تأثیر معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی/ دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد، روانشناسی،دانشگاه پیام نور، تهران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. 30 زن مبتلا به سرطان سینه به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف از میان زنان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان امید شهر اصفهان انتخاب شدند. شرکت‌کننده‌ها قبل از مداخله، بعد از مداخله و 45 روز بعد از مداخله پرسشنامه‌های امید به زندگی و سبک زندگی را تکمیل کردند. شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش در طی 8 جلسه دو 2 ساعته تحت آموزش معنویت درمانی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم افزار آماری 18-SPSS تحلیل شدند. نتـــایج نشان داد که میانگین نمره‌های امید به زندگی و سبک زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است و نیز ماندگاری این دو متغیر در طول زمان حفظ شده است (001/0 > p). بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که معنویت درمانی نقش بسزایی در بهبود زندگی و سبک زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه دارد.

کلیدواژه‌ها


آباد، محسن؛ گنجی، رضا؛ شریفیان، الهام؛ نیکدل، رسول؛ جعفرزاده حصاری، مهسا و جعفرزاده حصاری، فاطمه. (1393). توزیع اپیدمولوژیک انواع سرطان در یک بررسی 10 ساله: مطالعه موارد ثبت شده در بیمارستان‌ها و مراکز پاتولوژی استان خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6(4)، 696-689.

آیت‌اللهی، هاله. (1391). بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز تحقیقات سرطان امید ارومیه. فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، 5(4)، 43-35.

پورقاضیان، طیبه و غفاری، فاطمه. (1384). بررسی ارتباط بین امید و عزت‌نفس در مددجویان گیرنده پیوند کلیه در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد سال 82-1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید صدوقی یزد، 13(1)، 61-57.

تقی زاده، محمد احسان. (1390). چهارده پله معنویت درمانی، تهران: نشر ارجمند.

حبیبی، مجتبی؛ سلمانی، خدیجه؛ امانی، امید؛ رافضی، زهره و نعمت اله زاده، ساناز السادات. (1395). مقایسه تجارب معنوی و تاب‌آوری در زنان مبتلابه سرطان پستان تحت پرتو درمانی و همتایان عادی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 14(1)، 55-50.

حسین دخت، آرزو؛ فتحی آشتیانی، علی و تقی زاده، محمد احسان. (1392). رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی. روان شناسی و دین، 2(6)، 74-57.

دایی جواد، آوا. (1394). تأثیر معنویت درمانی بر سبک زندگی ارتقای سلامت و مهارت‌های حل مسئله در دانشجویان دانشگاه پیام نور جنوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران.

شعاع کاظمی، مهرانگیز و مؤمنی جاوید، مهرآور. (1388). بررسی رابطه بین امید به زندگی و سبک زندگی در بیماران مبتلابه سرطان بعد از عمل جراحی. فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، 3-4(2)، 27-20.

شهبازی، مریم؛ گلزاری، محمود و برجعلی، احمد. (1394). اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ سالمندان شهر ایلام. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 22 (2)، 316-308.

فکری، کاترین؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ ثنایی ذاکر، باقر و حریرچی، ایرج. (1386). اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده فردی بر میزان اضطراب و امید به زندگی زنان مبتلابه سرطان سینه، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 9(31)، 16-1.

معاضدیان، پریسا و باقری، مسعود. (1395). آموزش هوش معنوی بر سازگاری‌های خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در بیماران مبتلابه سرطان پستان. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 6(1)، 101-89.

موحدی، معصومه؛ موحدی، یزدان و فرهادی، علی. (1394). تأثیر آموزش امید درمانی بر امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان شفای اهواز. فصلنامه پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 25(76)، 92-84.

 

Adelbratt, S., & Strang, P. (2000). Death anxiety in brain tumor patients and their spouses. Palliative Medicine, 14(6), 499- 507.

Akechi, T., Nakano, T., & Okamura, H. (2001). Psychiatric disorders in cancer patients: Descriptive analysis of 1721 psychiatric referrals at two Japanese cancer center hospitals. Japanese Journal of Clinical Oncology, 31(5), 188-194.

Bekelman, D. B., Parry, C. Curlin, F. A. & Yamashita, T. E., Fairclough, D. L., & Wamboldt, F. S. (2010). A comparison of two spirituality instruments and their relationship whit depression and quality of life in chronic health failure. Journal of Pain and Symptom Management, 39(3), 515-526.

Charalambous, A., Papadopoulos, I. R., & Beadsmoore, A. (2008). Listening to the voices of patients with cancer, their advocates and their nurses: a hermeneutic-phenomenological study of quality nursing care. European Journal of Oncology Nursing, 12(5), 436–442.

Costanzo, E.S., Lutgendorf, S.K., Mattes, M.L., Trehan, S., Robinson, C.B., Tewfik, F., & Roman, S.L. (2002). Adjusting to life after treatment: distress and quality of life following treatment for breast cancer. British Journal of Cancer, 97, 1625-1631.

Fallot, L. (1998). Body, mind and spirit: Towards the integration of religiosity and spirituality in cancer quality of life research. Psycho-Oncology, 8(4), 439-450.

