بررسی رابطه‌ی دلبستگی به خدا، مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی با کیفیت زناشویی

نوع مقاله: مقاله کاربردی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی سابق

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

چکیده

مسائل مربوط به ازدواج مدام توسط محققان به منظور ایجاد و بهبود کیفیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. کیفیت زناشویی یکی از متغیرهای مهم ازدواج است و دوام آن را پیش­بینی می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ بین سبک­های دلبستگی به خدا، مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی با کیفیت زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه شهیدچمران اهواز انجام شد. 192 دانشجوی زن متاهل به روش نمونه­گیری داوطلب انتخاب شدند، و پرسشنامه­های دلبستگی به خدا، مقدس دانستن ازدواج،  صمیمیت معنوی و شاخص کیفیت زناشویی را تکمیل نمودند. روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرم افزار 21-SPSS تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا با کیفیت زناشویی رابطه­ منفی و بین مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی با کیفیت زناشویی رابطه­ مثبت وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای مقدس دانستن ازدواج، صمیمیت، دلبستگی‌های اجتنابی و اضطرابی به خدا پیش­بین­های معنادار کیفیت زناشویی هستند (32% واریانس). بر این اساس می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که دلبستگی ناایمن به خداوند، مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی می­توانند بر کیفیت زناشویی تأثیرگذار باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها


اعرافی، علیرضا (1385). اهداف تربیت از دیدگاه اسلام. چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
باگاروزی، دنیس. ای. (1942). بهبود بخشی صمیمیت در ازدواج. ترجمه­: محمدرضا رضازاده و سعید پورنقاش تهرانی (1386). تهران: دانشگاه الزهرا (س).

حسینی، زهرا (1391). بررسی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و افسردگی بر رضایت زناشویی با میانجی‌گری شیوه‌های حل تعارض در زنان کارمند متأهل اداره‌های دولتی شهرستان ماهشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز.

حسینی نسب، سید داوود؛ هاشمی نصرت آباد، تورج و فتوحی بناب، سکینه (1388). بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سازگاری زناشویی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی ، 14، 62-49.

شاملو، سعید (1381). بهداشت روانی. چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات رشد.

علامه مجلسی، محمد­باقر. (1063 هجری قمری). بحارالانوار، جلد 100.

مظاهری، محمدعلی (1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنشوری ازدواج، مجله­ی روانشناسی، (3)،
318-283.

مروتی، ذکراله. (1391). رابطه­ی علی محیط یادگیری سازنده­گرای ادراک­شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت­گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستانی شهر اهواز. پایان­نامه­ی دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم­تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

هادیانفرد، حبیب (1384). احساس بهزیستی و فعالیت­های مذهبی در گروهی از مسلمانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 11(2)، 232-224.

 

Ainsworth, M. D. S., Blenar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum. Psychology press.

Banes, R. (2004).Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationships, 21, 273-282.

Beck, R., & McDonald, A. (2004). Attachment to God: The attachment to God inventory, tests of working model correspondence, and an exploration of faith group differences. Journal of Psychology and Theology, 32(2), 92-103.

Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-Report Measures of Adult Attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press.

Cordova, J. V. (2009).The marriage checkup: A scientific program for sustaining and strengthening marital health. Plymoth, UK: Rowman & Littleton.

Crowley. A. K. (2006). The relationship of adult attachment style and interactive conflict styles to marital satisfaction. Doctoral Thesis. Texas A & M University.

Ellison, C. G. Henderson, A. K., Glenn, N. D., & Harkrider, K. E. (2011). Sanctification, stress, and marital quality. Family Relations, 60,
404 – 420.

Fountoulakis, K. N., Siamouli, M., Magina, S., & Kaprinis, G. (2008). Late-life depression, religiosity, cerebral vascular disease, cognitive impairment and attitudes toward death in the elderly. Interpreting the data. Medical Hypotheses, 70, 493-496.

Goodman, M. A., Dollahite, D. C., Marks, L. D., & Layton, E. (2013). Religious faith and transformational processes in marriage. Family Relations, 62(5), 808–823.

Harper, J. M., Schaalye, B. G., & Sandberg, J. G. (2000). Daily hassles, intimacy and marital quality in later life marriage. The American Journal of Family Therapy, 28, 1-18.

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524.

Heler, P. E., & Wood, B. (1998). The process of intimacy: similarity, understanding and gender. Journal of Marital and Family Therapy, 24(3), 273-288.

Horquist, J. (1982). The concept of quality of life. Scandinavian. Journal of Social Medicine, 10, 760- 783.

Kaukinen, C. (2004). Status compatibility, physical violence, and emotional abuse in intimate relationships. Journal of Marriage and Family, 66,
452-471.

Kirkpatrick, L. A. (1997). A longitudinal study of changes in religious belief and behavior as a function of individual differences in adult attachment style. Journal for the Scientific Study of Religion 36(2), 2207-221 7.

Kirkpatrick, L. A. (1998). God as a substitute attachment figure: A longitudinal study of adult attachment style and religious change in college students. Personality and Social Psychology Bulletin, 24,
 961-973.

Kirkpatrick, L. A. (1999). Handbook of attachment: Theory, research and clinical application. New York: Guilford Press.

Kirkpatrick, L. A., & Shaver, P. R. (1992). An attachment theoretical approach to romantic love and religious belief.  Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 266-275.

Kirkpatrick, L. A., & Hazan, C. (1994). Attachment styles and close relationships: A four- year perspective study. Personal relationships, 1,
142-193.

