آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه مادران بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان پیش دبستانی با میانجیگری سلامت روان مادران

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه زنان با بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان با میانجی‌گری متغیر سلامت روان زنان نگاشته شده است. طرح تحقیق مورد استفاده در این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بوده و جامعه آماری مورد بررسی کلیه کودکان مهد‌کودکی شهر دزفول می باشند قرار دارند که از این جامعه، نمونه ای 250 نفری با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان، چک لیست مشکلات رفتاری بود. بر طبق نتایج، مدل پیشنهادی دارای برازش خوبی نسبت به داده های پژوهش است. نتایج میسرهای مستقیم نشان داد که بین خشونت روانی نسبت به مادران، خشونت فیزیکی نسبت به مادران و سلامت روانی مادران و پرخاشگری کودکان رابطه معنی دار وجود دارد و بین خشونت اقتصادی نسبت به مادران و جنسی نسبت به مادران و پرخاشگری کودکان رابطه به دست نیامد. نتایج تجریه و تحلیل بوت استراپ نشان داد مسیرهای غیر مستقیم خشونت روانی و فیزیکی نسبت به مادران به پرخاشگری کودکان با میانجی گری سلامت روانی مادران معنی دار بودند و مسیرهای غیر مستقیم خشونت اقتصادی و جنسی نسبت به مادران به پرخاشگری کودکان با میانجی گری سلامت روانی مادران معنی دار نبودند.

کلیدواژه‌ها