Fang, C.Y., & Schnoll, R.A. (2002). Impact of psychological distress on outcomes in cancer patients. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 2(5), 495-506.

Fischbeck, S., Maier, B.O., Reinholz, U., Nehring, C., Schwab, R., & Beutel, M.E. (2013). Assessing somatic, psychosocial, and spiritual distress of patients with advanced cancer: development of the Advanced Cancer Patients' Distress Scale. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 30(4), 339-346.

Gall, T.L. (2004). The role of religious coping in adjustment to prostate cancer. Cancer nurse, 27(6), 454-461.

Gibson, L.M. (2000). Inter-relationships among sense of coherence, hope and spiritual perspective (inner resources) of African–American and European–American breast cancer survivors. Applied Nursing Research, 16(4), 236-244.

Giovagnoli, R.F., Meneses, R.F., & Da Silva, A. M. (2010). The contribution of spirituality to quality of life in Focal epilepsy. Epilepsy Behavior, 9(1), 133-139.

Grassi, L., Gritti, P., & Rigatelli, M. (2000). Psychosocial problems secondary to cancer: An Italian multicenter survey of consultation-liaison psychiatry in oncology. European Journal of Cancer, 36(5), 579-585.

Hawks, S. R., Hull, M., Thalmant, R. L., & Richins, P. M. (1995). Review of spiritual health: definition, role and intervention strategies in health promotion. American Journal of Health Promotion. 9(5), 371-378.

Jabaaij, L., Van den Akker, M., & Schellevis, F.G. (2012). Excess of health care use in general practice and of comorbid chronic conditions in cancer patients compared to controls. BMC Family Practice, 6(4),1-9.

Lissoni, P., Messina, G., Parolini, D., Balestra, A., Brivio, F., Fumagalli, L,. Vigore, L., & Rovelli, F. (2008). A spiritual approach in the treatment of cancer: relation between faith score and response to chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer patients. In Vivo, 22(5), 577-581.

Lyons, R., & Langille, L. (2000). Healthy Lifestyle:Strengthening the effectiveness of lifestyle,Approaches to improve health. Ottawa: Health Canada.

Massie, M.J. (2004). Prevalence of depression in patients with cancer. Journal of the National Cancer Institute 32, 57-71.

Mey, E. (1992). Suicide acceptability in African and with Americans: the real of religion. Journal of Mental Disorder, 186, 12-16.

Mickley, J. R., Soeken, K., & Belcher, A. (1992). Spiritual well-being, religiousness and hope among women with breast cancer. Journal of Nursing Scholarship, 24(4), 267–272.

Mickley, J. R., Soeken, K., & Belcher, A. (2007). Spiritual well-being, religiousness and hope among women with breast cancer. Journal of Nursing Scholarship, 24(4), 267–272.

Norton, T. R., Monne, S. L., & Rubin, S. (2004). Prevalence and predictors of psychological distress among women with ovarian cancer. Journal of Clinical Oncology, 22(5), 919-926.

Pargament, K. I., Smith, B. W., Koening, H. G., & Perez, L. (1998). Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. Journal for the Scientific Study of Religion, 37(4), 710-724.

 Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character Strength and Virtues. Oxford: University press.

Pirl, W.F. (2004). Evidence report on the occurrence, assessment and treatment of depression in cancer patients. Journal of the National Cancer Institute, 32, 32-39.

Puing, A., Min Lee, S., Goodwin, L., & Sherrard, P. (2006). The efficacy of creative arts therapies to enhance emotional expression, spirituality, and psychological well-being of newly diagnosed Stage I and Stage II breast cancer patients: A preliminary study. The Art in Psychotherapy, 33(3), 218–228.

Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2005). A Spiritual Strategy for Counseling and Psychotherapy (2nd Ed.). DC: American Psychological Association.

Sharpiro, S.L., Lopez, A.M., & Scharrz, G.E. (2001). Quality of life and breast cancer relationship to psychosocial variable. Journal of Clinical Psychology, 5(1), 501-519

Smith, A. W., Reeve, B. B., Bellizzi, K. M., Harlan, L.C., Klabunde, C. N., & Amsellem, M. (2008). Cancer, comorbidities, and health-related quality of life of older adults. Health Care Financing Review, 29(4), 41-56.

Snyder, C. R., & Lopez, M. T. (2005). Affirming faith experiences and psychological health for Caucasian lesbian, gay, and bisexual individuals. Journal of Counseling Psychology, 52(3), 378-388.

Snyder, C. R., Rand, K. L., & Siigmon, D. R. (2002). Hope theory: A member of positive psychology family. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 257-276). New York: Oxford University press.

Stark, D., Kiely, M., & Smith, A. (2002). Anxiety disorders in cancer patients: Their nature, association and relation to quality of life. Journal of Clinical Oncology, 20(14), 3137-3148.

Wilson, L., & Steel, S. (2009). Spirituality and quality of life health failure patients. Heart & Lung, 38, 263-264.

Zabora, J., Hofe, B., & Szok, K. (2001). The prevalence of psychological distress by cancer site. Psycho Oncology, 10(1), 19-28.