ویژگی های شخصیتی، باورهای غیر منطقی و مهارتهای ارتباطی به عنوان پیش بین های عملکرد شغلی مشاوران مدرسه

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نویسنده مسئول) s.nasri@srttu.edu

2 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

با توجه به اینکه منابع انسانی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان به شمار می روند، بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع که می تواند بر عملکرد شغلی آنها مؤثر باشد از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد شغلی مشاوران، براساس ویژگی های شخصیتی، باورهای غیرمنطقی و مهارتهای ارتباطی بود. این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه ی پژوهش، تمام مشاوران مشغول به خدمت مدارس شهر تهران، در سال تحصیلی 95-94 بودند، که از این میان 283 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های عملکرد شغلی پاترسون، شخصیتی نئو، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز و مهارتهای ارتباطی بارتون جی، پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری همزمان و با استفاده از 22-SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن ، برون گرایی و متغیر مهارتهای کلامی به طور مثبت و متغیر باورهای غیر منطقی به طور منفی عملکرد شغلی مشاوران را پیش بینی می کنند. نتایج می تواند در انتخاب ، برنامه های آموزش و توانمندسازی مشاوران مدارس مورد استفاده قرار گیرد. کلید واژه ها: عملکرد شغلی، ویژگی های شخصیتی، باورهای غیر منطقی، مهارتهای ارتباطی، مشاوران مدارس

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، کیومرث؛ فرحبخش، کیومرث؛ اسمعیلی، معصومه و سلیمی بجستانی، حسین (1394). الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (1)22، 5-1.

ارشدی، نسرین و پیریائی، صالحه (1393). نقش تعدیل‌کننده ویژگی شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (2)36، 4-19.

اسکوهی، فاطمه؛ موحد محمدی، سید محمد و رضوانفر، احمد (1393). رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی با عملکرد آموزشی- پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 30، 89-99.

اصلان‌پور جوکندان، محمد؛ شهبازی، فاطمه و ملکی، رضا (1391). رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز. یافته‌های نو در روانشناسی، 7(21)، 65-73.

اصلانی، خالد؛ امان الهی، عباس؛ سعیدی، زهره و سرداری نسب، کبری (1392). رابطه اشتیاق، خودکارآمدی در مدیریت تعارض کار-خانواده، حمایت خانواده و حمایت همکاران با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی شهر اهواز. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (2)92، 3-79.

انیسی، جعفر؛ مجدیان، محمد؛ جوشن لو و محسن گوهری کامل، زهرا (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 5(4)، 17-18.

برون، رسول (1392). ارزیابی مهارت‌های ارتباطی مدیران بر اساس رویکرد سیستمی در شرکت خدمات رفاهی نفت. کنفرانس مدیریت چالش‌ها و راهکارها. دی‌ماه 1392.

پورشایگان، مهرانداخت؛ حسینیان، سیمین و یزدی، سیده منور (1384). رابطه باورهای غیرمنطقی با میزان رضایت شغلی مشاوران دبیرستان‌های شهر تهران. مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 4(14)، 55-68.

تابع بردبار، فریبا؛ کاظمی، سلطانعلی و رنجبران، جبار (1389). پیش‌بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی معلمان دورة ابتدایی. مجله روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 1(2)،13-24.

جاوید نسب، یونس (1391). مقایسه ارتباطات میان فردی و عملکرد شغلی در کارکنان خط و ستاد شرکت سایپا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

حسینی بیرجندی، سید مهدی (1391). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران. ویرایش چهارم، چاپ هفتم، تهران: نشر رشد.

حق‌شناس، حسن (1390). روانشناسی شخصیت. شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز.

خادمی، مرتضی (1392). رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی و استرس شغلی با عملکرد شغلی دبیران دورة متوسطه شهرستان رستم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت.

خاکپور، رضا (1374)، ویژگی‌ها و صلاحیت‌های شخصیتی مشاوران و روان درمانگران. مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی

دوگانه‌ای فرد، فریده؛ شفیع آبادی، عبدالله و شریفی، حسن پاشا (1387). ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت شناختی مشاوران موفق از دیدگاه جامعه‌ی مشاوران. مجله اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 3(10)، 33-46.

ربیعی، محمد (1394). بایستگی تحصیلی: نقش عوامل پایدار و ناپایدار روانشناختی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (2)5، 56-37.

رحمانزاده، سیدعلی و نجفی نیاسر، طاهره (1392). مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی اساتید دانشکده فنی دختران تهران ولی‌عصر با اثربخشی آموزشی. فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، 8(23)، 185-198.

سلیمی بجستانی، حسین (1392). چالش های پیش روی مشاوران مدارس. مجله رشد مشاور مدرسه، 31، 18-22.

شفیع آبادی، عبدالله (1390). مقدمات راهنمایی و مشاوره، مفاهیم کاربردها. تهران: انتشارات پیام نور.

صفری، شهربانو (1389). بررسی منابع قدرت مدیران و رابطه آن با جو سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس. فصلنامهتازه‌هایروانشناسی صنعتی و سازمانی، 1(3) 41-48.

طاهری زاده، زینب؛ سلیمی، قربانعلی و صالحی زاده، سعید (1390). رابطه مهارت‌های ارتباطی اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5(2)، 95-116

عبادی، غلامحسین و معتمدین، مختار (1384). بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز در شهر اهواز. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 23، 73-92.

علیرضایی، نفیسه؛ مساح، هاجر و اکرمی، ناهید (1392). رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامهاخلاقدرعلوموفنّاوری، 8(2)، 1-11.

قره، محمدعلی؛ فردوسی، محمدحسن و مرعشیان، فاطمه سادات (1391). رابطه هوش سازمانی و مؤلفههای آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأتهای ورزشی شهر اهواز. نشریه پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 2، 73-80.

کریمی، داوود (1388). بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌ها شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهای پلیس. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 25-41، (24)6.

کریمی، ستار (1392). رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی (پنج عاملی)، باورهای غیرمنطقی و خودکارآمدی با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی معلمان دوره‌ی ابتدایی شهر کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، پژوهشکده علوم اجتماعی.

کیانی، اردشیر (1392). اخلاق حرفه‌ای مشاوران، چاپ دوم، تهران: نشر ورای دانش.

لقاء، فرخنده و فرحبخش، کیومرث (1392). مقایسه باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل در فارغ‌التحصیلان شاغل و غیرشاغل مراجعه کننده به اداره کار شهرستان برازجان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5 (14)، 27-45.

لیترل، جان و پترسون، جین (2004). مشاوره مدرسه (توصیف یک الگوی ممتاز وجدید برای مشاوران مدارس). ترجمه: کیانوش زهراکار و عباس سامی (1392). چاپ اول، تهران: نشر روان.

مرتضوی، سعید و مهربان، حمید (1383). بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4(16)، 123-144

میشل، ماریان؛ و گیبسون، رابرت (1994). زمینه مشاوره و راهنمایی. ترجمه: باقر ثنایی ذاکر،  سید احمد احمدی، سیمین حسینیان، حسن پاشا شریفی و ستیلا علاقبند (1386)، تهران: انتشارات رشد.

نصیری ولیک بنی، فخرالسادات (1393). رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده مدیریت شهری با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری همدان. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8، 97-108.

نظری، رسول؛ قاسمی، حمید و سهرابی، زهرا (1394). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان‌های ورزشی: مدلسازی معادلات ساختاری. پژوهشنامه‌ی مدیریتورزشیورفتارحرکتی، 11(21)، 93-102.

نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ اشرف گنجویی، فریده قاسمی، حمید (1391). اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، 16، 174-157.

نعامی، عبدالزهرا و پیریائی، صالحه (1392). نقش موفقیت شغلی ادراک شده در پیش‌بینی تعارض
کار-خانواده و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (1)3، 61-52.

نوچیان، فردین (1394). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 

Abdul Ghani, N. M., Mohammad Yunus, N. N., & Saiful Bahry, N. (2016). Leader’s personality traits and employees job performance in public sector, Putrajaya. Procedia Economics and Finance, 37, 46–51.

Barrick. M. R., & Mount M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Journal of Personal Psychol, 44, 1-26.

Blickle, G., Meurs, J., Wihler, A., Ewen, C., Merkl, R., & Missfeld, T. (2015). Extraversion and job performance: How context relevance and bandwidth specificity create a non-linear, positive, and asymptotic relationship. Journal of Vocational Behavior, 87, 80–88.

Corr, P. J., & Matthews G. (2009). The Cambridge Handbook of Personality Psychology. Cambridge University Press.

Daniels, K., Wimalasiri, V., Beesley, N., & Cheyne, A. (2012). Affective well-being and within-day beliefs about job demands’ influence on work performance: An experience sampling study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85, 666–674.

Deveugele, M. (2015). Communication training: Skills and beyond. Journal of Patient Education and Counseling, 98, 1287–1291.

Ferris, D. L., Lion, H., Brown, D. J., Pang, F. J., & Keeping, L. M. (2010). Self- esteem and job performance: The moderating role of self-esteem contingencies. Journal of Personnel Psychology, 63, 561-593.

Hirsch, C. R., Clark, D. M., Mathews, A., & Williams, R. (2003). Self-images play a causal role in social phobia. Journal of Behavior Research and Therapy, 41, 909-921.

Kark, R., Shamir, B., & Chen, G. (2003). The two faces of transformational leadership: Empowerment and dependency. Journal of Applid psychology, 80(2), 255-296.

Le, H., Robbins, S.B., Holland, E., Sue Oh, I., Ilies, R., & Westrick, P. (2011). Too much of a good thing: Curvilinear relationships between personality traits and job performance. Journal of Applied Psychology, 96(1), 113-133.

Lent, J., & Schwartz, R. (2012). The impact of work setting, demographic characteristics, and personality factors related to burnout among professional counselors. Journal of Mental Health Counseling, 34(9), 355-372.

Mccrae, R. R., & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision of NEO Five Factor Inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 587-596.

Mohammad Rashid, N., Mohammad Sah, N. F., Mohammad Ariffin, N., Abdul Ghani, W. S., & Mohammad Yunus, N. N. (2016). The influence of Bank’s Frontlines’ personality traits on Job performance. Procedia Economics and Finance. 37, 65-72.

Murphy, K. R., & Dzieweczynski, J. L. (2005). Why don’t measures of broad dimensions of personality perform better as predictors of job performance? Journal of Humman Performance, 18, 343–358.

Neubert, M., & Taggar, S. (2004). The impact of poor performance on team outcomes: an empirical examination of attribution theory. Journal of Personal Psychology, 57, 935-968.

O’Connor, M. C., & Paunonen, S. V. (2007). Big Five personality predictors of postsecondary academic performance. Personality and Individual Differences, 43, 971-990.

Ohme, M., Zacher, H. (2015). Job performance ratings: The relative importance of mental ability, conscientiousness, and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 87, 161–170

Ozer, E. A., & Akguna, O. E. (2015). The effects of irrational beliefs on academic motivation and academic self-efficacy of Candidate teachers of computer and instructional technologies education department. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 197, 1287 – 1292

Ozkamali, E., Cesuroglu, S. G., Hamamci, Z., Buga, A., & Cekic, A. (2013). The investigation of relationships between vocational maturity and irrational career beliefs. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 3072 – 3074.

Roberts, B. W., Chernyshenko, O.S., Stark, S., & Goldberg, L.R. (2005). The structure of conscientiousness: An empirical investigation based on Seven Major Personality Questionnaires. Journal of Personnel Psychology, 58(1), 103-40.

Salgado, J. F. (1997). The five-factor model of personality and job performance in the European Community. Journal of Applied Psychology, 82, 30-43.

Staniforth, B. (2015). Communication skills in Social work. Journal of International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). 4, 284–290.

Timothy, N. M. (2012). The impact of consultation models on interpersonal relationships during problem solving. ProQuest LLC, Ph.D. dissertation, Walden University.

Vasile, C. (2012). Rational/irrational beliefs dynamics in adults. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 69, 2108 – 2113.

Wan Jaafar, W. M. (2011). The counseling performance among trainee counselor in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, 512 – 516.

Warren, J. M., & Dowden, A.R. (2012). Elementary school teachers’ beliefs and emotions: implications for school counselors and counselor educators. Journal of School Counseling, 10 (9). 1-32

Wille, B., De Fruyt, F., & Feys, M. (2013). Big- five traits and intrinsic success in the new career Era: A 15-year longitudinal study on employability and work–family vonflict. The Journal of Applied Psychology, 62 (1), 124-156.

Yoo, T. Y., & Min, B. M. (2002). A meta-analysis of the Big Five and performance in Korea. Paper presented at the annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Toronto.