تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله: مقاله کاربردی

نویسندگان

1 * استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات دانشگاه شهرکرد، شهر کرد، ایران.

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نهاد خانوده در ایران و نقش کلیدی و مؤثری که زوج‌ها در پایه ریزی و استمرار خانواده‌های مستحکم و با دوام ایفا می‌کنند، لذا تقویت مهارت‌های مرتبط با افزایش "کیفیت زناشویی" در زوجین، امری ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابر این هدف این پژوهش، تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل بود. این مطالعه به شیوۀ‌ کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. 20 مرد متأهل ساکن در شهر،  شهرکرد با نمونه‌گیری هدفمند و داوطلب براساس ملاک‌های ورود به پژوهش تا حد اشباع داده‌ها انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در ابتدا هر یک از جمله‌ها یا پاراگراف‌های استخراج‌شده از مصاحبه‌های خام، توسط یک گزاره یا عبارت مفهومیِ کوتاه، توضیح داده شد، سپس گزاره‌های مفهومی بر اساس رویکرد تحلیل مضمون (Atrides & Sterling, 2001) در سه دسته مضامین پایه، مضامین سازمان‌دهندة و مضامین فراگیر و با استفاده از نرم‌افزار  Nvivo 8کدگذاری شدند. ابتدا بیست مضمون اساسی شناسایی شد. از ترکیب و تلخیص مضامین پایه، شش مضمونِ سازمان‌دهنده‌ی ارضای عواطف و احساس‌ها، درک علایق و نیازها، اولویت‌دهی، دلجویی و تسلی خاطر، ضمانت روانشناختی، گذشت و خود قضاوتی حاصل شد و در نهایت با یک پارچه‌سازی مضامینِ سازمان‌دهنده، مضمون فراگیرِ "مهم‌انگاری و به‌حساب‌آوری زنان" استخراج گردید. بر اساس یافته‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت که تجربه مردان متأهل نشان می‌دهد که مهم انگاشتن زنان در زندگی زناشویی و القای این احساس به آن‌ها توسط شوهران‌شان از طریق عملکرد و رفتارهای مناسب مهم‌ترین عامل افزایش کیفیت زناشویی محسوب می‌شود. این پژوهش برای مشاوران و روان‌شناسان فعال در حوزه خانواده، جهت آموزش و ارائه مداخلات مناسب در زمینه افزایش کیفیت زناشویی می‌تواند سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


Abedi Ja’fari, H., Taslimi, M., Faghihi,A., & Sheikhzade, S. (2011).Thematic analysis and thematic networks: A simple and efficient method for exploring patterns embedded in qualitative data municipalities. Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. (Persian)

Acevedo, B., Aron, A., Fisher, H., & Brown, L. (2012). Neural correlates of marital satisfaction and well-being: Reward, empathy, and affect. Clinical Neuropsychiatry, 9, 20-31.

Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5), 1177-1196.

Allen, T., Herst, D., Bruck. C., & Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology 5,278–308.

Allendorf, K., & Ghimire, D. J. (2013). Determinants of marital quality in an arranged marriage society. Social Science Research, 42(1),59–70.

Amato, P. R. (2010). Research on divorce: continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72, 650–666.

Amstad, F., Meier, L., Fasel, U., Elfering, A., & Semmer, N. (2011).  A metaـanalysis of work-family conflict and various outcomes with a special emphasis on Cross-domain versus matching-domain relations. Journal of Occupational Health Psychology,16(2),151–69.

Azzopardi, C. (2007). Expectations of marriagebefore & after marriageamong maltese catholic couples. The degree of Doctor of Systemic Psychotherapy. University of East London.

Bakhshudeh, A., & Bahrami Ehsan, H.(2012). Role of dyadic expectations and healthy relations in prediction of dyadic satisfaction. Islam & Psychology, 6(10), 27-42. (Persian)

Banerjee, S., & Basu, J. (2013). Personality factors, attachment styles and coping strategies in couples with good and poor marital quality. Psychological Studies, 10, 1007-1016.

