نویسنده = مکتبی، غلامحسین
تعداد مقالات: 3
1. رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-82

10.22055/jac.2017.11740.1077

غلامحسین مکتبی؛ عبداله سلطانی؛ منیژه بواسحاقی؛ حسن نوکاریزی


2. برسی رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-82

10.22055/jac.2015.12598

غلامحسین مکتبی؛ عبدالّه سلطانی؛ منیژه بو اسحاقی؛ حسن نوکاریزی