نیازسنجی مشاوره در دانش‌آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی پرسشنامه نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی در حوزه‌های مختلف روانشناختی، تحصیلی و شغلی انجام شد. 734 دانش‌آموز دختر و پسر پایه دهم و یازدهم به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز برگزیده و پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی اسکولی را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای شامل هفت عامل ارتباطات اجتماعی، برنامه‌ریزی درسی، موارد حاد، مشاوره تحصیلی، ادامه تحصیل، مسائل جنسی و آشنایی با خدمات مشاوره است. ضریب پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه 95/0، بود، و نیاز به مشاوره برای اطلاع از شرایط تحصیل در دانشگاه‌ها دارای بیشترین میانگین و نیاز به مشاوره برای مواردی مانند سوءاستفاده بدنی، خودکشی، مشروبات و مواد مخدر دارای کمترین میانگین هستند.
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، لقمان؛ فرحبخش، کیومرث؛ اسماعیلی، معصومه و سلیمی جستانی، حسین (1393). مدل بهبود عملکرد مشاوره‌ی مدرسه مبتنی بر توانمندسازی روانشناسان و مشاوران. مجلهعلومرفتاری، 8 (2)،  195-204.

آقایی، اصغر؛ جلالی داریوش و نظری، فرحناز (1390). تأثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی‌های آینده تحصیلی- شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان. فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز3 (2)، 25 -1.

حبیب‌زاده، عباس (1392). بررسی علل مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه قم. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 3 (8)، 474- 455.

خانلری، احترام (1388). جایگاه مشاوره در ارتباط با هدایت تحصیلی- شغلی. مجله مدارس کارآمد،
6، 119-112.

ربیعی، محمد؛ صالحی‌نجف آبادی، رضوان و سیادت، سیدعلی (1386). بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد. پژوهش‌های مشاوره (تازهها و پژوهشهای مشاوره)، 6 (22)،
 106-89.

رجبی، غلامرضا و کارجوکسمایی، سونا (1391). اثربخشی مشاوره گروهی با روش عقلانی- عاطفی- رفتاری بر مؤلفه‌های سلامت عمومی در دانش‌آموزان پسر. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 1 (2)، 76-59.

کشاورز، غلامرضا؛ باغبان، ایران و فاتحی‌زاده، مریم‌السادات (1384). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی، بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل. مجله روانشناسی، 9 (33)، 66-51.

گیبسون، رابرت و میشل، ماریان (1382). زمینه راهنمایی و مشاوره. ترجمه: باقر ثنایی ذاکر. تهران: انتشارات جوانه رشد.

یعقوبی، حمید؛ ملیانی، مهدیه و طاولی، آزاده (1388). نقش نگرش و آگاهی دانشجویان از مسایل و خدمات روان شناختی در مراجعه به مراکز مشاوره دانشجویی. دانشور رفتار،  1634)، 60-51.

 

 

Cohen, J. (1998). Statistical power Analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Dogar, A. H., Azeem, M., Majoka, M. I., Mehmood, A., & Latif, A. H. (2011). Need assessment of students’ guidance and counseling. British Journal of Arts and Social Sciences, 1 (2), 108-123.

Gallant D. J., & Zhao J. (2011). Counseling Services: Awareness, use, and satisfaction. Counseling Outcome Research and Evaluation, 2 (1) 87-100.

Ghaderi, A. R., & Salehi, M. (2011). A study of the level of self-efficacy, depression and anxiety between accounting and management students: Iranian evidence. World Applied Sciences Journal, 12 (8), 1299-1306.

Hendel, D. D. (1978). Mate selection values of high school and college students. Journal of Counseling and Values, 22, 127-133.

Lapan, R. T., Gysbers, N. C., & Petroski, G. F. (2003). Helping seventh graders be safe and successful: A statewide study of the impact of comprehensive guidance and counseling programs. Professional School Counseling, 6 (3), 186-197.

Lapan, R. T., Gysbers, N. C., & Sun, Y. (1997). The impact of more fully implemented guidance programs on the school experiences of high school students: A statewide evaluation study. Journal of Counseling & Development, 75 (4), 292-302.

Lucas, M., & Berkel, LA. (2005). Counseling needs of students who seek helps at a university counseling center. Journal of College Student Development, 46, 251-273.

Randelovic D. J. Mitrovic M. Z., & Todorovic D. LJ. (2015). Psychological counselling center for students-need, desire, necessity. Collection of Papers of the faculty of Philosophy.

Sculli, N. (2011). Assessing the counseling needs of high school students: The role of needs assessments in comprehensive school counseling programs (CSCPs) and the ASCA National Model" Counselor Education Master's Theses. Paper 120.

Thomas C. H. M., & Lent R. W. (2007). Middle school students’ expectations about counseling. Professional School Counseling, 10 (4), 410-418.

Young, A., & Kaffenberger, C. (2015). School counseling professional development: assessing the use of data to inform school. Counseling Services Professional School Counseling, 19, 1, 46-56.