Bath, K. B. (2010). A qualitative study of couples’ experience of the preventative and relationship enhancement Program. Doctoral Thesis. The University of Virginia.

Beach, S. R., & Tesser, A. (1994). Decision making power and marital satisfaction: A self-evaluation maintenance perspective. Journal of Social and Clinical Psychology,12(4), 471–494.

Brose, L. A., Rye, M. S., Lutz-Zois, C., & Ross, S. R. (2005). Forgiveness and personality traits. Personality and Individual Differences, 39, 35-46.

Brower, S. L. (2014). Daily activities and couples’ relationship quality. Doctoral Thesis. The University of Michigan.

Bulanda, J. R. (2006). Marriage in later life: the relationship between marital quality, health, and divorce. Doctoral Thesis. Bowling Green State University.

Byrd, S. E. (2009). The social construction of marital commitment. Journal of Marriage and Family, 7(2), 318-336.

Chmielewska, M. (2012). Marital quality in the context of interpersonal dependency. Economics & Sociology, 5(2), 58-74.

Claxton, A. (2006). Playing together and staying together: an analysis of leisure activities and marital quality across the transition to parenthood. Master of Science Thesis. University of Massachusetts Amherst USA.

Conger, R. D., Elder, G. H., Lorenz, F. O., Wickrama, K. A. S., & Yeh, H. C. (2006). Relationships among sexual satisfaction, marital quality, and marital instability at midlife. Journal of Family Psychology, 20, 339–343.

Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (1995). Interventions to ease the transition to parenthood: Why they are needed and what they can do. Family Relations: Journal of Applied Family & Child Studies, 44(4), 412-423.

Custer, L. (2009). Marital satisfaction and quality. In: encyclopedia of human relationships. SnoiacilEuP EGAS. http://www.sage-dereference.com.

Dainton, M. (1998). Everyday interaction in marital relationships: Variations in relative importance and event duration. Communication Reports, 11, 101-110. Floyd, K. (2002). Human affection exchange: V. Attributes of the highly affectionate. Communication Quarterly, 50, 135-154.

Dew, J., & Wilcox, B. (2013). Generosity and the maintenance of marital quality. Journal of Marriage and Family, 75(5), 1218–1228.

Dew, J., & Wilcox, W.B. (2011). Motherhood and marriage: A response. Journal of Marriage and Family,73, 29-32.

Ehteshamzadeh, p., Makvandi, B., & Bagheri, A  .(2009). Relation forgiveness, perfectionism and intimacy with marital satisfaction in veterans and their wives. Women and Culture, 1(2), 23-32. (Persian)

Erickson, R. J. (2005). Why emotion work matters: Sex, gender, and the division of household labor. Journal of  Marriage and Family, 67(2), 337–351.

Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2010). Marriage in the new millennium: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 72(3),630-649.

Fincham, F. D., & Linfield K. J. (1997). A new look at marital quality: Can spouses Feel Positive and negative about their marriage. Journal of Family Psychology, 11(4), 489-502.

Fincham, F. D., Paleari, F. G., & Regalia, C. (2002). Forgiveness in marriage: The roles of relationship quality, attributions and emotions. Personal Relationships, 9, 27-37.

Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Beach, S. H. (2007). Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and Family, 69(2), 275–292.

Floyd, K. (2006). Communicating affection: Interpersonal behavior and social context. New York, NY: Cambridge University Press.

Floyd, K., Hesse, C., & Haynes, M. T. (2007). Human affection exchange: XV. Metabolic and cardiovascular correlates of trait expressed affection. Communication Quarterly, 55(1), 79-94.

Gordon, K. C., Hughes, F. M., Tomcik, N. D., Dixon, L. J., & Litzinger, S. C. (2009). Widening spheres of impact: The role of forgiveness in marital and family functioning. Journal of Family Psychology, 23, 1-13.

Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes, and marital satisfaction. Journal of Counseling and Development, 82, 58-68.

Gulledge, A.K., Gulledge, M.H., & Stahmann, R.F. (2003). Romantic physical affection types and relationship satisfaction. The American Journal of Family Therapy, 31, 233-242.

