تأثیر آموزش تربیت جنسی بر هویت جنسی کودکان 7 تا 11 سال شهر شیراز

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تربیت جنسی بر هویت جنسی کودکان 7 تا 11 سال شهر شیراز بوده است. 56 دانش‌آموز مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 97-1396 به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (14 دختر و 14 پسر به‌صورت جداگانه) و کنترل (14 دختر و 14 پسر به‌صورت جداگانه) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت آموزش تربیت جنسی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. دانش‌آموزان پرسش‌نامه هویت نقش جنسیتی کودکان در فرهنگ‌های مختلف شرتر، قبل و بعد از مداخله را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار آماری SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش تربیت جنسی بر هویت جنسی کودکان 7 تا 11 سال تأثیر معناداری دارد. در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که تربیت جنسی موجب شکل‌گیری هویت جنسی در دانش‌آموزان می‌گردد

کلیدواژه‌ها


Abroshan, M., & Arjmandi, S. (2013). Representation of gender stereotypes in Persian books of the fifth year of elementary school. Journal of Sociology of Education, 3(3), 7-40. (Persian)

Allen, B., Timmer, S. G., & Urquiza, A. J. (2016). Parent–Child Interaction Therapy for sexual concerns of maltreated children: A preliminary investigation. Child Abuse & Neglect, 56, 80-88.‏

Atkinson, R & ,others.(2000). Hilgard’ s introduction to psychology. Mohammad Taghi Baraheni. (1395). Tehran: Roshd. 24(13). (Persian)

Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity, 3(2), 131-142.‏

Bjorklund, D. F. (1989). Children's thinking: Developmental function and individual differences. Thomson Brooks/Cole Publishing Co.‏

Di Ceglie, D. (2000). Gender identity disorder in young people. Advances in Psychiatric Treatment, 6(6), 458-466.‏

Ghalandari, Z., & Rafiee, A. (2015). The importance of paying attention to the role of parents in shaping the gender identity of children, International Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Tehran, Semnan Seminar of Mehr Ishraq, Tehran University Conferences Center. (Persian).

Honararvaran, N. (2016). Gender Identity: How to develop gender identity in children. Workshop pakage. (Persian).

Kahani A, Fakhri Shojaeim P. (2003). Gender Identity disorders (GID) transsenualism. Tehran: Taimorzade Publication; 1-80. (Persian).

Kanani, M.., Hamidifar, A., & Gorbani, A. (2017). Impact of social media on the Gender identity of mothers and girls in Rasht. Journal of Social Development, (3)11, 97-128.

Khazraee Rad, L. (2017). The effect of sexual education on family health. International Conference on New Studies and Researches in the Field of Education and Psychology of Iran, Qom, Islamic Studies and Research Center, Soroush Hekmat Mortazavi, (3). (Persian)

Kohlbeg, L. (1966). A cognitive-developmental analysis of childrens sexrol concepts and attitudes. In E. E Maccoby (Ed), the development of sex defferences (pp. 82-173). Stanford, CA: Stanford university press.

Mackin, M. L., Loew, N., Gonzalez, A., Tykol, H., & Christensen, T. (2016). Parent perceptions of sexual education needs for their children with autism. Journal of Pediatric Nursing31(6), 608-618.‏

Movahedian, Z. (2016). The necessity and goals of sexual education for children and adolescents and the factors affecting it in the family, New National Conference on Education in Iranian Educational System, Ardakan, Islamic Azad University, Ardakan Branch, (1). (Persian)

Schertz, Laufer, Silvera & McBride, (2008). “A Cross-Cultural Validation of a Gender Role Identity Scale in Marketing”. International Marketing Review, 25(3), 312-323. (Persian)

Sommart, J., & Sota, C. (2013). The effectiveness of a school-based sexual health education program for junior high school students in Khon Kaen, Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 91, 208-214.‏

Movahedian, Z. (2016). The necessity and goals of sexual education for children and adolescents and the factors affecting it in the family. New National Conference on Education in Iranian Educational System, Ardakan, Islamic Azad University, Ardakan Branch. (Persian)

Sadock, B., & Sadock, V. (2015). Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiarty. In H. Ganjee. (ed.). Tehran: Savalan. (Persian)

Sommart, J., & Sota, C. (2013). The effectiveness of a school-based sexual health education program for junior high school students in Khon Kaen, Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 91, 208-214.‏


دوره 8، شماره 2
پاییز و زمستان 1397
صفحه 93-108