اثربخشی آموزش کیفیّت بخشی زندگی کاری و غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش کیفیّت زندگی کاری و رضایت شغلی در بین زوج‌های شاغل

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش‌جوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22055/jac.2020.29626.1676

چکیده

با تغییر جوامع بشری، زنان نیز وارد عرصه اشتغال شده‌اند و اکنون خانواده‌های بسیاری وجود دارند که هر دو زوج شاغل می‌باشند. اشتغال زوج‌ها باعث تأثیر مثبت بر کیفیّت زندگی و رضامندی شغلی می‌گردد. این پژوهش با هدف بررسی آموزش کیفیّت بخشی زندگی کاری و غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش کیفیّت ‌زندگی کاری و رضایت شغلی در بین زوج‌های شاغل در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام گرفت.  چهل زوج شاغل از زوجین شاغل شهر ایلام با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (بیست زوج) و کنترل (بیست زوج) قرار گرفتند. گروه آزمایش آموزش کیفیت‌بخشی زندگی کاری و آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی را در سیزده جلسه‌ی نود دقیقه‌ای دریافت کردند و در سه مرحله‌ی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (دو ماهه) در متغیرهای کیفیّت‌زندگی کاری و رضایت شغلی مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و گروه کنترل در متغیر کیفیّت زندگی کاری و رضایت شغلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و نمرات شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش از مرحله‌ی پیش‌آزمون تا مرحله‌ی. پیگیری در متغیرهای کیفیّت زندگی کاری و رضایت شغلی افزایش را نشان دادند. به‌هرحال، آموزش کیفیّت بخشی زندگی کاری و غنی‌سازی زندگی زناشویی سبب افزایش کیفیّت زندگی کاری و رضایت شغلی افراد می‌شود.

کلیدواژه‌ها