برسی رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله کاربردی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

چکیده
عوامل فردی و اجتماعی گوناگونی بر رفتارهای پرخطر مؤثر هستند که از این میان می‌توان به عوامل خانوادگی مانند سبک تربیتی والدین و ویژگی‌های فردی مانند قدرت نه گفتن جوانان و نوجوانان اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیوند والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای به تعداد 244نفر (122نفر دختر و 122نفر پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌ی ابراز وجود برای جوانان دانگ یولی لی و همکاران، پرسشنامه‌ی پیوندهای والدینی کندلر و پرسشنامه‌ی رفتارهای پرخطر در جوانان استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که پیوندهای والدینی و ابراز وجود همبستگی منفی و معنی داری با رفتارهای پرخطر دارند. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان می‌دهد که با استفاده از این دو متغییر (پیوندهای والدینی و ابراز وجود) می‌توان به میزان قابل ملاحظه‌ای رفتارهای پرخطر را در جوانان پیش بینی کرد. نتایج و پیامدهای این پژوهش در مقاله تبیین شده است.
کلید واژگان: پیوند والدینی، ابراز وجود و رفتارهای پرخطر.

کلیدواژه‌ها