پیش بین های رضایت زناشویی در افسران نیروی انتظامی شهر اهواز

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 * دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) K_Sevari@pnu.ac.i r

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی پیش‌بین‌های رضایت زناشویی در افسران مرد متأهل نیروی انتظامی شهر اهواز بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه افسران مرد متأهل شاغل در نیروی انتظامی شهر اهواز بود که از این جامعه 200 افسر مرد متأهل به روش داوطلبانه انتخاب شدند، و به پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی شات و همکاران، باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی اینریچ پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت و بین متغیرهای باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد؛ و تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی پیش‌بین‌های مثبت و منفی معنادار رضایت زناشویی هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی یکی از جنبه‌های مثبت و باورهای غیرمنطقی یکی از جنبه‌های منفی رضایت زناشویی هستند که نقش بسیار مهمی در تداوم و پایین آمدن رابطه بین زوجین دارند.
 
واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی، رضایت زناشویی، افسران پلیس

کلیدواژه‌ها


اصغری، فرهاد و قاسمی جوبنه. (1393). بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش‌های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(1)، 65-84.

افخمی عقدا، محسن؛ عابدینی، محمد؛ ثروت، فاضل؛ اردکان، علی و نیکوکاران، جمیل. (1393). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی در متأهلین شهر یزد. فصلنامه بهداشت یزد. 21(5)، 21 -29.

برنشتاین، فیلی. چ؛ و برنشتاین، مارسی، ت. (1989). شناخت و درمان اختلال‌های زناشویی. ترجمه: رحیم سهرابی (1380). تهران: موسسه خدمات فرهنگی.

بشارت، محمدعلی؛ تیکدری‌نژاد، آفریده؛ بهرامی احسان، هادی و رضازاده، محمدرضا. (1391). نقش تعدیل‌کننده سبک‌های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مشکلات زناشویی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی،2(2)، 44-29.

بشارت، محمد علی؛ صالحی، محمد؛ شاه‌محمدی، خالد؛ نادعلی، حسن و زبردست، علی. (1387). رابطه تاب‌آوری و سخت‌کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. مجله روان‌شناسی معاصر، 3(2)، 47-38.

پوررحیمی، مریم و شاکر، علی. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی و نوع سبک دلبستگی. فصلنامه تحقیقات روانشناختی، 4(14)، 11-25.

پورمحمد رضای تجریشی؛ افسانه، پهلوان نشان، سعید، و نجفی فرد، طالب. (1395). رابطه باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان. فصلنامه رفاه اجتماعی، 14(53)، 179-193.

دوگانه‌ای فرد، فریده عباسی، سمیه؛ سلطان تبار، محدثه؛ صدیقی، فائزه و نوروزی، اعظم. (1394). رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی، 4 (14)، 74-88.

شفیع‌آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا. (1394). نظریه‌هایمشاوره ورواندرمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. چاپ 23.

سلیمانیان، عزت. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی برنارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت معلم. تهران.

سلیمانیان، علی اکبر و محمدی، اکرم. (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی. پژوهشنامه تربیتی، 5 (19)، 131-150.

خراشادیزاده، فاطمه؛ کرمی دهکردی، اکرم؛ رهسپار، امیرعلی؛ لطیف نژاد رودسری، ربابه؛ سالاری، مریم؛ اسماعیلی، حبیب الله و هاشمی، میترا. (1390). تعیین ارتباط تصویر ذهنی از بدن با عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی در زنان بارور و نابارور با استفاده از مدل تحلیل مسیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 3 (2)، 87-130.

عبادی، غلامحسین و معتمدین، محمد. (1384). بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز در شهر اهواز. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 7(23)، 73-92.

عسگری، پرویز. (1388). راهنمای آزمون‌های روانشناختی. اهواز: انتشارات دانشگاه آزاد اهواز.