Hass-ebrauck, M., & Fehr, B. (2002). Dimensions of relationship quality. Personal Relationships, 9, 253–270.

Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2008). Does marriage and relationship education work? A meta-analytical study. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 76, 723-734.

Huston, T. L., Caughlin, J. P., Houts, R. M., Smith, S. E., & George, L. J. (2001). The connubial crucible: Newlywed years as predictors of marital delight, distress, and divorce. Journal of Personality and Social Psychology, 80(2), 237-252.

Kaplan, R. M., & Kronick, R. G. (2006). Marital status and longevity in the united states population. Journal of Epidemiological Community Health, 60, 760–765.

Kapure,
R. (2015). A study of relationship between marital satisfaction and perceived level of career success among individuals with business. Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2(6), 1406-1416.

Kirk, A. M., Eckstein, D., Serres. S. A., & Helms, S. G. (2007). A dozen commitment considerations for couples. The Family Journal, 15(3),271-276.

Lawrence, E., Barry, R. A., Brock, L. R., Bunde, M., Langer, A. R. E., Fazio, E., … & Dzankovic, S. (2011). The relationship quality interview: Evidence of reliability, convergent and divergent validity, and incremental utility. American Psychological Association, 1(1),43-63.

Lawrence, E., Brock, R. L., Barry, R. A., Langer, A., & Bunde, M. (2008). Assessing relationship quality: Development of an interview and implications for couple assessment and intervention. Psychology of Relationships, 1-17. In book Psychology of relationships, Publisher: Nova Publishers, Editors: E Cuyler, pp.173-189.

Leo, K. M. (2011). The experience of forgiving in the marital relationship.Seton Hall University.

Long, E., Angera, J., Carter, S. J., Nakamoto, M., & Kalso, M. (1999). Understanding the one you love: A longitudinal assessment of an empathy training program for couples in romantic relationships. Family Relations, 48, 235-242.

Lucas, T., Parkhill, M. R., Wendorf, C. A., Imamoglu, E. O., Weisfeld, C. C., Weisfeld, G. E., & Shen, J. C. (2008). Cultural and evolutionary components of marital Satisfaction: A multidimensional assessment of measurement invariance. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 109-123.

Markman, H. J., Renick, M. J., Floyd, F., Stanley, S., & Clements, M. (2004). Preventing martial distress through communication and conflict management training: A 4- and 5-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 70-77.

Mauno, S., Kinnunen U., & Ruokolainen, M. (2006). Exploring work- and organization-based resources as moderators between work-family conflict, well-being, and job attitudes. Journal Work & Stress 20(3), 210–33.

McCray, M. L. (2015). Infidelity, trust, commitment, and marital satisfaction among military wives during husbands' deployment. Doctoral Thesis. Walden University. Minnesota.

Miller, J., & Tedder, B. (2011). The discrepancy between expectations and reality: Satisfaction in romantic relationships. Hanover College, PSY 401: Advanced Research.

Minnotte, K., Minnotte, M., & Bonstrom, J. ( 2015). Work-family conflicts and marital satisfaction among US workers: Does stress amplification matter? Journal of Family and Economic, 36(1), 21–33.

Monin, J. K., &  Clark, M. S. (2011). Why do men benefit more from marriage than do women? Thinking more broadly about interpersonal processes that occur within and outside of marriage. Sex Roles, 65, 320-326.

Mósmann, C., & Falcke, D. (2011). Conflitos conjugais: motivos e frequência. Revista da SPAGESP,12, 5-16.

Mósmann, C., Wagner, A., & Féres-Carneiro, T. (2007).  Qualidade Conjugal: Mapeando Conceitos. Paidéia, 16, 315-325..

Mousavi, S.F., & Dehshiri, G .(2015).The role of discrepancy between expectations and reality of marital relationship in marital satisfaction of married people in Tehran. Women Studies Sociological and Psychological, 13(2), 99-110. (Persian)

Nelson, J. A., Kirk, A. M., Ane, P., & Serres, S. A. (2011). Religious and spiritual values and moral commitment in marriage: Untapped resources in couples counseling? Counseling and Values, 55(2), 228-246.

