بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش زوج‌درمانی هیجان مدار و راه حل مدار بر ترس از صمیمیت و رضایت جنسی زوجین

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره و مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان(خوراسگان)، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و راه‌حل مدار بر کاهش ترس از صمیمیت و افزایش رضایت جنسی زوجین انجام شد. این پژوهش از نوع طرح‌های نیمه تجربی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ این پژوهش شامل 30 زوج مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره (گروه همراه و مهرآور) شهر تهران بود که به‌طور تصادفی به سه گروه زوج‌درمانی هیجان‌مدار (10 زوج)، زوج‌درمانی راه‌حل مدار (10 زوج) و گروه کنترل (10 زوج) اختصاص یافتند. گروه‌های آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای در زوج‌درمانی هیجان مدار و راه‌حل مدار شرکت کردند و در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (دوماهه) در متغیرهای ترس از صمیمیت و رضایت جنسی مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر (آمیخته) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زوج‌درمانی راه‌حل مدار و هیجان مدار در کاهش ترس از صمیمیت و افزایش رضایت جنسی تأثیر دارند و نیز این تأثیر در گروه زوج‌درمانی هیجان مدار بیشتر از گروه زوج‌درمانی راه‌حل مدار مؤثرتر است. بنابراین، آموزش زوج‌درمانی گروهی هیجان مدار و راه‌حل مدار می‌توانند به‌عنوان روش درمانی اثربخش برای افزایش صمیمیت و رضایت جنسی در زوجین مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


Ahangar, A., Sedghpour, B. S., & Ashrafi Khozani, H. (2013). Reform, validating, stabilization and normalization scale fear of intimacy women. Cultural-Educational Quarterly of Women and Family, 8(24), 47-65. (Persian)

Asadpour, E., & Veisi, S. (2017). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on sexual self-esteem and sexual function in women with multiple sclerosis. Arak Medical University Journal, 20(7), 1-12. (Persian)

Bahrami, N., Yaghoobzadeh, A., Sharif Nia, H., Soliemani, M., & Haghdoost, A. (2016). Psychometric properties of the persian version of larsons sexual satisfaction questionnaire in a sample of Iranian in