بررسی کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی: نقش میانجی‌های باورهای ناکارآمد و مهارت‌های اجتماعی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی عمومی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

2 دکترای تخصصی روان‌شناسی تربیتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

اختلال‌های اضطرابی یکی از شایع‌ترین اختلال‌های دوران نوجوانی و جوانی هستند و از مهم‌ترین انواع این اختلال‌ها می‌توان به اختلال اضطراب اجتماعی اشاره کرد. هدف این پژوهش بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و باورهای ناکارآمد به‌عنوان میانجی رابطه بین کارکرد خانواده و اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعة این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر کلاس‌های دهم مقطع دوم دبیرستان‌های شهر شهرکرد بود. 1000 داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺴﺮ و دختر (500 دختر و 500 پسر) ﺑﻪ روش نمونهﮔﻴﺮی تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. شرکت‌کننده‌ها به مقیاس‌های کارکرد خانواده، مهارت‌های اجتماعی، باورهای اعتباربخشی شخصی و اضطراب اجتماعی پاسخ دادند. داده با استفاده از تحلیل مسیر و نرم‌افزار آماری AMOS و شاخص‌های برازندگی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است، و ضرایب مسیر مستقیم کارکرد خانواده به باورهای ناکارآمد، خانواده به مهارت‌های اجتماعی، کارکرد خانواده به اضطراب اجتماعی، باورهای ناکارآمد به اضطراب اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی به اضطراب اجتماعی معنی‌دار هستند. هم‌چنین متغیرهای مهارت‌های ارتباطی و باورهای ناکارآمد نقش میانجی مابین کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی در مدل را بر عهده دارند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که برای درمان اختلال‌های اضطرابی لازم است مراقبت‌های همه‌جانبه‌ای شامل ارزیابی خانواده، دیگر ابعاد زندگی خانوادگی، کاهش باورهای ناکارآمد و تقویت مهارت‌های ارتباطی صورت پذیرد

کلیدواژه‌ها


 

Abbasi, M., Dehghani, M., Yazdi, H., & Mansouri, N. (2013). Family function of patients with anxiety disorders and depression compared to families of the general population. Journal of Family Studies, 19 (4), 372-364. (Persian)

Besharat, M.A., Ticadinejad, S., Bahrami, H., & Reza Zadeh, M. R. (2016). The role of modifying attachment styles in the relationship between irrational beliefs and marital problems. Journal of Applied Counseling, 2 (2), 44-29. (Persian)

Behpajouh, D., Afrouz, Gh. A., Soleimani, M., & Gholamali lavasani, M. (2016). The effect of social skills training on social adjustment and academic performance of preventive students. Journal of Educational Innovation, 33 (14), 186-164. (Persian)

Ballash, N. G., Michelle, K. P., Usain, W. M., Buckley, A. F., & Borden, J. W. (2016). Family functioning, perceived control, and anxiety: A mediational model. Anxiety Disorder, 20 (12), 486-496.

Beadle, D.C. (2015). Anxiety disorders in encyclopedia of psychology. Oxford University press.

Brumaire, L. E., & Kerns, k. A. (2015). Mother-child attachment and social anxiety symptoms in middle childhood. Journal of Applied Development Psychology, 29 (13), 393-402.

Connor, K. M., Davidson, J. R., Churchill, L. E., Sherwood, A., & Foal, E.B. (2014). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory. British Journal Psychiatric, 176 (45), 379-386.

Davis, T. E., Munson, M., & Trace, E. (2014). Anxiety disorders and phobias, social behavior and social skills in children. New York: Springer Science and Business Media.

Eugene Graves, M. (2016). Relationship of family variables, cognitive triad and depressive symptoms in pre –and early adolescent girls, Doctoral dissertation, Austin University.

Etruscan, A. (2015). The relationship between attachment style and social anxiety: An investigation with Turkish University student. Social Behavior & Personality, 37(6), 835-844.

Feeny, J. A., Noller, P. (2016).Dysfunctional attitudes as a predicator of social phobia. Journal of Personality and Social Psychology,58 (11), 281-291.

Gresham, F. M. (2016). Social skills instruction for exceptional children. Theory into Practice, 21(2), 129-133.

Goodyear, I. M., Herbert, I., Templin, A., Sachar, S. M, & Pearson, J. (2013). Short-term outcome of major depression: II. Life events, family dysfunction, and friendship difficulties as predictors of persistent disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(4), 474-480.

Gamersal, A. (2016). The relationship between parenting factors and trait anxiety: Mediating role of cognitive errors and metacognition. Journal of Anxiety Disorders, 22 (3), 722-733.

