دیدگاه‌فهمی خود (SDPT) و دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT) به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

رضایت زناشویی یکی از متغیرهای مهم ازدواج است و دوام آن را پیش‌بینی می‌کند. که می‌تواند به عنوان پیش‌بین رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار گیرد دیدگاه‌-فهمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه‌های ‌فهمی خود و همسر به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی در مردان و زنان متأهل شهر اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر همبستگی از نوع رگرسیون بود. 300 زن و مرد متأهل شهر اهواز (148 مرد و 152 زن) به روش داوطلبانه انتخاب شدند، و مقیاس‌های دیدگاه-‌فهمی خود و همسر و ارزیابی از رابطه را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین دیدگاههای-‌فهمی خود و همسر با رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، و این دیدگاه‌ها قدرت پیش‌بینی رضایت زناشویی را دارند (001 /0p < ). به هر حال می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رضایت زناشویی به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر دیدگاه-‌فهمی خود و همسر است.
 
واژه‌های کلیدی: دیدگاه-‌فهمی خود، دیدگاه- فهمی همسر، رضایت زناشویی

کلیدواژه‌ها


افشاری، زینب؛ موتابی، فرشته و پناغی، لیلا. (1394). نقش واسطه‌ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی. مجله روانشناسی خانواده، 2، 70-59.

پورمقدس، علی. (1384). روان‌شناسی سازگاری. تهران: انتشارات مشعل.

جوادی، بهناز سادات؛ افروز، غلامعلی؛ حسینیان، سیمین؛ آذربایجانی، مسعود و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزش‌های دینی بر رضایت زناشویی. مجله روانشناسی خانواده، 2، 14-3.

خجسته‌مهر، رضا؛ سبحانی جو، شمس علی و رجبی، غلامرضا. (1392). اثر مستقیم و غیرمستقیم دیدگاه فهمی بر کیفیت زناشویی: آزمون یک مدل میانجی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 8 (32)، 151-129.

خجسته‌مهر، رضا؛ کوچکی، رحیم و رجبی، غلامرضا. (1391). نقش واسطه‌ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیر سازنده در رابطه‌ی بین سبک‌های دل‌بستگی و کیفیت زناشویی. روان‌شناسی معاصر، 7 (2)، 14-3.

خجسته‌مهر، رضا؛ روشن‌روان، نوشین و عباس‌پور، ذبیح‌اله. (1395). ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های دیدگاه فهمی خود (SDPT) و دیدگاه فهمی همسر (ODPT). مجله روانشناسی خانواده، 3 (5)، 92-81.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ چهاردهم.

مشیریان فراحی، سید محمدمهدی؛ اصغری ابراهیم‌آباد، محمدجواد؛ مشیریان فراحی، سیده مریم؛ رزاقی کاشانی، شمیم و توکلی، حامد. (1395). ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روان‌شناختی و تاب‌آوری در کارمندان زندان. مجله روان‌شناسی دین و سلامت، 2 (2)، 33-24.

مؤمنی، خدا مراد؛ صیدی، محمد سجاد؛ رضایی، خدیجه و ابراهیمی، محمد. (1393). نقش واسطه‌ای همدلی همسران در ارتباط بین الگوهای فراغت با خرسندی و ثبات ازدواج. فصلنامه‌ی فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 9 (28)، 123-107.

نادری، لیلا؛ مولوی، حسین و نوری، ابوالقاسم. (1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بر اساس همدلی و بخشودن. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16 (4)، 75-69.

نظری، علی‌محمد؛ یاراحمدی، حسین و زهرا کار، کیانوش. (1393). تأثیر روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلابه دیابت نوع 2. مجله دانش و تندرستی، 9 (2)، 20-14.

 

 

Charnia, M. R., & Ickes, W. (2007). Predicting marital satisfaction: Social absorption and individuation versus attachment anxiety and avoidance. Personal Relationships, 14, 187-208.

Costa, P., de Carvalho-Filho, M. A., Schweller, M., Thiemann, P., Salgueira, A., Benson, J., ...& et al. (2017). Measuring medical students’ empathy: Exploring the underlying constructs of and associations between two widely used self-report instruments in five countries. Academic Medicine, 92(6), 860-867.

Dakoff, G. A., & Taylor, S. E. (1990). Victims’ perceptions of social support: What is helpful from whom? Journal of Personality and Social Psychology, 58, 80–89.

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence fo a multidimensional approach. Journal of Personality and SocialPsychology, 44 (1), 113-126.

Davis, M. H., & Oathout, H. A. (1987). Maintenance of satisfaction in romantic relationships: Empathy and relational competence. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 397-410.

Davis, M. H., & Oathout, H. A. (1992). The effect of dispositional empathy on romantic relationship behaviors: Heterosocial anxiety as a moderating influence. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(1), 76-83.

Franzoi, S. L., Davis, M. H., & Young, R. D. (1985). The effects of private self- consciousness and perspective taking on satisfaction in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1584-159.

Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 948-962.

Gronholm, P. C., Flynn, M., Edmonds, C. J., & Gardner, M. R. (2012). Empathic and non-empathic routes to visuospatial perspective-taking. Consciousness and Cognition, 21(1), 494-500.

Hatch, D. L. (2009). Factors that influence the association between adult attachment and marital satisfaction. 2006 Abstracts International, 69, 13-64.

Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The relationship assessment scale. Journal of Social and Personal Relationships, 15(1), 137-142.

Jensen, J. F. (2010). What is good spousal support? Examining support delivery and outcomes. Doctoral dissertation, Auburn University, United States.

Kellas, J. K., Carr, K., Horstman, H. K., & Dilillo, D. (2017). The Communicated Perspective‐Taking Rating System and links to well‐being in marital conflict. Personal Relationships, 24(1), 185-202.‌

Lamothe, M., Boujut, E., Zenasni, F., & Sultan, S. (2014). To be or not to be empathic: The combined role of empathic concern and perspective taking in understanding burnout in general practice. BMC Family Practice, 15, 1-18.

Long, E. C. J. (1990). Measuring dyadic perspective –Taking: Two scales for assessing perspective–taking in marriage and similar dyads.Journal of Educational and Psychological Measurement, 50, 90-105.

Long, E. C. J., & Andrews, D. W. (1990). Perspective taking as a predictor of marital adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 126–131.

Martini,T. S., Grusec, J. E., & Bernardini, S. C. (2001). Effect of interpersonal control, perspective taking, and attributions on older mothers and adult daughters satisfaction with their helping relationship. Journal of Family Psychology, 15, 688-705.

Meyer, D. J., Boster, F. J., & Hecht, M. L. (1998). A model of empathic communication. Communication Research Reports, 5, 19-27.

Moss-Racusin, C. A., Good, J. J., & Sanchez, D. T. (2010). Impact of collective gender identity on relationship quality: When men feel devalued. Psychology of Men & Masculinity, 11, 65-82.

Nelson, B. W., Laurent, S. M., Bernstein, R., & Laurent, H. K. (2017). Perspective-taking influences autonomic attunement between partners during discussion of conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 34(2), 139-165.‌

Park, S. H., & Raile, A. N. W. (2009). Perspective-Taking and communication satisfaction in coworker dyads. Journal of Business and Psychology, 1, 149-166.

Rezaee, M., & Foruzandeh, E. (2016). Effectiveness of family life education on marital satisfaction of couples attending counseling center in Isfahan city. International Journal of Educational and Psychological Research, 2 (1), 54-59.

Rizkalla, L., Wertheim, E. H., & Hodgson, L. K. (2008). The roles of emotion management and perspective taking in individuals’ conflict management styles and disposition to forgive. Journal of Research in Personality, 42 (6), 1594-1601.

Stets, J. E. (1993). The link between past and present intimate relationships. Journal of Family Issues, 14 (2), 236-260.

Surtees, A., Apperly, I., & Samson, D. (2016). I,ve got your number: Spontaneous perspective-taking in an interactive task. Cognition, 150, 43-52.

Taniguchi, S. T., Freeman, P. A., Taylor, S., & Malcarne, B. (2006). A study of married couples perception of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of Experiential Education, 28, 253-256.