بررسی و مقایسه تمایز یافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران

2 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تمایز یافتگی ، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی شهر قم انجام گرفت . 100زوج متقاضی طلاق و 70 زوج عادی به صورت روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به پرسشنامه‌های تمایزیافتگی اسکورون و اسمیت الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی رضایت جنسی لارسون و همکاران پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک راهه و نرم ازار spss 18 تحلیل شدند . نتایج نشان داد که در الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی بین زوج‌های متقاضی طلاق و عادی تفاوت معنادار وجود دارد، و نه در میزان تمایز یافتگی خود. در نتیجه می‌توان بیان کرد که نوع الگوهای ارتباطی زوجین و میزان رضایت جنسی آن‌ها می‌توانند تعیین کننده گرایش یا عدم گرایش زوجین به سمت طلاق باشند. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تمایز یافتگی ، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی شهر قم انجام رفت . 100زوج متقاضی طلاق و 70 زوج عادی به صورت روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به پرسشنامه‌های تمایزیافتگی اسکورون و اسمیت الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی رضایت جنسی لارسون و همکاران پاسخ دادند.داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک راهه و نرم ازار spss 18 تحلیل شدند .

کلیدواژه‌ها


امانی، احمد و لطافتی، رامین. (1392). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 3(2)، 36-17.

امانی، احمد؛ یوسفی، ناصر و فنایی، الهام. (1395). اثربخشی درمان وجودی به شیوه‌ی گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد. مجله پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 6(2)، 31-16.

آقاجانی، طهمورث؛ شوقی، بهزاد و نعیمی، سارا. (1393). تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خود متمایزسازی با اضطراب امتحان باورهای خودکارآمدی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 15(1)، 43-34.

آقایی، مرضیه. (1393). بررسی نقش صمیمیت و رضایت جنسی در گرایش مردان متأهل به روابط فرازناشویی: بررسی جهت‌گیری مذهبی به عنوان متغیر میانجی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا (س).

بابایی گرمخانی، محسن؛ مدنی، یاسر و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1393). بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آن‌ها در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 4(1)، 84-67.

بشارت، محمدعلی. (1391). رابطه ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی در نمونه‌ای از زوجین ایرانی: نقش تعدیل‌کننده سبک‌های دلبستگی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 2(1)، 18-1.

بوالهری، جعفر؛ رمضان زاده، فاطمه؛ عابدی نیا، نسرین؛ نقی زاده، محمدمهدی؛ پهلوانی، هاجر و صابری، مهدی. (1391). بررسی برخی علل منجر به تقاضای طلاق در زوجین متقاضی طلاق در دادگاه‌های تهران. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 8(4)، 93-83.

بهرامی، نسیم؛ یعقوب زاده، آمنه؛ شریف نیا، سید حمید؛ سلیمانی، محمد علی و حق‌دوست، علی‌اکبر. (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت جنسی لارسون در نمونه‌ای از زوجین نابارور ایرانی. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران،12(2)، 31-18.

پوراکبر، سمیه. (1389). بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در تبیین رابطه بین رضایت جنسی با رضامندی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

جاویدی، نصیرالدین؛ سلیمانی، علی‌اکبر، احمدی، خدابخش و صمدزاده، منا. (1392). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار EFT بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(5)، 410-402.

چراغی، مونا؛ مظاهری، محمدعلی؛ موتابی، فرشته؛ پناغی، لیلی؛ صادقی، منصوره السادات و سلمانی، خدیجه. (1394). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواد ه اصلی. راهبرد فرهنگ، 8 (31)، 99-125.

خجسته مهر، رضا؛ عطاری، یوسف علی و شیرالی نیا، خدیجه. (1387). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجین شهر اهواز. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 7 (27)، 96-81.

درعلی، رؤیا و سهرابی، نادره. (1393). نقش واسطه‌گری تعارض‌های زناشویی در رابطه بین سبک‌های تنظیم شناختی هیجانی و کیفیت روابط جنسی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی 4(2)، 48-37.

سازمان ثبت احوال کشور. (1395). طلاق‌های ثبت شده در سال‌های مختلف. برگرفته از: http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773.

سامانی؛ سیامک و بهبهانی؛ مینا. (1390). الگوهای ارتباطی در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده. دو فصلنامهمشاوره کاربردی، 1(2)، 119-134.

شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک. (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا. فصلنامه روانشناسی اصول بهداشت روانی، 11(3)، 238-233.

شایگان مطلق، زهرا. (1392). پیش‌بینی میزان بخشودگی زوجین بر اساس مؤلفه‌های تمایزیافتگی و ابعاد جهت‌گیری مذهبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا (س).

شمس‌الدینی، آذر. (1395). سیر تحولات قانون‌گذاری طلاق در حقوق ایران و علل آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

صمدی، لیلا. (1394). پیش بینی طلاق بر اساس مکانیزم های دفاعی، تمایزیافتگی و هوش معنوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

طراح، فاطمه. (1394). پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر مبنایعملکرد خانواده والگوهای ارتباطی زوجین دانشجویان متاهل دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه باهنر.

عبادت پور، مهناز. (1379). هنجاریابی پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

فروتن، کاظم. (1387). 50 درصد طلاق‌ها ریشه در مشکلات جنسی دارد. روزنامه سلامت، 3(165)، 4.

قاسمی، فاطمه. (1395). پیش بینی گرایش به طلاق براساس نگرش مذهبی، رضایت جنسی و ابعاد شخصیت در زنان پیراپزشک کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

کدخدایی، مریم. (1394). مقایسه تحریف های شناختی والگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق و عادی شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

گلاسر، ویلیام. (2003). نظریه انتخاب. ترجمه مهرداد فیروزبخت (1358). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (2000). خانواده درمانی. ترجمه: سیامک نقش‌بندی و الهام ارجمند (1392). تهران: روان.

