانه اقدامات مفید را به عمل آورد.
 

کلیدواژه‌ها


ازکیا، مصطفی و توکلی، محمود. (1385). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمانهای آموزشی: بررسی و ترکیب نتایج پایان نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای دولتی شهر تهران.  نامه علوم اجتماعی،  27، 1-26.

ثابتی، حسن. (1376). بررسی نگرش اولیای دانش آموزان درباره عوامل مؤثر در جذب آنها به کلاس­های آموزش خانواده در شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

ثنایی ذاکر، باقر. (1380). آسیب شناسی خانواده،. پژوهش­های تربیتی،  3(1)، 96-77.

ستوده، هدایت اله. (1379). جامعه شناسی انحرافات (آسیبشناسی اجتماعی)، تهران: انتشارات آوای نور.

سهرابی فرد، نسرین. (1385). مروری بر مبانی فراتحلیل. فصلنامه روانشـناسان ایرانی ،  3(10)،
171-169.

شعبانی، حمیدرضا. (1389). بررسی تأثیر طرح آموزش خانواده بر کیفیت رابطه بین مادران با فرزندان در دانشآموزان دوره راهنمایی شهرستان مرودشت. پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

گلدنبرگ، ایرونه و گلدنبرگ، هربرت. (1999). خانواده درمانی. ترجمه حمید رضا حسین شاهی براواتی، سیامک نقش­بندی و الهام ارجمند (1392) . تهران: نشر روان.

گلادینگ، ساموئل. (2014). خانواده درمانی (تاریخچه، نظریه وکابرد). ترجمه:­ محسن رسولی و عزیزاله تاجیک اسماعیلی (1393). تهران: انتشارات تزکیه.

 

 

Blackwell, W., & Street, M .(2010). Meta-Analysis of the Effectiveness of Resident Fathering Programs: Are Family Life Educators Interested in Fathers. Family Relations, 59(3), 240-252.

Car. A. (2006). Family therapy:concepts, process and practice. New York: John Wiley.

Cohen, J .(1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Revised ed., New york : Academic Press.

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1990). Methods of meta–analysis: Correcting error and bias in approach. Journal of Applied psychology , 80 (1) , 94-106.

Wolf, F. (1986). Meta-Analysis: Quantitative Methods for Research synthesis. Beverly Hills,CA: Sage.