اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده

نوع مقاله: مقاله کاربردی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده (سالم، ناسالم، مشکل‌دار محتوایی و مشکل‌دار فرآیندی) بر اساس مدل بومی بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده بود. گروه نمونه پژوهش حاضر شامل 493 دانش‌آموز (212 دختر؛ 281 پسر) دو سال اول دوره اول متوسطه مقدماتی (کلاس‌های هفتم و هشتم) از 8 دبیرستان از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌ اهمالکاری و وظیفه‌شناسی، و مقیاس-های خودگزارشی فرآیند و محتوای خانواده استفاده شد. روایی همه ابزار‌ها از طریق محاسبه همبستگی بین نمرات خرده‌مقیاس‌ها با نمره کل، و پایایی آن‌ها به روش ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج حاکی از روایی و پایایی مطلوبی برای ابزارها بود. به منظور مقایسه اهمالکاری کلی در گونه‌های مختلف خانواده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه؛ و جهت مقایسه مولفه‌های مقیاس اهمالکای و وظیفه شناسی در گونه‌های مختلف خانواده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (آنووا) با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اهمالکاری تحصیلی فرزندان خانواده ناسالم به نحو معنا‌داری بیشتر از اهمالکاری تحصیلی فرزندان خانواده سالم است و بین گونه‌های مختلف خانواده از نظر همه مولفه‌های مقیاس اهمالکاری و وظیفه‌شناسی (به جز مولفه‌ی وظیفه-شناسی) تفاوت معنادار وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: خانواده، اهمالکاری تحصیلی، وظیفه‌شناسی، مدل بافت ‌نگر فرآیند و محتوای خانواده.

کلیدواژه‌ها