نویسنده = نظری، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مشاوره راه‌حل‌محور به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-92

خبات کرمی؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار