بررسی تعارض‌های حیطه‌ی آموزشی دانش‌آموزان با اولیای مدرسه (معلمان، مدیران و معاونین)

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره.دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت، مرودشت، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته دانش‏آموزان در خصوص تعارض‏های حیطه‏ی آموزشی با اولیای مدرسه (معلمان، مدیران، معاونین) در یک رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. 12 دانش‏آموز متوسطه دوم شهر شیراز به روش نمونه‏گیری داوطلبانه و با استفاده از مصاحبه‏ی نیمه ساخت یافته و تا اشباع نظری برگزیده شدند. پس از واکاوی مصاحبه‏ها، داده‏های به‏دست آمده بر مبنای جدول کینگ و هاروکس (King & Horrocks) بررسی و تحلیل شدند. نتایج بررسی تعارض‏های حیطه‏ی آموزشی دانش‏آموزان و اولیای مدرسه نشان داد که هر کدام شامل مقوله‏های مفهومی خاص ازجمله تعهد اخلاقی، فّعالیّت‏‏های دینی و فرهنگی، رویکرد‏های آموزشی، شیوه‏های ارتباطی با اولیای مدرسه بودند. دانش‏آموزان در حیطه فّعالیّت‏های دینی و فرهنگی و شیوه‏های ارتباطی با اولیای مدرسه بیشترین تعارض با اولیای مدرسه داشتند و در زمینه‏ی تعهدات اخلاقی و رویکرد‏های آموزشی تعارض کمتری را نشان دادند. در نتیجه با توجه به تعارض‏های ذکر شده ضروری است که اولیای مدرسه با بالا بردن علم و اگاهی خود در زمینه‏ی شیوه‏های نوین ارتباطی، فعالیت‏های دینی و فرهنگی را با شیوه‏ای جذاب‏تر به اجرا در آورند تا تعارض‏های کمتری مشاهده شود.

کلیدواژه‌ها


Afrouz, Gh. A. (2003). Adolescent depression in the causes and methods of treatment. Peyvand educational monthly, 260, 565-576. (Persian).
Alamdari, B. (2014). Conflict management in school; The cause of vitality. Roshd magazine: School management, 7, 8-11. (Persian).
Aldrup, K., Klusmann, U., Lüdtke, O., Göllner, R., & Trautwein, U. (2018). Student misbehavior and teacher well-being: Testing the mediating role of the teacher-student relationship. Learning and instruction, 58, 126-136.
Ansari, M., Yousefi, A., Yarmohammadian, & M. H., Yamani, N. (2007). Preparations for qualitative research methods: Theory and method of theorizing in the humanities and health sciences. Isfahan: University of Isfahan. (Persian)
Asadi, G., Javidi, H., & Qasemi, N. (2015). The relationship between parent-adolescent conflict, resilience, and psychological problems of second and third-level adolescents in four educational areas of Shiraz. Scientific research (ministry of science), 11 (1), 75-96.  (Persian).
Auerbach, C. F., & Silverstein, L. B. (2003). Qualitative studies in psychology. Qualitative data: An introduction to coding and analysis. New York, NY, US: New York University Press.
Azadarmaki, T., & Etemadifard, S. M. (2015). Family database of religious types and the quality of religious values in Iran. Journal of youth research, culture and society, 179(21), 21-23. (Persian)
Cinamon, R. (2018). Navigating work and study: Antecedents and outcomes of conflict and facilitation aspects of the work-school interface. Journal of vocational behavior, 104, 31-43.
Friedman, R. A., Tidd, S. T., Currall, S. C., & Tsai, j. c. (2013). What goes around comes around: the impact of personal conflict style on work conflict and stress. The international journal of conflict management, 11, 32-55.
Hershman, D. (2001). Empowering beginning educators for classroom success, Inspiring teacher publishing,Inc. Garland, Texas.
Hughes, J. N., & Cao, Q. (2018). Trajectories of teacher-student warmth and conflict at the transition to middle school: Effects on academic engagement and achievement. Journal of school psychology, 67(4), 148-162.
Jin, y., Sha, b. l., Shen, h., & Jiang, h. (2016). Tuning in to the rhythm: the role of coping in strategic management of work-life conflicts in the public relations profession. Public relations review.
Kantek, F., & Gezer, N. (2009). Conflict in schools: Student nurses’ conflict management styles. Nurse education today, 29(1), 100-107.
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage.
Moeedfar, S., & Darabi, S. (2012). Student mentality between home and school. Journal of social studies, 5 (6), 154-176. (Persian)
Nasiraliabadi, R., Shahreza, M. H., & Nejatipour, A. (2014). Investigating the relationship between organizational improvement and managers' conflict (case study: Tehran education organization). Human resource management and support development, 29, 71-94. (Persian).
Qaramaleki, F., & Bahrami, M. (2012). Conceptual analysis of moral conflicts. Iranian journal of medical Ethics and history, 5 (2), 32-44. (Persian)
Saf Ara, M., & Safdarzadeh, S. F. (2017). Globalization and the spread of Western consumer culture in lifestyle and education in the Iranian family. International conference on the culture of psychological trauma and education. (Persian)
Shahni Yeylagh, M., Azizi Mehr, E., & Maktabi, G. H. (2014). The causal relationship between apparent conflict and latent conflict between parents with academic performance is mediated by parent-child relationship, antisocial behavior, and depression in high school students. Applied counseling quarterly, 3 (2), 1-16. (Persian)
Yaghoubi, A. (2015). A qualitative study of the value conflict between home and school social institutions. Journal of sociology of social institutions, 2 (1), 167-199. (Persian)
Zulfaqar, M., & Saadipour, I. (2009). Causes of conflict in teachers' behavior and its relationship with academic achievement, motivation to progress and psycho-physical characteristics of first year students of public high schools in Tehran. Quarterly journal of education, 99, 100-122.