بررسی و مقایسه درمان‌های ذهن آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 استادیار،گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 دانشیار،گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تأثیر درمان‌های ذهن‌آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام گرفت. جامعۀ این پژوهش شامل کلیه زوجین با همسر بیش‌فعالی/ نقص توجه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. 45 زوج به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه درمان ذهن آگاهی (15 زوج)، درمان ایماگوتراپی (15 زوج) و کنترل (15 زوج) اختصاص یافتند. گروه آزمایش 1 در 8 جلسۀ 60 دقیقه‌ای درمان ذهن‌آگاهی و گروه آزمایش 2 در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای درمان ایماگوتراپی شرکت کردند و در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (سه‌ماهه) در متغیر دل‌زدگی زناشویی مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازع‌گیری های مکرر (آمیخته) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش درمان ذهن‌آگاهی و درمان ایماگوتراپی با گروه کنترل در دل‌زدگی زناشویی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0 ≥ P)، و این تأثیر در ایماگوتراپی بیشتر از ذهن آگاهی است. بنابراین درمان ذهن آگاهی و درمان ایماگوتراپی می‌توانند به‌عنوان روش‌های درمانی اثربخش برای کاهش دل‌زدگی زناشویی زوجین مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


American Psychiatric Association. (2013).Diagnostic and Statiscal manual of mental disorders, fifth edition: DSM- 5. Washington: American psychiatric Association. Publishing.

Amir Razavi, M., Nouhi, Sh., & Aghaei, E. (2017). The effect of imagotherapy trai