کرمی، جهانگیر؛ حیدری شرف، پریسا و شفیعی، بهناز. (1394). رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب دیده بینایی و آسیب دیده شنوایی. تعلیم و تربیت استثنایی، 15(1)، 5-14.

کمالیان، سهیلا؛ سلیمانیان، علی اکبر و نظیفی، مرتضی. (1395). نقش باورهای غیرمنطقی و مهارت‌های تنظیم هیجان در پیش‌بینی کیفیت زندگی زناشویی. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 15(58)، 72-95.

موسوی، مریم سادات؛ رشیدی، علیرضا و گل محمدیان، محسن (1394). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 2(5)، 111-97.

مهانیان خامنه؛ محمد، برجعلی، احمد، و سلیمی‌زاده، محسن. (1385). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی. مجله روان‌شناسی،10(3)، 308-320.

میراحمدی‌زاده، علی؛ نخعی، نوذر؛ طباطبایی، سید حمید رضا و شفیعیان، رامین. (1382). رضایتمندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
(اندیشه و رفتار)،
58، 4، 10-15.

 

Allen, E. S., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2010). Hitting home: Relationships between recent deployment, posttraumatic stress symptoms, and marital functioning for Army couples. Journal of Family Psychology, 24(3), 280- 288.

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorder. New York: International university press.

Bridges, K. R., & Harnish, R. J. (2010). Role of irrational beliefs in depression & Anxiety: A review. Health, 8, 862-877.

Dalvand, H., Makvandi, B., & Khajevand Khoshli, A. (2014). Correlation between marital satisfaction, and emotional intelligence with organizational commitment. Journal of psychology & Behavioral Studies, 2(1), 10-19.

Ellis, A. (1978). Family therapy: A phenomenological and active directive approach. Journal of Marriage and Family Counseling, 4, 43-50.

Ellis, A. (2001). Overcoming destructive beliefs, feelings and behaviors. Amherst, NY: Prometheus Books.

Ellis, A., & Griege‚ R. (1977). Handbook of rational emotive therapy. New York: Park Avenue south.

Ellis, B. J. (1992). The evolution of sexual attraction: Evaluative mechanisms in women. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture (pp. 267-288). New York: Oxford University Press.

Emami Gharahhajlou. A.‚ Mirzaian, J., & Hassanzadeh, R. (2015). The relationship between emotional intelligence and marital satisfaction among english teachers. Turkish Journal of Scientific Research‚ 2 (4), 91-93.

Eslami Ahmad A., Hasanzadeh, A., & Jamshidi, F. (2014). The relationship between emotional intelligence health and marital satisfaction: A comparative study. Journal of Education and Health Promotion‚ 24, 36-41.

Filipović, S., Vukosavljević-Gvozden, T., & Opacic‚ G. (2016). Irrational beliefs, dysfunctional emotions, and marital adjustment: A structural model. Journal of Family‚ 37, 16, 2333-2350. 

Floyd, F. J, Gilliom, L. A., & Costigan. C. L. (1998). Marriage and the parenting alliance: longitudinal prediction of change in parenting perceptions and behaviors. Child Development, 69(5), 1461-79.

Fowers, B. I. & Olson, D. H. (1989). Enrich marital inventory Discriminated validity and cross- validity assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65- 79.

Ganth, D., Barani, S.‚ & Nigesh, S.‚ & Thiyagarajan‚ F. (2013). Role of infertility, emotional intelligence and resilience on marital satisfaction among Indian couples. International Journal of Applied Psychology, 3(3), 31-37.

Gonji‚ S.‚ Khoshkonesh‚ A.‚ & Pourebrahim‚ T. (2016). Relationship between marital adjustment and irrational beliefs in women and non-cosmetic surgery. Electronic Journal of Biology, 12(2)‚ 196-201.

Gorchoff, S., M. John., O. P.‚ & Helson, R. (2008). Contextualizing change in marital satisfaction during middle age: An 18-year longitudinal study. Psychological Science, 19, 1194-1200.

