رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه چمران اهواز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

چکیده
عوامل فردی و اجتماعی گوناگونی بر رفتارهای پرخطر مؤثر هستند که از این میان می توان به عوامل خانوادگی مانند سبک تربیتی والدین و ویژگی های فردی مانند قدرت نه گفتن جوانان و نوجوانان اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیوند والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه ای به تعداد 244نفر (122نفر دختر و 122نفر پسر) با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه ی ابراز وجود برای جوانان دانگ یولی لی و همکاران، پرسشنامه ی پیوندهای والدینی کندلر و پرسشنامه ی رفتارهای پرخطر در جوانان استفاده شد. در ضمن برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که پیوندهای والدینی و ابراز وجود همبستگی منفی و معنی داری با رفتارهای پرخطر دارند. همچنین تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که با استفاده از این دو متغییر (پیوندهای والدینی و ابراز وجود) می توان به میزان قابل ملاحظه‌ای رفتارهای پرخطر را در جوانان پیش بینی کرد. نتایج و پیامدهای این پژوهش در مقاله تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها