بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه کردستان

3 دانشیار گروه مشاوره،دانشگاه کردستان

چکیده

پیمان شکنی به عنوان یک رویدادآسیب‌زا، قادراست زندگی زناشویی یک زوج را به مخاطره اندازد. پژوهش حاضربه ارزیابی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی پرداخته است. این پژوهش توصیفی–همبستگی بود. جامعه ی این مطالعه،کلیه والدین دانش‌آموزان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان پلدختردرسال 94-95 بودند، که از میان این والدین 279 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های جهت گیری مذهبی آذربایجانی، سبک‌های حل‌تعارض رحیم، تعهد زناشویی آدامزوجونز و نگرش به خیانت زناشویی واتلی پاسخ دادند. داده‌ها بااستفاده ازمدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای آماری16- SPSSو 21-AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدل ساختاری ارزیابی شده از برازش کافی برخوردار است. و باورهای مذهبی و سبک‌های حل تعارض به صورت مستقیم با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار و بین تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی رابطه منفی و معنادار جود دارد، اما بین رابطه سبک‌های حل تعارض و نگرش نسبت به خیانت زناشویی رابطه مشاهده نگردید. همچنین تعهد زناشویی میانجی رابطه بین باورهای مذهبی و سبک-های حل تعارض و نگرش نسبت به خیانت زناشویی است. بر اساس یافته ها می‌توان نتیجه گرفت که باورهای مذهبی و سبک‌های حل تعارض نقش عمده‌ای بر کاهش روابط فرازناشویی از طریق تأثیر بر سطح تعهدزناشویی در روابط زناشویی دارند.

کلیدواژه‌ها


امانی، احمد و لطافتی بریس، رامین (1392). اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های ارتباطی بر کاهش تعارض‌های زناشویی زوجین. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 3(2)، 17-36.

آذربایجانی، مسعود (1380). آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.

آذربایجانی، مسعود (1382). تهیه و ساخت آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم.

بخشی پور، باب الله؛ اسدی، مسعود؛ کیانی، احمدرضا، شیرعلی پور، اصغر و احمد دوست، حسین (1391). رابطه‌ی عملکرد خانواده با تعارض‌های زناشویی زوج‌های در آستانه طلاق. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13(2)،11-19.

بلاغت، رضا؛ احمدی، هادی و گلزاری مقدم، نجمه (1395). بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10 (32)، 187- 208.

حقیقی، حمید؛ زارعی، اقبال و قادری، فؤاد (1391). بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(1)، 534-562.

درعلی، رؤیا و سهرابی، نادره (1393). نقش واسطه‌گری تعارض‌های زناشویی در رابطه بین سبک‌های تنظیم شناختی هیجانی و کیفیت روابط جنسی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 4(2)، 37-48.

شاکرمی، محمد؛ زهراکار، کیانوش و محسن زاده، فرشاد (1393). بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض در رابطه بین تحریف‌های شناختی بین فردی و رضایت جنسی با تعهد زناشویی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 8(2)، 54-63.

شاه سیاه، مرضیه (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهر رضا. مجله اصول بهداشت روانی، 11(43)، 233–238.

عباسی مولید، حسین (1390). رابطه‌ی تعهد زناشویی با ارزش‌های فرهنگی زوجین: مطالعه موردی استان خراسان جنوبی. فصلنامه دانش انتظامی شرق تهران، 4(1)، 8 -14.

عباسی، حسین؛ احمدی، سید احمد؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (1395). تأثیر واقعیت درمانی گلاسر بر تعهد شخصی زوجین. دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 2(1)، 39-53.

عجم، علی‌اکبر (1395). تأثیر آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای بر تعارض زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی. فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، 10(18)، 125-146.

کرمی بلداچی، روح اله؛ ثابت زاده، ماجده؛ فلاح چای، رضا و زارعی، اقبال (1392). سبک‌های دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش‌بینی کننده سبک‌های حل تعارض زناشویی در بین دبیران متأهل شهر بندرعباس. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(1)، 86-112.

کریمیان، نادر؛ کریمی، یوسف و بهمنی، بهمن (1390). بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1(2)،243-256.

محمدی، بهناز؛ زهراکار، کیانوش؛ داورنیا، رضا و شاکرمی، محمد (1393). بررسی نقش دینداری و ابعاد آن در پیش‌بینی تعهد زناشویی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی. مجله دین و سلامت، 2(1)، 15-23.

ملازاده، جواد؛ منصور، محمود؛ اژه‌ای، جواد و کیامنش، علیرضا (1381). سبک‌های رویاروگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد. مجله روانشناسی، 6(3)، 255–275.

 

Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology72(5), 1177-1196.

Allen, E. S., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Markman, H. J., Williams, T., Melton, J., & Clements, M. L. (2008). Premarital precursors of marital infidelity. Family Process, 47(2), 243-259.

Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology15(4), 735.

Aviram, I., & Amichai‐Hamburger, Y. (2005). Online infidelity: Aspects of dyadic satisfaction, self‐disclosure, and narcissism. Journal of ComputerMediated Communication10(3), 34-54.

Ben‐Ari, R., & Hirshberg, I. (2009). Attachment styles, conflict perception, and adolescents' strategies of coping with interpersonal conflict. Negotiation Journal25(1), 59-82.

Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy38(5), 421-432.

Calhoun, C. (2004). An apology for moral shame. Journal of Political Philosophy, 12(2), 127-146.

Call, V. R., & Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital stability. Journal for the Scientific Study of Religion,12(3), 382-392.

Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (2004). Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 59 (1), 98-124.

Cheng, C. C. (2010). A study of inter-cultural marital conflict and satisfaction in Taiwan. International Journal of Intercultural Relations, 34(4), 354-362.

Curtis, K. T., & Ellison, C. G. (2002). Religious heterogamy and marital conflict findings from the national survey of families and households. Journal of Family Issues23(4), 551-576.

DeMaris, A., Mahoney, A., & Pargament, K. I. (2010). Sanctification of marriage and general religiousness as buffers of the effects of marital inequity. Journal of Family Issues, 31, 1255-1278.

Dildar, S., Sitwat, A., &Yasin, S. (2013). Intimate enemies: Marital conflicts and conflict resolution styles in dissatisfied married couples. Middle-East Journal of Scientific Research, 15(10), 1433-1439.

Dudley, M. G., & Kosinski Jr, F. A. (1990). Religiosity and marital satisfaction: A research note. Review of Religious Research, 78-86.

Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367.

Harmon, D. K. (2005). Black men and marriage: The impact of spirituality, religiosity, and marital commitment on marital satisfaction (Doctoral dissertation). University of Alabama). Alabama.

Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112(1), 64.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal6(1), 1-55.

Hunler, O. S., & Gençoz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-136.

Kapinus, C. A., & Johnson, M. P. (2003). The utility of family life cycle as a theoretical and empirical tool commitment and family life-cycle stage. Journal of Family Issues24(2), 155-184.

Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. (2006). How religiosity helps couples prevent, resolve, and overcome marital conflict. Family Relations, 55(4), 439-449.

Mahoney, A. (2005). Religion and conflict in marital and parent‐child relationships. Journal of Social Issues, 61(4), 689-706.

Masters, A. (2008). Marriage, commitment and divorce in a matching model with differential aging. Review of Economic Dynamics, 11(3), 614-628.

Mattingly, B. A., Wilson, K., Clark, E. M., Bequette, A. W., & Weidler, D. J. (2010). Foggy faithfulness: Relationship quality, religiosity, and the perceptions of dating infidelity scale in an adult sample. Journal of Family Issues31(11), 1465-1480.

Mosako, J. (2009). Commitment and attachment dimensions. (Doctoral Dissertation). Purdue University.

Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: A path analysis model. Procedia-Social and Behavioral Sciences33, 90-94.

Nelson, J.A., Kirk, A.M., Ane, P., & Serres, S.A.(2011). Religious and spiritual values and moral commitment in marriage: Untapped resources in couples counseling? Journal of Counseling and Values, 55(3), 228-246.

Paidéia, P (2014). Marital quality and attachment: The mediator role of conflict resolution styles. Universidad Federal do Rio Grande do Sul,Porto Alegre-RS, Brazil.

 Platt, R. A., Nalbone, D. P., Casanova, G. M., & Wetchler, J. L. (2008). Parental conflict and infidelity as predictors of adult children's attachment style and infidelity. The American Journal of Family Therapy36(2), 149-161.

Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of Management journal26(2), 368-376.

Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An actor-partner interdependence model analysis of the effect of relational maintenance behavior. Journal of Social and Personal Relationships, 25(6), 943-965.

Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test the investment model. Journal of Experimental Social Psychology, 16, 172-186.

Rusbult, C. E., Verette, J., Whitney, G. A., Slovik, L. F., & Lipkus, I. (1991). Accommodation processes in close relationships: Theory and preliminary empirical evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 60(1), 53-78.

Schmidt, A. E., Green, M. S., & Prouty, A. M. (2015). Effects of parental infidelity and inter‐parental conflict on relational ethics between adult children and parents: a contextual perspective. Journal of Family Therapy, 32(5), 46-65.

Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W., & Lee, T. R. (2012). Religiosity, homogamy, and marital adjustment: An examination of newlyweds in first marriages and remarriages. Journal of Family Issues, 37 (2), 246 - 268.

Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity. Individual Differences Research6(1), 13-25.

Shiota, M. N., & Levenson, R. W. (2007). Birds of a feather don't always fly farthest: similarity in big five personality predicts more negative marital satisfaction trajectories in long-term marriages. Psychology and Aging, 22(4), 666.

Tang, C. Y., & Curran, M. A. (2012).Marital commitment and perceptions of fairness in household chores. Journal of Family Issues, 34(12), 1598-1622.

Weaks, G. R., & Treat, S. R. (2010). Couples in treatment techniques and approaches for effective practice. New York: Brunner-Rutledge.

Weiss, J. M. (2014). Marital preparation, experiences, and personal qualities in a qualitative study of individuals in great marriages. (Master of Science). Utah State University, Logan Utah.

Weisskirch, R. S., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills predicting technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior, 29(6), 2530-2534.

Whatley, M. (2006), Attitudes toward Infidelity Scale, Department of Psychology, Valdosta State University.

Whelan, S. E. (2006). An exploration of marital interaction: The relationship between Gutman's conflict resolution style and' four horsemen', attachment theory, perception, gender and marital satisfaction. Swinburne University of Technology.