Hasani, Z., Agha Mohammad, A.‚ Sayadi, D.‚ Mokhtaree, M., Nazer, M., & Mosavi, S. A. (2012). Study of Emotional Intelligence and Marital Satisfaction in Academic Members of Rafsanjan University of Medical Sciences. Jounal of Psychology Psychotherapy, 2, 106-111.

Huebner, A. J., Mancini, J. A., Bowen, G. L., & Orthner, D. K. (2009). Shadowed by war: Building community capacity to support military families. Family Relations, 58(2), 216-228.

Ilyas, S., & Habib, S. (2014). Marital satisfaction and emotional intelligence among different Professionals. International Journal of Scientific & Engineering Research, 5(11), 302-307.

Janjani, P., Momeni, K., Rai, A., & Saidi, M. R. (2017). Investigate the mediating role of irrational beliefs in the relationship between family relationship quality and marital satisfaction. World Journal of Family Medicine, 15,7,89-94.

Jones, R.G.A. (1968). Factored measure of Ellis irrational belief system with personality and maladjustment correlates. wichita, Ks. Test systems.

Kochar‚ R. K.‚ & Sharma‚ D. (2015). Role of love in relationship satisfaction. The International Journal of Indian Psychology‚ 3(1)‚ 81-107.

Koochak Entezar, R., Nooraini, O., Mohd Kosnin, A., & Ghanbari Panah, A. (2011). Relation between emotional intelligence and forgiveness with marital satisfaction. International Journal of Fundamental Psychology & Social Sciences, 1(2), 21-25.

Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Predictors of marital quality and stability. Family Relations, (43), 28-237.

Lavalekar, A., Kulkarni, P., & Jagtap, P. (2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. Journal of Psychological Researches, 5 (2), 185-194.

Minnotte, K. L., Pedersen, D., & Mannon, S. E. (2010). The emotion terrain of parenting and marriage: Emotion work and marital satisfaction. The Social Science Journal, 47, 747-761.

Mohammadimehr, Z., & Karimi, A. B. (2017). The relationship between emotional intelligence, attachment styles and optimism with marital satisfaction. Interdisciplinary Journal of Education, 1, 2, 50-58.

Nasir, M. (2011). The relationship between coping strategies and resiliency and optimism in Dezful city high school students. New Findings in Psychology, 3 (4), 34- 56.

Nasiri Zarch‚ Z.‚ Marashi‚ S. M.‚ & Raji‚ H. (2014). The relationship between emotional intelligence and marital satisfaction: 10-Year outcome of partners from three different economic levels. Iranian Journal of Psychiatry‚ 9(4)‚ 188–196.

Orthner, D. K., & Rose, R. (2009). Work separation demands and spouse psychological well-being. Family Relations, 58(1), 392–403.

Pascal, A., Christine, A., & Jean, L. (2008). Development and validation of cognitive inventory of subjective distress. International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 1175-1182.

Rostamnezhad, M., & Poorfaraj, M. (2016). The relation between marital satisfaction and relationship beliefs of married students of masters at Azad University of Ayatollah Amoli Branch. Journal of Applied Psychology & Behavioral Science, 1, 2, 49-53.

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J.‚ Domheim‚ L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167-177.

Sherwood, E. (2009). Clinical assessment of Canadian military marriages. Clinical Social Work Journal, 37(4), 332-339.

Smith‚ W. T.‚ & Zouareski‚ B. (1987). Irrational beliefs and arousal of emotional distress. Journal of Counseling   Psychology‚ (31)2‚14-20.

Stackert, R. A., & Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Department of psychology, Suffolk University, Journal of Personality and Individual differences, 34, 1419-1429.

Theresa, A. (2010). Optimism, Resilience and leadership-3 qualities to help move you toward Greatness. Unpublished research.

Tylor, G. J., & Bagby, M. (2004). New trends in alexithyma research. Psychotherapy and Psychosomatics, 73, 68-77.

Yazdi, J., & Golzari, H. (2005). Emotional intelligence and marital satisfaction among married women in education organization. Quarterly of Family Research, 4(3), 12-18.