Paleari, F. G., Regalia, C., & Fincham, F. (2005). Marital quality, forgiveness, empathy, and rumination: A longitudinal analysis. Personality and Social Psychology, 31(3),368-378.

Patton, M. S. (1985). Masturbation from judaism to victorianism. Journal of Religion & Health, 24, 133-146.

Popenoe, D., & Whitehead, B. (2001). The state of our unions: Social indicators of marital health and well Being. The National Marriage Project, Rutgers University. Retrieved August 3, 2009 from http://marriage.rutgers.edu.

Proulx, H. M., Helms, C., & Chris, P. (2004). Wives’ domain-specific ‘‘marriage work’’ with friends and spouses: links to marital quality. Family Relations, 53(4),393–404.

Rios, C. M. (2010). The relationship between premarital advice, expectations and marital satisfaction. Doctoral dissertation. Available from ProQuest Dissertation and Theses Database.

Riply, J. S. & Worthington, E. L. (2002). Hope-focused and forgiveness based group interventions to promote marital enrichment. Journal of Counseling & Development, 80, 452-463.

Rosen-Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes, and marital satisfaction. Journal of Counseling and Development, 82, 58-68.

Rusbult, C. E., Johnson, D. N. J., & Morrow, G. D. (1986). Predicting satisfaction and commitment in adult romantic involvements: An assessment of the generalizability of the investment model. Social Psychology Quarterly, 49(1), 81-89.

Selcuk, E., Zayas, V., & Hazan, C. (2010). Beyond satisfaction: The role of attachment on marital functioning. Journal of Family Theory & Review, 2, 258-279.

Smart, J. R. (2008). Reported mental health Issues and marital quality: A statewide survey.Doctoral Thesis.Utah State University.

Sprecher, S. (2002). Sexual satisfaction in premarital relationships: Associations with satisfaction, love, commitment, and stability. The Journal of Sex Research, 39(2), 190-196.

Strauss, A., & Corbin, J.M. (1990). Basic of qualitative research: Techniques and procedures for grounded theory. Translated: Afshar (2012). Tehran: ney.[in Persian]

Taylor, S.E. (2002). The Tending Instinct. New York: Times Books: Holt & Co.

Voydanoff, P. (2007). Work, family, and community: Exploring interconnections. Journal of Marriage and Family, 69,894–96.

Waite, L.J., & Gallagher, M. (2000). The case for marriage: Why married people are happier, healthier, and better off  financially. New York: Doubleday.

Walker, S. S. (2011). Gratitude as a mechanism by which agreeable individuals maintain good quality interpersonal relationships. Doctoral thesis. Department of Psychology. University of Toronto.

Weigel, D. J., & Ballard-Reisch, D. S. (2008). Relational maintenance, satisfaction, and commitment in marriages: An actor-partner analysis. Journal of Family Communication, 8(3), 212-229.

Wendorf, C. A., Lucas, T., Imamoglu, E. O., Weisfeld, C. C., & Weisfeld, G. E. (2011). Sex differences and similarities in married couples: Patterns across and within cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42, 340-354.

Wheeler, B. E. (2010).  Age differences in marriage: exploring predictors of marital quality in husband-older, wife-older, and same-age marriages. Brigham Young University.

Whisman, M. A. (1999). Marital dissatisfaction and psychiatric disorders: Results from the national comorbidity survey. Journal of Abnormal Psychology, 108, 701- 706.

Yucel, D. (2017).Work-family balance and marital satisfaction: The mediating effects of mental and physical health. Society and Mental Health, 7(3), 175–195

Zabriskie, R. B., & McCormick, B. P. (2003). Parent and child perspectives of family leisure involvement and satisfaction with family life. Journal of Leisure Research, 35(2), 163-189.

Zhang, H., & Tsang, S. K. M. (2012). Wives’ relative income and marital quality in urban china: The role of perceived equity. Social Justice Research, 25(4), 406–420