Kirkpatrick, L.A., & Shaver, P. R. (1990). Attachment theory and religion childhood attachment religious beliefs, and conversion. Journal for the Scientific Study of Religion, 29, 315-334.

Kusner, K. G., Mahoney, A., Pargament, K. I., & DeMaris, A. (2014). Sanctification of marriage and spiritual intimacy predicting observed. Journal of Family Psychology, 28(5), 604–614.

Kusner. G. K. (2010). Couples dyadic spirituality and marital communication and love: The utility of moving from general to in-depth indicators of shared spirituality between spouses. A thesis submitted to the graduate college of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts.

Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. (2006). How religiosity helps couples prevent, resolve, and overcome marital conflict. Family Relations, 55,
439– 449.

Lichter, D. L., & Carmalt, J. H. (2009). Religion and marital quality among low income couples. Social Science Research, 38, 168–187.

Lindsey‚ C. R.‚ Elliot‚ T. R.‚ & Huei‚ S. A. (2007). Church attachment and marital commitment beliefs of undergraduate women. Journal of Journal of Applied Social Psychology‚ 37‚ 501- 514.

Mahoney, A., & Cano, A. (2014). Introduction to the special section on religion and spirituality in family life: Delving into relational spirituality for couples. Journal of Family Psychology, 28, (5), 583–586.

Mahoney, A., Pargament, K. I., & DeMaris, A. (2009) Couples viewing marriage and pregnancy through the lens of the sacred: A descriptive study. In R. L. Piedmont & A. Village (Eds.), research in the social scientific study of religion, Leiden: The Netherlands.

 Mahoney, A., Pargament, K. I., Jewell, T., Swank, A. B., Scott, E., Emery, E., & Rye, M. (1999). Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology, 13, 321-338.

Mahoney, A., Pargament, K. I., Murray-Swank, A., & Murray-Swank, N. (2003). Religion and the sanctification of family relationships. Review of Religious Research, 44, 220 – 236.

Mahoney, A., Pargament, K. I., Tarakeshwar, N., & Swank, A. B. (2010). Religion in the home in the 1980s and 1990s: A meta-analytic review and conceptual analysis of links between religion, marriage, and parenting. Journal of Family Psychology, 15, 559-596.

Marchand, J, F. (2004). Husbands’ and wives’ marital quality: The role of adult attachment orientations, depressive symptoms, and conflict resolution behaviors. Journal of Attachment & Human Development, 1, 99 - 112.

Miller, P. J. E., Caughlin, J. P., & Huston, T. I. (2003). Trait expressiveness and marital satisfaction: the role of idealization processes. Journal of Marriage and Family, 65, 978-995.

Minnottea, Krista L., Pedersena, D., & Mannon, S. E. (2010). The emotional terrain of parenting and marriage: Emotion work and marital satisfaction. The Social Science Journal, 4, 747-761.

Norton, R. (1983). Measuring marital quality–a critical look at the dependent variable. Journal of Marriage and the Family, 45, 141–151.

Okozi, I. F. (2010). Attachment to God: It's impact on the psychological wellbeing of persons with religious vocation. Dissertation, doctor of philosophy. Seton Hall University.

Padgett. A. E. (2010). Link­ of spiritual with observed emotional intimacy and perceived marital quality among couples during their first pregnancy. A thesis submitted to the graduate college of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Art.

Papp, L. M., Cummings, E. M., & Schermerhorn, A. C. (2004). Pathways among marital distress, parental symptomatology and child adjustment. Journal of Marriage and Family, 66, 368-384.

Pargament, K. I., & Mahoney, A. (2005). Sacred matters: Sanctification as a vital topic for the psychology of religion. International Journal for the Psychology of Religion, 15, 179 – 198.

Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2006). The boy who raised as a dog: Other stories from a child psychiatrist's notebook: what traumatized children can teach us about loss, love and healing? New York: Basic Book.

Rochlen, A. B., McKelley, Ryan A., Suizzo, Marie-Anne., & Scaringi, V. (2008). Predictors of relationship satisfaction, psychological well-being, and life satisfaction among stay-at-home fathers. Psychology of Men & Masculinity, 9(1), 17–28.

Rowatt, W. C., & Kirkpatrick, L. A. (2002). Two dimensions of attachment to God and their relation to affects, religiosity and personality constructs. Journal for Scientific Study of Religion, 41, (4), 637-651.

 Rusbult, E. C., & Van Lange, P. A. M. (2003). Interdependence, interaction, and relationships, Journal of Annual Review of Psychology, 54,
351 - 75.

Shakeri, A., Heshmati, R., & Poorrahimi, M. (2010). Investigation of marital adjustment in people with secure, preoccupied, dismissing and fearful attachment styles. Social and Behavioral Sciences, 5, 1823-1826.

Stafford, L., David, P., & McPherson, S. (2014). Sanctity of marriage and marital quality. Journal of  Social and Personal Relationships, 31(1),
54–70

Sumer, N., & Cozzarelli, C. (2004). The impact of adult attachment on partner and self-attributions and relationship quality. Journal of Personal Relationships, 11, 355–371.

Twenge, J. M., Campbell, W.K., & Foster, C.A. (2003). Parenthood and marital satisfaction: a meta-analytic review. Journal of Marriage and Family, 65, 574-583.

Weiss, R. S. (1982). Attachment in adult life. In C. M. Parkes., & J. Stevenson Hinde, the place of attachment in human behavior, (pp.171-184), New York. Basic Books.