Hatton, S., Schpritz, T., & Gomersal, H. (2016). Social anxiety in children: Social skills deficit or cognitive distortion. Journal of Psychology, 43 (18), 131-141.

 Homberg, R. G., Hope, D. A., Dodge, C. S., & Becker, R. E. (2010). DSM-III-R subtypes of social phobia: Comparison of generalized social phobias and public speaking phobias. Journal of Nervous and Mental Disease, 178 (52), 172-179.

Herbert, J. D., Hope, D. A., & Belleek, A. S. (2012). Validity of the distinction between generalized social phobia and avoidant personality disorders. Journal of Abnormal psychology, 101(34), 332-339.

Johnson, H. D., Lavole, J. C., & Mahoney, M. (2013). Inter parental conflict and family cohesion: Predictors of loneliness, social anxiety and social avoidance in the late adolescence. Journal of Adolescent Research, 16 (3), 304-318.

Keener, G. I., & Miller, I. W. (2017). Family functioning and major depression: An overview. American Journal of Psychiatry, 147 (41), 1128-1137.

 Kimber, N. A., Nelson-Gray, R. O.,  & Mitchell, J. T. (2012). The role of personality and cognitive bias in social anxiety. Journal of Personality and Individual Differences, 52 (17), 395-400.

Khanjani, Z., Mansouri, A. H., Hashemi, M., Nasratabadi, T., Khosrodari, M., & Mujahidei, E. (2013). Corrupted information distributed processing and others in social phobia: conversion ability to interpretation in social phobia and individuals. Journal of Thinking and Behavior, 25 (7), 88-77. (Persian)

Lashkari, L. (2014). Impact of family function on injecting disorders among adolescent girls and comparing the function of damaged and normal families. Journal of Psychology, 11 (3), 21-37. (Persian)

Mohammadi, A., Zargar, F., Omidi, A., & Bagheri, S. (2013). Scientific models of social anxiety disorder. Journal of Behavioral Sciences, 11 (1), 80-68. (Persian)

Parade, S., Leeks, M. E., & Nayenablankson, A. (2015). Attachment to parental, social anxiety and close relationship of female students over the transition to college. Journal of Youth and Adolescent, 39 (14), 124-137.

Rape, R. M., & Homberg, R. G. (1997). A cognitive–behavioral model of anxiety in social phobia. Behavior Research and Therapy, 35 (12), 741–756.

Rape, R. M., & Spence, S. H. (2004). The etiology of social phobia: Empirical evidence and an initial model. Clinical Psychology Review, 24 (8), 737-767.

Serine, C., Flora, J. (2014). Poor social skills are a vulnerability factor in the development of psychological problems. Journal of Communication Research, 26 (11), 489-515.

Spence, S. H. (2008). Social skills, social outcomes and cognitive features of childhood social phobia. Journal of Abnormal Psychology, 108(2), 211–221.

Templin, A., & Goodyear, I. M. (2015). Family functioning in adolescents at high and low risk for major depressive disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 10 (3),170-179.

Theodora, M. L., Kepler, K. C., Rodrigues, J. L., De freitas, P. M., & Hawse, V. G. (2015). The matson evaluation of social skills with youngsters and its adaptation for Brazilian children and adolescents. International Journal of Psychology, 39(2), 239-246.

Tolbert, D., & Pinquart, M. (2015). A meta-analytic review on the prevention of symptoms of anxiety in children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 25 (6), 1046-1059.

Tangkasombat, U. (2016). Family functioning in the families of psychiatric patients: A comparison with nonclinical families. Journal of Medical Association, 89(11),1946-1952.

Tahmasbi, A. (2010). The effect of Family function on the anxiety in children. Family Counseling & Psychotherapy, 7(1), 125-145. (Persian)

Visa, A., Cristae, L. A., Tatar, A., David, D. (2013). Core beliefs, automatic thoughts and response expectancies in predicting public speaking anxiety. Journal of Personality and Individual Differences, 55 (21), 856-859.

Wenzel, A., Graff - Doles, J., Macho, M., & Brindle, J. R. (2015). Communication and social skills in socially anxious and non-anxious individuals in the context of romantic relationships. Behavior Research and Therapy, 43(4), 505-519.

Zadehmohammadi, A., & Malekkhosravi, Gh. (2014). Preliminary psychometric study and Validation of Family Functional Scale. Journal of Family Quarterly, 2 (5), 89-70. (Persian)

Zanjani, Z., Goodarzi, M., Taghavi, M., & Molazadeh, J. (2013). Comparison of physical sensitivity and social skills in shy people with fear of habit and social. Journal of Psychological Studies, 4 (4), 43-28. (Persian)