نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ازاد مرودشت

چکیده

نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی
1 رویا درعلی 2 نادره سهرابی
1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه روانشناسی، (d_82512635@yahoo.com)
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، گروه روانشناسی ، مرودشت ، ایران (sohrabi_sh2006@yahoo.com) (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی در زوجین متعارض شهر اصفهان بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین دارای تعارض شهر اصفهان در سال 94- 1393 بود که حداقل یک سال ازمدت ازدواج آنها گذشته بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از بین زوجینی که به دلیل تعارضات زناشویی به کلینیک های مشاوره در شهر اصفهان مراجعه می‌کردند تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002)؛ تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1375) و کیفیت رابطه جنسی سامانی (2011) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تعارضات زناشویی، نقش واسطه‌‌گری معنا‌‌داری در رابطه بین سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت رابطه جنسی ایفا می‌نماید.
کلیدواژه‌ها: سبک‌های تنظیم شناختی هیجان، تعارضات زناشویی، کیفیت رابطه جنسی

کلیدواژه‌ها