بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی معلمان متوسطه شهر زاهدان

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان Hjenaabadi@ped.usb.ac.ir

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و سازگاری شغلی با سلامت اجتماعی دبیران دوره اول متوسطه شهر زاهدان انجام شد. این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه‌ی این مطالعه شامل کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر زاهدان بود که از این جامعه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 230 دبیر انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های سبک زندگی اسلامی، سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش ورود از طریق نرم‌افزار آماری 21-SPSS انجام شدند. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی، سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، و نیز تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سبک زندگی اسلامی و سازگاری شغلی، سلامت اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابر این، این نتایج اهمیت سبک زندگی اسلامی در عملکرد شغلی و بهبود وضعیت اجتماعی را نشان می‌دهد.
 
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی اسلامی، سازگاری شغلی، سلامت اجتماعی

کلیدواژه‌ها


ارشدی، نسرین و پیریایی، صالحه. (1393). نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 4(2)، 36-19.

افشانی، سید علیرضا؛ رسولی‌نژاد، سیدپویا؛ کاویانی، محمد و سمیعی، حمیدرضا. (1393). بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد. اسلام و روانشناسی، 8(14)، 103-83.

باباپور، خیرالدین؛ طوسی، فهیمه و حکمتی، عیسی. (1388). بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناسی، 4(16)، 19-1.

پورکبیریان، نسترن. (1386). مقایسه کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی بیماران وسواس به همخوانی و ناهمخوانی رغبت‌هایشان در محیط کار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

جهانشاهی مهری، جنت؛ علیپور، زهرا؛ نصیری، محبوبه؛ نوابی، نسرین؛ شرینکام، فاطمه و کریمی، هنگامه. (1393). عوامل استرس‌زای شغلی، الگوهای سازگاری و ارتباط آن با وضعیت سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان امام سجاد رامسر. مجله پرستاری و مامایی ارومیه، ۱۲ (۸)، 750-741.

حاج نقی‌زاده، فاطمه؛ شریفیان ثانی، مریم و رفیعی، حسن. (1392). رابطه‌ی سلامت اجتماعی و بهروزی کودکان. رفاه اجتماعی، ۱۳ (۴۸)، 27-7

حسین زاده، علی؛ صدیقی ارفعی، فریبرز؛ یزدخواستی، علی و نورمحمدی نجف‌آبادی، محمد. (1395). رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان و میزان تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه کاشان. روانشناسی و دین، 9(1)، 106-85.

حسینی قمی، طاهره و سلیمی بجستانی، حسین. (1390). رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزند مبتلابه بیماری. روانشناسی و دین، 3، 69-82.

خسروانیان، حمیدرضا؛ شفیعی رودپشتی، میثم و توکلی، مهناز. (1392). بررسی رابطه دینداری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، 21(1)، 146-127

داداش زاده، مجید و یارمحمدزاده ، پیمان. (1394). بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی معلمان: آزمون نقش میانجی سرمایه اجتماعی. رویکردهای نوین آموزشی،10(1)، 66-41.

رجب نژاد، محمدرضا؛ حاجی، یحیی؛ مهدوی طالب، امیر؛ رجب نژاد، سعید. (1391). بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر حیات طیبه در قرآن. مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 1، 29-9.

رحیمی دادکان، نعمت الله و ناستی زایی، ناصر. (1395). رابطه سازگاری شغلی با توانمندسازی روان‌شناختی و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۸ (۴)، 28-19

رضوانیان، فاطمه و سمیعی، فاطمه. (1395). موفقیت شغلی ذهنی و عینی: نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 1(6)، 36-23.

سام‌آرام، عزت‌الله. (1388). بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور. فصلنامه انتظام اجتماعی، 1(1)، 30-9.

سلم‌آبادی، مجتبی، فرح‌بخش، کیومرث؛ ذوالفقاری، شادی و صادقی، میثم. (1394). بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه بیرجند. دین و سلامت، ۳ (۱)، 10-1.

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و بازرگان، عباس. (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

شریعتی، صدرالدین. (1392). درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 4(13)، 10-1.

عجم، علی اکبر. (1395) نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16(41)، 365-356.

کاویانی، محمد. (1390). کمی سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی. روانشناسی و دین، 4(2)، 44-27.

کاویانی، محمد. (1391). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کجباف، محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد و انوری، حسن. (1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. روانشناسی و دین، 4 (49، 74-61.

کوری، جرالد. (2006). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی (1393). تهران: ارسباران.

موسوی، سیده زینب و شاه حسینی، محمد. (1394). ارتباط جوسازمانی و رضایتمندی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۳. مجله علمی پژوهان،14(2)،23-17.

مولایی، علی؛ یزدان بخش، کامران و کرمی، جهانگیر. (1393). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و منبع کنترل با سازگاری شغلی کارکنان شرکت گاز کرمانشاه. شخصیت و تفاوت‌های فردی، 3(4)، 121-107.

همتی‌راد، گیتی؛ جمشیدی‌راد، حمدصادق و برزگرچالی، فاطمه. (1394). اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر میزان سلامت روانی جوانان. الهیات و معارف اسلامی (صهبای نور)، 1(1)، 85-77.

 

Day, J. M. (2011). "Religious factors in moral decision-making: Towards an integrated, socio-cultural developmental model". Estudios de Psicología 32, 147-161.

Fleming, M. (2002). What is safety culture? Rail way Safety Ever green House.

Keyes, C., & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the U.S.A Descriptive Epidemiology. In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds). Healthing Are you? National study of well-being of Midlife.

King, J. E., & Williamson, I. O. (2005). Workplace religious expression, religiosity and job satisfaction: clarifying a relationship. Journal of Management, Spirituality & Religion, 2(2), 173-198.

Kuang C. H, Ying Ch C. (2007). The work adjustment of Taiwanese expatriates. The Business Review, 8(2), 267-72.

Ohta, M., Takigami, C., & Ikeda, M. (2007). Effect of lifestyle modification program implemented in the community on workers' job satisfaction. Industrial Health Kawasaki, 45(1), 45- 49.

Schreiner, I., & Malcolm, J. P. (2008). The benefits of mindfulness meditation: Changes in emotional states of depression, anxiety, and stress. Behavior Change, 25 (3),156-168

Yang, K.-P., & Mao, X.-Y. (2007). A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies 44, 999–1010.

Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment as a mediator of the relationship between Islamic work ethic and attitudes toward organizational change. Human Relations, 53(4), 513-537