نویسنده = سلطانی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-82

10.22055/jac.2017.11740.1077

غلامحسین مکتبی؛ عبداله سلطانی؛ منیژه بواسحاقی؛ حسن نوکاریزی