محسنیان، محمد؛ کرملو، سمیرا و گنجوی، آناهیتا. (1386).رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی از متقاضیان طلاق. فصلنامه خانواده پژوهی، 3(12)، 837-827.

مفید، وحیده؛ احمدی، احمد و اعتمادی، عذرا. (1393). مقایسه میزان تأثیر مشاوره شناختی – رفتاری و مشاوره راه حل مدار بر رضایت جنسی زنان در شهر اصفهان. فصلنامه زن و جامعه، 1(3)، 83-67.

موسوی، کبری. (1394). مقایسه ویژگی های سخت رویی و تمایز‌یافتگی در زنان عادی و متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاههای خانواده و مراکز بهزیستی شهرستان مهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه مرودشت.

مهدوی، نفیسه. (1391). مقایسۀ رضایت جنسی و رضایت زناشویی، نقش جنسیتی، سبکهای دلبستگی و نوروزگرایی در افراد در آستانه طلاق و عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علم و فرهنگ.

 نایینیان، محمدرضا و نیک آذین، امیر (1391). رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 10(7)7، 745-735.

هنرپروران، نازنین؛ قادری، زهرا و قبادی، کبری. (1390). مقایسه الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان متأهل شاغل در بانک‌های دولتی و زنان خانه‌دار شهر شیراز. جامعه‌شناسی زنان، 2(3)، 103-122.

یونسی، فاطمه. (1385). هنجاریابی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون خود متمایزسازی در بین افراد 25-50 ساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing trends and new Developments. Journal of Marriage and Family, 72(3), 650-666.

Ashdown Brien, K., Hackathorn,J., & Clark, M. (2011). In and out of the bedroom: sexual satisfaction in the marital relationship. Journal of Integrated Social Sciences, 2(1), 40-57.

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.

Burpee, L., & Langer, E. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12(1), 43-51.

Caughlin, J. P., & Vangeisti, A. L. (2000). An individual difference explanation of why married couples engage in the demand/withdraw pattern of conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 17(4), 523-551.

Christensen, A., & Salavy, R. J. (1991). Communication, conflict, and psychological distance in nondisteresed, clinic and divorcing coples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(3), 458-463.

Cobb, A. R., Tedeschi, R. G.,& Calhom, L.G. (2006). Correlates of posttraumatic growth in survivors of intimate partner volence. Journal of Trauma Stress, 19(6), 895-903.

Falicov, C. J. (2003). Culture in Family Therapy: New variations on a fundamental

Fuentes, M. D. M. S., & Iglesias, P. S. (2014). A systematic review of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14(1), 67-75.

Heaven, P. C. L., Smith, L. M., Prabhakar, S., Abraham, J., & Mete, M. E. (2006). Personality and conflict communication patterns in cohabiting couples. Journal of Research in Personality, 40(5), 829-840.

Heavey, C. L., Layne, C., & Christensen, A. (1993). Gender and Conflict Structure in Marital Interaction: A Replication and Extension. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(1), 16-27.

Hudson, W. W., Harrison, D. F., & Crosscup, P. C. (1981). A short‐form scale to measure sexual discord in dyadic relationships. Journal ofSex Research, 17(2), 74-157.

Ledbetter, M. A. (2009). Family communication patterns and relational maintenance behavior: Direct and mediated association with friendship closeness. Journal of Human Communication Research, 35(1), 130-147.

Lorentz,C. D. (2002). Husband and wife communication behaviors: A look at gender difference and their relationship to satisfaction and distress, Independent research project.University of Wyoming, 12(5). 155-169.

Maser, M. J. (2011). A construc validity of differentiation of self measures & their correlates. Doctora dissertation. Seton Hall University.

Mills, L.G. ( 2008). Shame and Intimate Abuse: The critical missing Link between cause and cure. Journal of Children and Youth Services Review, 30(6), 631-638.

Pfeifer, L.; R. B. Miller.; T. Li., & Hsiao, T. (2013). Perceived marital problems in Taiwan. Journal of Contemporary Family Therapy. 35. 91-104.

 Roberto-Forman, L. (2008). Transgenerational Couple Therapy. In Gurman, A. S. (Eds).Clinical Handbook of Couple Therapy. (196-228). New York: Guilford Publication.

Roberts, L. J. (2000). Fire and ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress. Journal of Marriage & Family, 62(3), 623-707.

 Santtila, P., Wager, I., Witting, K., Harlaar, N., Jern, P., Johansson, A., & Sandnabba, N. K. (2008). Discrepancies between sexual desire and sexual activity: Gender differences and associations with relationship satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 34(1), 29-42.

Shakerian, A., Nazari, A., Masoomi, M., Ebrahimi, P., & Danai, S. (2014). Inspecting the relationship between sexual satisfaction and marital problems of divorce-asking women in Sanandaj City family courts. Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114(21), 327-331.

Skorown, E. A., & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of DSI fusion with others subscale. Journal of Marital and Family Therapy, 29(2), 209-222.

Skoworn, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology, 47(2), 223-297.

Smith, L. M., Heaven, P. C. L., & Ciarrochi, J. (2008). Trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship satisfaction. Journal of Personality and Individual Differences, 44(6), 1314-1325.

Theme. In Sexton, T. L., Weeks, G. R, Robbins, M. S. (Eds). Handbook of Family Therapy:The Science and Practice of Working with Family and Couples. (37-53).

Trudel, G., & Goldfarb, M. R. (2010). Marital a sexual functioning and dysfunctioning, depression and anxiety. Journal of Sexologies, 19(14), 137-142.

Wille, S. T. (2000). Marital intraction and satissfation: A longitudinal view. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57(1), 5-47.