نویسنده = عالی ساری نصیرلو، کریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان آزاردیده عاطفی

دوره 3، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-50

محمد نریمانی؛ کریم عالی ساری نصیرلو؛ سودا عفت پرور